Nekontrolovatelný výstup metanu opět zahrozil?

Tentokrát ne, jen lidská nedůslednost. V obou případech však jde o lidské životy.

V roce 2010 bylo na pracovišti centrálního řídícího stanoviště (CŘS) DIAMO s. p., o. z. ODRA zřízeno sledování nekontrolovatelného výstupu metanu na povrch prostřednictvím snímačů metanu v rámci „Komplexního řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ nazývaného „Velký metan“. V rámci tohoto projektu bylo na monitory CŘS vyvedeno sledování snímaných hodnot z metanových čidel dálkovým přenosem. Čidla jsou umisťována na základě výsledků atmogeochemického průzkumu do objektů a rodinných domů, základních škol, průmyslových objektů apod. Těchto čidel
je v současné době 929 a jsou rozdělena na čidla analogová, kterých je 547, a čidla binární, kterých je 382. Možným průnikem metanu do suterénních prostorů objektů může jeho nahromaděním vzniknout potenciální nebezpečí výbušné koncentrace metanu a tím dojít k ohrožení jak bezpečnosti lidí, tak i majetku.

Celý příspěvek

Share Button

Chomutovské krušení 2017

Tak jak jsme si s mnoha kamarády slíbili v Nové Bani – na desátém setkání slovenských banických měst a obcí – že se opět přivítáme v Chomutově na 21. setkání hornických měst a obcí ČR, tak se také stalo! Sedmička členů našeho Hornicko–historického spolku pod Ralskem se zařadila do velkolepého krojovaného průvodu, který čítal na 60 hornických delegací s prapory z Čech, Slovenska, Polska a sousedního Německa.

Celý příspěvek

Share Button

Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů na Frenštátsku

V okolí obcí Trojanovice a Veřovice a města Frenštát pod Radhoštěm je k viděni speciální vrtná souprava. Na úpatí Moravskoslezských Beskyd probíhá relikvidace, neboli opakovaná likvidace, hlubinných průzkumných vrtů na osmi lokalitách vytipovaných průzkumem. Likvidace vrtů byla totiž v minulosti provedena nedostatečně
a ukázalo se nutné zabezpečit vrty a ochránit tak obyvatele v jejich blízkém okolí.

Hlubinné průzkumné vrty byly realizovány v sedmdesátých letech minulého století, kdy byl prováděn intenzivní geologický průzkum v Beskydech. Průzkumné vrty sloužily k ověření ložisek černého uhlí. Při vrtech však byly zachyceny i plynové kolektory, jež jsou vázány na uhelné sloje. Vrty se následně likvidovaly, jak se však ukázalo, nedokonale. V průběhu času byly zjištěny nekontrolované výstupy explozivního metanu na povrch v místě ústí a bezprostředním okolí likvidovaných vrtů. Následoval průzkum se zaměřením na ověření kvality v minulosti provedené likvidace vrtů, zejména jejich plynové hermetičnosti, a netěsné vrty byly určeny k relikvidaci. 
Celý příspěvek

Share Button

Hutím chybí uhlí z Paskova

S nedostatkem koksovatelného uhlí se tři měsíce od uzavření Dolu Paskov potýkají firmy v Moravskoslezském kraji. Potřebují ho hlavně pro výrobu železa a oceli. Do hutí tak míří materiál například z Kanady nebo Austrálie.

„Vyrovnat se se ztrátou koksovatelného uhlí nebylo snadné třeba pro Třinecké železárny. Roční spotřeba uhlí se tady při objemu výroby 2,5 milionu tun oceli pohybuje kolem jednoho milionu tun,“ uvedla redaktorka České televize Pavla Daňková.
Celý příspěvek

Share Button

Stručný přehled moderních dějin státní báňské správy v českých zemích

Článek převzatý z webu Stavební technika

Již od středověku se na našem území setkáváme s odborným správním aparátem, jehož cílem byla ochrana zájmů panovníka při využívání nerostného bohatství a zajištění bezpečného provádění hornických aktivit. Moderní státní báňská správa je však spojena až se stoletím devatenáctým.

).push({}); Celý příspěvek

Share Button

Výstavba inženýrských sítí v areálu Alexander o. z. ODRA

Část zrekonstruované komunikace.

   Pro další rozvoj areálu Alexander, jako lehké průmyslové zóny, bylo nutné vybudovat systematické vodovodní a kanalizační sítě, které budou splňovat parametry vodovodní a kanalizační sítě pro veřejnou potřebu podle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Areál Alexander je situován v k. ú. Kunčičky, v obci Ostrava–Kunčičky. V minulosti byl zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu, který byl součástí distribuční sítě města Ostravy ve správě OVaK, a. s. Vodovod byl ve velmi špatném technickém stavu, jehož příčinou bylo stáří potrubí a následky rozsáhlých demoličních činností, které byly prováděny na ploše areálu v uplynulých letech. Dalším důvodem neuspokojivého stavu byl dramatický pokles odběru pitné vody z důvodu útlumu hornické činnosti. Důsledkem bylo zhoršení kvality pitné vody. Odkanalizování areálu bylo provedeno jednotnou kanalizací, která odváděla veškeré odpadní vody (splaškové a dešťové) bez přiměřeného čištění do sběrné kanalizace v ulici Holvekově.

Celý příspěvek

Share Button