O nás 1

O nás

Hornický spolek Klub přátel hornického muzea v Ostravě – zkráceně KPHMO je zájmovým a dobrovolným odborným zapsaným spolek. KPHMO byl založen v roce 1988 a v současné době působí v Ostravě-Petřkovicích a pobočkách v Karviné a Havířově.
Sídlo Klubu je v prostorách Landek Parku s hornickými expozicemi na adrese Pod Landekem 64,725 29 Ostrava-Petřkovice. 

Cílem Klubu přátel hornického muzea v Ostravě je sdružovat zájemce o hornictví a hornickou historii za účelem aktivní účasti a spolupráce na kulturní, dokumentační, vydavatelské, vědeckovýzkumné a výchovné činnosti. 

A)  Podílí se na odborné a průvodcovské činnosti expozic hornického muzea v Landek Parku, Dolu Hlubina a Dolní oblasti VÍTKOVICE v Ostravě. Podporuje sbírkovou činnost hornických artefaktů a usiluje o ochranu a záchranu kulturních hodnot dokumentujících historický vývoj hornictví především v ostravsko-karvinském revíru.
b) Organizuje, připravuje a pořádá samostatně nebo ve spolupráci s vhodnými partnery odborné přednášky, semináře a konference, tematicky zaměřené na problematiku českého i světového hornictví a industriálního dědictví. Spolupracuje také při objasňování historického vývoje uhelného hornictví v ostravsko-karvinském revíru a to po stránce technického rozvoje, hospodářských vztahů i sociálního vývoje. Dle svých možností se v této oblasti věnuje i jiným uhelným či rudným revírům v ČR. 
C)  Pořádá přednášky, besedy, vycházky, exkurze, tematické zájezdy včetně zahraničních, soutěže a jiné kulturní a výchovně-vzdělávací akce jak pro své členy, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti včetně žáků základních škol, studentů středních a vysokých škol. 
d) Podílí se na ochraně kulturních hodnot a hornických technických památek, zejména v Moravskoslezském kraji. 
A) Spolupracuje s výrobními i nevýrobními podniky a firmami, projektovými a vědeckými institucemi, školami s hornickým zaměřením, báňskými úřady i resortními ministerstvy, kulturními institucemi a občanskými sdruženími v České republice. Dlouhodobě úzce spolupracuje s Nadací Landek Ostrava.
F)  Spolupracuje s obdobnými zájmovými organizacemi, hornickými muzei a odbornými školami v zahraničí. 
G) Vydává publikace o hornictví, hornické technice a historii a všeobecných otázkách souvisejících s hornickou činností. vydává publikace s jinou tématikou na základě schválení ve výboru Klubu. 
H) Vyhledává nejvhodnější formy seznámení veřejností s kulturními akcemi klubu a hornickými tradicemi na kterých se podílí, spolupracuje se Sdružením hornických a hutnických spolků ČR (dále jen SHHS ČR). Ve své činností dosáhl spolek velmi dobrých výsledků a byl již dvakrát oceněn SHHS ČR cenou "Český Permon"
V průběhu své činností uspořádal spolek stovky přednášek vztahujících se k hornictví, 10 seminářů vztahujícím se k hornickým památkám v v Moravskoslezském kraji. Klub uspořádal několik samostatných výstav o hornictví a také se podílel na vzniku hornické expozice v Havířově a s názvem "Historie psaná uhlím" Několik jeho členů bylo oceněno významnými hornickými senami a řády, včetně klubových medailí.

Členství v Klubu je založeno na zásadě dobrovolnosti, vědomého souhlasu a zájmu plnit společenské poslání Klubu a to: 

A) Individuální: Individuálním členem Klubu se může stát každý občan České republiky starší 16 let, který má aktivní zájem o činnost Klubu. Jeho členem se může stát i cizí státní občan, který projevuje zájem o spolupráci s Klubem . 
b) Kolektivní: Kolektivním členem Klubu se mohou stát výrobní i nevýrobní organizace, společenské instituce, vědecké ústavy, školy, muzea a jiné právnické osoby včetně zahraničních. Kolektivní člen Klubu je zastupován odpovědným pracovníkem příslušné organizace na základě pověření jejím vedením. 
C)  Čestné: Význačným hospodářským, kulturním a pedagogickým pracovníkům, případně i jiným, kteří se zasloužili o rozvoj vědecké a odborné činnosti v hornictví a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě může být uděleno čestné členství. Čestné členství může být uděleno i řadovému registrovanému členu Klubu jako ocenění za mimořádný osobní přínos pro činnost a rozvoj Klubu. 

Stanovy a organizační řád spolku

Poděkování ­ prezidenta

30 let KPHMO

Pobočky

Pobočka Havířov

Plán besed pobočky HAVÍŘOV, Loutkový sál v KD Petra Bezruče v Havířově:

Plán besed pobočky Havířov: Již Loutkový sál Kulturního. střediska P. Bezruče v Havířově (vždy 2. pondělí v měsíci, od 16,30 )

Pobočka Karviná

Plán besed pobočky KARVINÁ, pobočka regionální knihovny v Karviné-Fryštátě:

Plán besed pobočky Karviná: Regionální knihovna Karviná-Fryštát. (vždy poslední středu v měsíci, od 15,30 )

Pobočka Ostrava

Plán besed pobočky OSTRAVA, v KD Petřkovice:

Plán besed pobočky Ostrava: v KD Petřkovice od 15.00 hod. (vždy 1. úterý v měsíci, od 15,00 členská schůze)

Kontakty

Kontakt

Klubu  přátel Hornického muzea v Ostravě
Pod Landekem 64
725 29 Ostrava – Petřkovice
Tel.: 596 131 803, 596 131 804
E-mail:  kphmo@seznam.cz
       
Výbor:      
Předseda: Jiří Kunčický kuncicky.jiri@seznam.cz  tel.: 607128024
Místopředseda: Ing. Eduard Heczko heczko@volny.cz tel.: 60212449
Předsedou redakční rady Hornického zpravodaje Władysław Owczarzy vladek.ow@seznam.cz tel.: 728845911
Člen redakční rady HZ Ing. Stanislav Kuba anetka.kas@seznam.cz tel.: 603889509
Webmaster: Jiří  Hrubý nfo@hornicky-klub.info  tel.: 603930321
       
       
Landek park
Pod Landekem 64
725 29 Ostrava – Petřkovice
Tel.: 596 131 803, 596 131 804
Fax: 596 131 847
E-mail: landekpark@vitkovice.cz