Nabízíme

Doporučujeme

Opravy areálu Dolu Alexander dokončeny


Alexander č.2 původní stav pohled z jihu
V listopadu roku 2016 ukončil odštěpný závod ODRA plánované opravy obou těžních budov v areálu bývalého dolu Alexander v Ostravě–Kunčičkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o budovy prohlášené v roce 1993 za kulturní památky, byla realizace oprav od jejich zahájení v listopadu 2015 pozorně sledována jak odbornou, tak laickou veřejností. Samotné realizaci oprav předcházela náročná jednání s pracovníky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Ostrava (dále NPU), a orgánem státní památkové péče při Útvaru hlavního architekta Statutárního města Ostrava.

 
Celý příspěvek

Problematika metanu

Problematika metanu – dílčí výsledky realizovaného projektu 35/AKT

ÚVOD
Po ukončení hornické činnosti v ostravské, petřvaldské a v části karvinské dílčí pánve ostravsko-karvinského revíru byla mimo likvidace hlavních důlních děl uzavřených dolů postupně prováděna likvidace starých důlních děl a štol. Rychlé ukončení těžby uhlí na jednotlivých dolech v Ostravě v letech 1991 – 1994 a následná likvidace dolů zatopením a zasypáním jam vyvolalo řadu technických problémů. V místech, kde uhlonosný karbon vychází na povrch nebo pokryvný útvar dosahuje mocnosti jen několika metrů až prvních desítek metrů, a zejména v lokalitách bývalých jam a štol, proniká na povrch metan.

Z nedaleké minulosti jsou známy případy zapálení i exploze metanovzdušné směsi v souvislosti s výstupem metanu na povrch a pronikáním do obytných domů i průmyslových objektů. Ostravské doly se vždy vyznačovaly výraznou plynodajností a byly z hlediska báňských bezpečnostních předpisů zařazeny do kategorie dolů s největším nebezpečím výskytu metanu. Celý příspěvek

Hornické spolky v Německu

Na pozvání báňských inženýrů z Horního Bavorska se hornické spolky Planá a Stříbro ve dnech 28. – 29. 10. 2016 zúčastnily exkurze po hornických provozech Horních Frank, naprogramované a koordinované vedoucím, Ing. Frankem Beckerem. Akce byla zahájena návštěvou sádrovcového dolu v Hüttenhaimu u Würzburgu patřícímu firmě KNAUF. Do dolu se vjíždí štolou, celý důl je komorově rozfárán a těží se zde při 12 pracovnících 2500 t sádrovce denně. Dolování probíhá v hloubce od 50 m do 120 m v jedné úrovni. V době naší návštěvy jsme byli svědky zajímavé události: majitel firmy pan Knauf pořádal ve štole rodinnou oslavu a k tomuto účelu zde byla pod patronací sv. Barbory vybudována komora s moderním zařízením a zajímavým vstupem.


Celý příspěvek

ZPRÁVY ZE SVĚTA UHLÍ A ENERGIE

Technologie budoucnosti – postupné nahrazování fosilních paliv recyklace CO₂ na „čistou energii”

Oxid uhličitý, považovaný za hlavní příčinu oteplování, lze využít k získání tzv. čisté energie.Tvrdí to izraelská firma NewCO2fuel (NCF), která se zabývá vývojem nové technologie, kteráby pomohla zužitkovat CO₂ velmi žádoucím způsobem.

Sídlí v jihoizraelském Rehovotu a její generální ředitel David Banitt řekl, že za produkci velkého množství CO₂ není třeba podniky jenom trestat. Velkým znečišťovatelům je třeba
vysvětlit komerční využitelnost CO₂.

Firma NCF se stejně jako mnohé další snaží uplatnit v novém odvětví, které se zabývá zachycováním, ukládáním a využíváním uhlíku. Na poklesu zájmu o tuto technologii se zasloužila hospodářská krize v letech 2008-2010. Také ukládání CO₂ v podzemí vyvolalo kritiku ochránců přírody, kteří úložiště považují za ekologické bomby. Celý příspěvek

VÝROČÍ NEJSTARŠÍ ELEKTRÁRNY NA OSTRAVSKU

Málokdo ví, že v loňském roce uplynulo 120 let od vybudování první elektrárny na Ostravsku. Již v roce 1895 začala urychleně obec Polská Ostrava budovat pro zásobováni pitnou vodou vodovod. Voda měla být přivedena samospádem z lesa Důlňáku z pomezí Bartovic a Vratimova. Měla přitékat do zemního vodojemu. který se budoval v blízkosti budoucí elektrárny v tehdejší obci Zámostí. Odtud se měla pitná voda přečerpávat do vodojemu na Hladnově a rozvádět pro obyvatelstvo, průmyslové podniky, drobné živnostníky apod. Kvalitu pitné vody hodnotili tehdejší odborníci velmi dobře.  Celý příspěvek