Rekultivace odvalu Urx

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod ODRA, připravuje realizaci sanačně-rekultivační stavby „Rekultivace odvalu Urx“.

Odval bývalého dolu Urx se nachází v údolní nivě mezi korytem řeky Odry a vrchem Landek v katastrálním území Petřkovice u Ostravy. Jedná se o antropogenní útvar vzniklý skládkováním hlušinového materiálu z černouhelného dolu Urx. Skládkování hlušiny na zdejším odvalu bylo ukončeno v roce 1973, kdy byla ukončena i doprava uhlí na povrch jámou Urx 1. V následujícím období bylo uhlí dopravováno podzemím na důl Vítězný únor. Samotná těžba v důlním poli dolu Urx byla ukončena v roce 1991 a v roce 1992 byl proveden zásyp jámy. V současné době je plocha odvalu o celkové rozloze cca 12 ha porostlá převážně náletovými dřevinami. Ve vegetačním období je území téměř nepřístupné, což je způsobeno především stále se rozšiřujícími plochami s výskytem invazivní křídlatky a absencí chodníků a stezek pro pěší.
Celý příspěvek

Share Button

UNIKÁTNÍ SEPARAČNÍ KOMPLEX NA NEJVĚTŠÍ OSTRAVSKÉ HALDĚ SE ROZJÍŽDÍ

Společný projekt státního podniku DIAMO a společnosti Ostravská těžební už má konkrétní podobu. Stavba jednoho z nejmodernějších úpravárenských zařízení v Evropě je dokončena a zahájila zkušební provoz. Bude zpracovávat miliony tun těžebního odpadu uloženého na odvalu Heřmanice, který patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji.

Celý příspěvek

Share Button

Hornický ples ve Stráži pod Ralskem

Slavnostní přivítání návštěvníků plesu členy HHS pod Ralskem .V sobotu 11. února 2017 se uskutečnil ve Stráži pod Ralskem první Hornický ples, jehož pořadatelem byl Hornicko–historický spolek pod Ralskem (dále jen HHS). Hned v úvodu se sluší říci, že tento ples připomněl, že hornictví má v našich zemích tisíciletou tradici (již třeba za Keltů) a že horní zákon (Jihlavský horní zákon) pochází z roku 1249.
Celý příspěvek

Share Button

Rozšíření Wasserlaufu


Jáma Anna, 1. p. propojovací chodba k jámě Prokop .
V průběhu loňského roku probíhaly v Příbrami oslavy osmistého výročí založení města. V rámci těchto oslav se uskutečnilo i 20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků. Při této významné mezinárodní akci bylo, kromě vlastního bohatého programu, slavnostně otevřeno rozšíření prohlídkové trasy březohorského podzemí, které provozuje Hornické muzeum Příbram, o spojovací překop Anna – Prokop na 1. patře s původním dřevěným žlabem pro přívod pohonných vod do komory vodního kola u jámy Prokop a část Boromejského patra kolem Jánské jámy k jámě Anna. Zpřístupněním těchto důlních děl byl propojen okruh prohlídkové trasy, která takto spojuje tři hlavní březohorské jámy, Annu, Vojtěcha a Prokopa, a zároveň část unikátního systému důlních děl z 18. století. Návštěvníci hornického muzea tak mohou uvidět důlní díla, která byla součástí prvního systematického odvodnění centrální části březohorského ložiska, který byl v 19. století rozšířen a propojen s Dědičnou štolou Císaře Josefa II. v úrovni 2. patra. Chodby štolového patra Karla Boromejského odváděly vodu z děl sloužících k těžbě stříbrných a olovněných rud na Vojtěšské hlavní, Vojtěšské nadložní, Protiklonné, Matkobožské, Václavské, Barborské a Jánské žíle a zároveň odvodňovaly části středověkých či raně novověkých dolů, jako byl důl Třešně nebo Matkobožský důl.
Celý příspěvek

Share Button

Předání záchranářských záslužných křížů


Bronislav Šrámek pøi pøebírání ocenìní z rukou pøedsedy ÈBÚ Martina Štemberky .
V pátek  9. prosince 2016 ve 13 hod. předal ve stylovém prostředí hornického muzea Landek Park v Ostravě–Petřkovicích předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka 30 báňským záchranářům ocenění – záchranářské záslužné kříže.

Mezi oceněnými záchranáři byli i dva naši kolegové, zaměstnanci DIAMO, s. p., o. z. ODRA, Bronislav Šrámek, kterému byl udělen stříbrný záchranářský záslužný kříž, a p. Václav Hantl st., kterému byl udělen bronzový záchranářský záslužný kříž.
Celý příspěvek

Share Button

EIA k nadbilančním kalům úspěšně projednána

Dne 12. ledna proběhlo veřejné projednání záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“. Zúčastnili se jej předkladatel záměru, kterým je společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, s. p. DIAMO, zpracovatelé dokumentace a posudku a zhruba čtyřicet lidí, včetně zástupců médií.

Celý příspěvek

Share Button