HORNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ A BÁŇSKÁ SPRÁVA IIIčást

HISTORICKÝ VÝVOJ OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY DO KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

K významným změnám v organizaci státní báňské správy došlo v souvislosti se vznikem samostatné Československé republiky. Podřízenost území ČSR, které spadalo pod dozor vídeňského báňského hejtmanství, byla zrušena zákonem č. 64/1919 Sb., kdy jeho kompetence převzalo nově zřízené Báňské hejtmanství v Brně. Jemu byly i nadále podřízeny báňské úřady v Brně a v Moravské Ostravě. V návaznosti na mezinárodní smlouvy, které po skončení 1. světové války stanovily definitivní hranice Československa, bylo na základě zákona č. 76/1920 Sb. k našemu státu připojeno území Hlučínska, na něž se rovněž vztahovala územní působnost báňského hejtmanství v Brně. Celý příspěvek

Share Button

HORNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ A BÁŇSKÁ SPRÁVA IIčást

HISTORICKÝ VÝVOJ OD PŘIJETÍ OBECNÉHO HORNÍHO ZÁKONA V ROCE 1854
DO VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Vydáním Obecného horního zákona č. 46 ř. z. z 23. 5. 1854 byl v podstatě dokončen zdlouhavý proces unifikace a kodifikace horního zákonodárství, a to nejen v zemích České koruny, ale v celé rakouské monarchii. I přes četné nedostatky respektovala tato norma většinu požadavků rozvíjejícího se kapitalistického systému své doby.
Celý příspěvek

Share Button

HORNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ A BÁŇSKÁ SPRÁVA Ičást

Horní zákonodárství a báňská správa se na území českých zemí vyvíjely ve vzájemné symbióze již od 19. stol. Báňské úřady byly vždy orgánem, který chránil zeměpanská regální práva na užitky z těžby panovníkem přivlastňovaných nerostů, stejně jako báňští úředníci dohlíželi na to, aby těžaři důsledně dodržovali veškeré podmínky, za nichž jim byla exploatace nerostů povolena. Je tedy pochopitelné, že báňská správa byla ve všech historických etapách orgánem, který horní zákony tvořil, horní právo aplikoval, vykládal a jeho dodržování střežil. Jen málokterý odborný orgán se v historii české státní správy může pochlubit víc než sedmisetletou tradicí, během níž svou působnost vykonával v téměř nezměněné věcné působnosti a který byl tak úzce spjat se svým oborem, jako báňská správa s hornickou činností.

Celý příspěvek

Share Button