Báňské záchranářské základny Libušín a Odolov přešly pod závod HBZS

Báňské záchranářské základny Libušín a Odolov přešly pod závod HBZS

V návaznosti na novou koncepci báňské záchranné služby v České republice a podnikovou koncepci báňského záchranářství došlo k 1. lednu k převodu organizačních jednotek ZBZS Libušín a ZBZS Odolov ze závodu PKÚ pod závod HBZS v Ostravě. Cílem tohoto kroku je centralizace a zefektivnění řízení záchranné služby pro hornickou činnost v ČR.

Záchranáři ZBZS Odolov v podzemí

Už v roce 2015 vznikla potřeba provést analýzu sytému báňské záchranné služby s ohledem na útlum černouhelného hornictví. Následně vznikl materiál řešení koncepce budoucí podoby této služby v ČR, který schválila vláda. Koncepce už předpokládala vznik HBZS (Hlavní báňská záchranná stanice) pro veškerou hornickou činnost celé ČR prováděnou státem. Usnesením vlády v září 2020 byla zřízena státní HBZS pod státním podnikem DIAMO. Následně s připojením podniku PKÚ k 1. lednu 2022 nastala potřeba racionalizovat vnitřní organizaci a systém záchranné služby a vznikla podniková koncepce.

Převodem ZBZS Libušín a ZBZS Odolov ze závodu PKÚ pod závod HBZS dochází k naplnění koncepce báňské záchranné služby, schválené vedením státního podniku DIAMO. Jedná se zároveň o jeden z rozvojových úkolů státního podniku. Organizační opatření, resp. organizační změna, byla projednána s odborovou organizací.

„Čeká nás ještě řada úkolů souvisejících s integrací ZBZS Libušín a ZBZS Odolov, ale věřím, že tento krok přispěje ke zefektivnění koordinace jednotlivých činností a složek báňské záchranné služby v hornických oblastech a zároveň povede k posílení významu naší práce, která se musí dynamicky přizpůsobovat vývoji hornictví v ČR,“ uvedl Josef Kasper, ředitel odštěpného závodu HBZS. S převodem souvisejí změny v oblasti personální, účetnictví, IT, v oblasti smluvních vztahů, bezpečnosti práce, metrologie, vzdělávání atd.

Zaměření a náplň práce zůstávají pro obě organizační jednotky stejné. Hlavním úkolem ZBZS Libušín je zejména zajištění báňské záchranné služby na pracovištích závodu PKÚ, dalších státních podniků a jiných organizací v severních Čechách. Báňští záchranáři spolupracují s jednotkami integrovaného systému při řešení mimořádných událostí v rámci
krizového řízení a plní další úkoly dle rozhodnutí vydaných zakladatelem a Státní báňskou správou. Pro možnost okamžitého výjezdu k mimořádné události zajišťuje ZBZS Libušín v prostorách stanice nepřetržitou pohotovost. Kromě zajišťování báňské záchranné služby vykonávají zaměstnanci mimo stálou pohotovost práce na zahlazování následků minulé hornické činnosti. Jedná se zejména o likvidaci důlních děl, sanačně-rekultivační práce či průzkumná vrtání. Další náplní prací ZBZS je komerční činnost, při které je využita odbornost zaměstnanců jako jsou např. výškové práce s využitím lezecké techniky, vrtání studní a vrtů pro tepelná čerpadla atd.

Záchranáři ZBZS Odolov pracují Hlavní znečišťující látkou je pesticid hexachlorcyklohexan (dále jen HCH) a jeho rozpadové produkty (především chlorbenzen, dále jen CB), který byl vyráběn ve Spolaně Neratovice. Při výrobě vznikala chemicky stejná látka, ale s prostorově jinak utvořenou podobou a tím i velmi odlišnými vlastnostmi a účinky. Mluvíme tedy o izomerech HCH, které jsou označeny řeckými písmeny alfa, beta, gama, delta a epsilon. Pouze izomer gama v čisté podobě byl využíván jako komerčně prodejný pesticid a ostatní tvořily odpad, který byl deponován ve výsypce lomu Hájek. Udává se, že na kilo čistého izomeru gama bylo vyprodukováno až 10 kg odpadů všech izomerů. Izomery HCH jsou stanoveny při detekci samostatně a jejich součtem dostaneme sumu HCH, která nás zajímá ve vztahu k zákonným limitům. Přesto níže v článku bude odkaz i na jednotlivé izomery z důvodu vysvětlení konkrétních problémů při jejich odstraňování. Z výsypky vytéká celoročně voda s různým obsahem kontaminace a v různém objemovém množství. Po spuštění systému na konci roku 2021 dosahovala účinnost systému 96 % odstraněného HCH. Náplně v systému byly nové a průtok nízký. V zimním období a navíc před rozvojem vegetace v závěrečných částech systému jsme očekávali pokles účinnosti. Tyto předpoklady se potvrdily a účinnost postupně poklesla k 55 % odstraněného HCH začátkem března 2022 (umocněno mrazy v tomto období a vysokým průtokem až 5 l/s). Následný rozvoj vegetace a vyšší teploty zvýšily postupně účinnost posledních dvou stupňů čisticího systému, která opět dosáhla celkové úrovně přes 90 %. Zarážející byla především skutečnost, že hlavní čistící prvek, nádrže s železnými šponami, vykazoval nízké hodnoty rozkladu HCH. Změny v koncentraci HCH na vstupu a výstupu do tohoto prvku činily pouze 10 %. Velkým problémem se ukázal vliv rozpuštěného železa, které téměř nesedimentovalo v první části systému, ale ucpávalo právě železné špony. Docházelo tedy k blokování výrazného čistícího potenciálu železných špon. Špony jsou umístěny v šesti nádržích zapojené ve třech různých liniích. Jedna linie je zatím vedena jako rezervní (není v provozu). Pro ověření našich předpokladů jsme provedli na druhé linii úpravy a třetí linii jsme ponechali jako referenční. Úpravy spočívaly v zamezení přístupu vzduchu do nádrže i do vod na nátoku (vynechání oxidace a sedimentace vstupní vody),vylepšení přepážek v nádrži, aby voda prošla co největším objemem náplně a nové regulace hladiny vody a zasahují například v nedýchatelném prostředí, provádějí práce pod vodní hladinou, při kterých se potápěči podílejí i na správě rozsáhlých hydrických rekultivací po těžbě hnědého uhlí jezera Milada a Most v severních Čechách. Dále spolupracují při likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu, provádějí kalibrace přístrojů pro měření plynů, školí zaměstnance firem v poskytování první pomoci, spolupracují s věznicí v Odolově. Díky dobrému přístrojovému vybavení stanice mohou poskytovat letecké práce pomocí dronu, provádět termická měření odvalů a dokumentovat stav podzemí. Dále měří koncentrace plynů a odebírají vzorky ovzduší a půdy. Spolupracují se střediskem Hodonín při relikvidaci ropo plynových sond na Moravě. Důležitou součástí pracovní náplně střediska je poskytování zdravotní služby, tzn. transport nemocných a zraněných pacientů v rámci Královéhradeckého kraje.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

0 0