Nekontrolovatelný výstup metanu opět zahrozil?

Tentokrát ne, jen lidská nedůslednost. V obou případech však jde o lidské životy.

V roce 2010 bylo na pracovišti centrálního řídícího stanoviště (CŘS) DIAMO s. p., o. z. ODRA zřízeno sledování nekontrolovatelného výstupu metanu na povrch prostřednictvím snímačů metanu v rámci „Komplexního řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ nazývaného „Velký metan“. V rámci tohoto projektu bylo na monitory CŘS vyvedeno sledování snímaných hodnot z metanových čidel dálkovým přenosem. Čidla jsou umisťována na základě výsledků atmogeochemického průzkumu do objektů a rodinných domů, základních škol, průmyslových objektů apod. Těchto čidel
je v současné době 929 a jsou rozdělena na čidla analogová, kterých je 547, a čidla binární, kterých je 382. Možným průnikem metanu do suterénních prostorů objektů může jeho nahromaděním vzniknout potenciální nebezpečí výbušné koncentrace metanu a tím dojít k ohrožení jak bezpečnosti lidí, tak i majetku.

Celý příspěvek

Share Button

Chomutovské krušení 2017

Tak jak jsme si s mnoha kamarády slíbili v Nové Bani – na desátém setkání slovenských banických měst a obcí – že se opět přivítáme v Chomutově na 21. setkání hornických měst a obcí ČR, tak se také stalo! Sedmička členů našeho Hornicko–historického spolku pod Ralskem se zařadila do velkolepého krojovaného průvodu, který čítal na 60 hornických delegací s prapory z Čech, Slovenska, Polska a sousedního Německa.

Celý příspěvek

Share Button

Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů na Frenštátsku

V okolí obcí Trojanovice a Veřovice a města Frenštát pod Radhoštěm je k viděni speciální vrtná souprava. Na úpatí Moravskoslezských Beskyd probíhá relikvidace, neboli opakovaná likvidace, hlubinných průzkumných vrtů na osmi lokalitách vytipovaných průzkumem. Likvidace vrtů byla totiž v minulosti provedena nedostatečně
a ukázalo se nutné zabezpečit vrty a ochránit tak obyvatele v jejich blízkém okolí.

Hlubinné průzkumné vrty byly realizovány v sedmdesátých letech minulého století, kdy byl prováděn intenzivní geologický průzkum v Beskydech. Průzkumné vrty sloužily k ověření ložisek černého uhlí. Při vrtech však byly zachyceny i plynové kolektory, jež jsou vázány na uhelné sloje. Vrty se následně likvidovaly, jak se však ukázalo, nedokonale. V průběhu času byly zjištěny nekontrolované výstupy explozivního metanu na povrch v místě ústí a bezprostředním okolí likvidovaných vrtů. Následoval průzkum se zaměřením na ověření kvality v minulosti provedené likvidace vrtů, zejména jejich plynové hermetičnosti, a netěsné vrty byly určeny k relikvidaci. 
Celý příspěvek

Share Button

Výstavba inženýrských sítí v areálu Alexander o. z. ODRA

Část zrekonstruované komunikace.

   Pro další rozvoj areálu Alexander, jako lehké průmyslové zóny, bylo nutné vybudovat systematické vodovodní a kanalizační sítě, které budou splňovat parametry vodovodní a kanalizační sítě pro veřejnou potřebu podle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Areál Alexander je situován v k. ú. Kunčičky, v obci Ostrava–Kunčičky. V minulosti byl zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu, který byl součástí distribuční sítě města Ostravy ve správě OVaK, a. s. Vodovod byl ve velmi špatném technickém stavu, jehož příčinou bylo stáří potrubí a následky rozsáhlých demoličních činností, které byly prováděny na ploše areálu v uplynulých letech. Dalším důvodem neuspokojivého stavu byl dramatický pokles odběru pitné vody z důvodu útlumu hornické činnosti. Důsledkem bylo zhoršení kvality pitné vody. Odkanalizování areálu bylo provedeno jednotnou kanalizací, která odváděla veškeré odpadní vody (splaškové a dešťové) bez přiměřeného čištění do sběrné kanalizace v ulici Holvekově.

Celý příspěvek

Share Button

Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí


Prohlídka areálu lagun OSTRAMO, zleva: hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (vzadu), vedoucí střediska Povrch o. z. ODRA Josef Jašek, ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík .

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček přijel do Ostravy 5. května s hlavním cílem – postoupit v přípravě sanace lagun OSTRAMO. Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice se dostala do patové situace. Rozhodující instituce se dosud neshodly na navržených øešeních sanace kontaminovaných zemin, která bude následovat po odtěžení kalů. Ministr Jiří Havlíček proto navrhl vedení Moravskoslezského kraje (MSK) a města Ostravy, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpoří variantu, která bude odpovídat představám a potřebám regionu.
Celý příspěvek

Share Button

Důlní voda k užitku města Ostravy? Časem snad ano!

Bezpečnostní komise sfárala na Jeremenku a seznámila se s problematikou důlní vody a odčerpávání z bývalých šachet. Výsledkem je doporučení začít přemýšlet nad jejím využíváním, ale i otázkou bezpečnosti.

DIAMO

V jedné z posledních dvou skutečně činných jam v Ostravě ve druhém týdnu března sfárala městská komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém. Na povrchu šachty Jeremenko pak probírala problematiku čerpaných důlních vod. Více prozradil Josef Havelka, ředitel Odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Jak a proč se čerpá důlní voda na Jeremenku?
Momentálně státní podnik DIAMO udržuje hladinu důlní vody v hloubce minus 388 metrů,
myšleno pod hladinou moře. Ročně v průměru odčerpáváme zhruba pět milionů kubíků důlní vody, kterou následně vypouštíme do řeky Ostravice. Čerpání důlní vody z šachet v takzvané Ostravské dílčí pánvi sice skončilo v roce 1997 s ukončením těžební činnosti v tomto městě, nicméně v roce 2001 bylo na vodní  jámě Jeremenko znovu obnoveno. Důvodem bylo a dosud je udržení hladin podzemních vod pro zajištění ochrany ložiska a bezpečnosti při těžbě uhlí v činných částech ostravsko-karvinského revíru.

Celý příspěvek

Share Button