Galerie akcí

100. let trvání Kroužku krojovaných horníků Dolu František

Dne 15.9. 2021 oslavil Kroužek krojovaných horníků Dolu František výročí 100 let založení hornického spolku. Tuto událost zahájil předseda spolku pan Rostislav Grimm u sochy svaté Barbory vedle budovy Obecního úřadu Horní Suchá a pak uvítal přítomné starosta obce pan Ing. Jan Lipner. Následoval průvod hornických spolků od sochy svaté Barbory do kostela svatého Josefa, kde se sloužila mše a byly posvěceny všechny zúčastněné hornické prapory a přítomní účastníci. Po ukončení mše následoval průvod hornických spolků obcí Horní Suchá ke kulturnímu zařízení Klubu hornických důchodců Dolu František, který vede předseda pan Roman Konopka. Následovalo stužkování hornických praporů a kulturní program, ve kterém vystoupily mažoretky , děti z mateřské školy a následovala volná zábava jak venku tak i v kulturním zařízení zvaném „Domeček“, které působí dojmem skutečného hornického muzea, kde jsou jednak hornické artefakty ale i díla , která znázorňují těžkou hornickou práci. Celý areál sousedí s domovem pro seniory a je vyzdoben velkým množstvím dřevěných soch z dříve konaných sochařských sympozií. Součásti setkání bylo předání vyznamenání panu Jaroslavu Čihařovi, členu havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea Ostrava panem Ing. Václavem Dorazilem Ph.D., druhým místopředsedou Sdružení hornických a hutnických spolků, a panem Jiřím Kunčickým předsedou Klubu přátel hornického muzea Ostrava. Celou akci spolufinancovala Nadace LANDEK Ostrava.

 

 25. Setkání hornických měst a obcí v Mostě 10. – 12.9. 2021

Ve dnech 10. -12. 9. 2021se konalo 25. Setkání hornických měst a obcí v Mostě.
Program:
Pátek 10.září:
Registrace účastníků, pak slavnostní zahájení v Městském divadle v Mostě a společenský večer s hudbou a tancem.
Sobota 11. září:
Slavnostní přijetí primátorem v hotelu Cascade, průvod městem, odhalení památníku důlních neštěstí a předání cen Českého permona. Byly organizovány exkurze.

Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě

Nadace LANDEK Ostrava finančně podpořila projekt č. 661 České společnosti chemické, pobočky Ostrava uspořádáním jubilejního 15. ročníku „Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě. Tato akce je určena pro žáky základních a středních škol. Hlavní atrakcí je více jak 30 stánků tvořících“ chemický jarmark“ rozmístěných v celém areálu hradu. Program byl doplněn soutěžemi, matematickými hádankami, stavbami modelů atd. Účast byla více jak 1500 žáků.

 
120 let hornického spolku „R O Z K V Ě T“ Sedliště. okr. Frýdek Místek

Náš nejstarší hornický spolek “ Rozkvět“ se sídlem v Sedlištích oslavil za podpory obce a nadace LANDEK Ostrava 120 let trvání. (4.9.2021) Slavnostní setkání zahájil předseda pan Jaromír Stříž a následovala hornická hymna, po které uvítal starostu obce pana Ing. Jaromíra Krejčoka, místostarostu pana Romana Mokroše a ředitelku muzea paní Moniku Růzkovou. Dále přivítal hornické zástupce a to: ředitele nadace LANDEK Ostrava Ing. Josefa Gavlase, předsedu Klubu přátel hornického muzea Ostrava Jiřího Kunčického, předsedu karvinské pobočky KPHMO Ing. Stanislav Kubu a další předsedy hornických spolků ze Stonavy, Horní Suché a Karviné. Samozřejmě nezapomněl na vlastní členy s manželkami a manželky zemřelých členů a poprosil o uctění jejich památky minutou ticha. pak předal slovo panu místopředsedovi Antonínu Strumenskému ke 120-ti leté historii spolku, který vznikl ještě za císaře pána. Velice zajímavá a hlavně náročně byla zpracována historie za celých 120 let, která byla oceněna potleskem. Následovala dizkuze- viz foto. po diskuzi bylo podáno občerstvení a doporučena návštěva muzea a dřevěného kostela, který je kulturní historicky chráněnou památkou. Následovalo pozvání na překrásnou Bezručovou vyhlídku, kde lašský král pan Zdeněk Viluš Krulikovský a jeho družina zahájili 14. ročník Lašských slavností průvodem hornických spolků, kteří obdrželi pamětní stuhy na prapory jednotlivých spolků. Následovalo vystoupení folklorních souborů a cimbálových muzik k poslechu a tanci. 

DEN HORNÍKŮ A JUBILANTŮ DNE 3. ZÁŘÍ 2021 KLUBU HORNICKÝCH DŮCHODCŮ DOLU FRANTIŠEK V HORNÍ SUCHÉ

Dne 3. září 2021 uspořádal Klub hornických důchodců dolu František v Horní Suché Den Horníků – jubilantů v Dělnickém domě. Ženský pěvecký sbor Šárka pod vedením paní Mgr. Dagmar Heroutové zahájil oslavy hornickou hymnou. Pak předseda KHD dolu František pan Roman Konopka přivítal všechny přítomné a hosty. Pana Josefa Žerdíka, místostarostu obce, paní Mgr. Milušku Tvardíkovou, kronikářku obce, pana Ing. Viléma Uhra předsedu koordinačního výboru důchodců OKD, ženský pěvecký sbor Šárka pod vedením dirigentky paní Mgr. Dagmar Heroutové, členy sboru dobrovolných hasičů v Horní Suché manželé Sikorovy, pana Jiřího Kunčického předsedu KPHM Ostrava, pana Ing. Stanislava Kubu předsedu KPHMO pobočky v Karviné a pana Josefa Gavlase ředitele nadace LANDEK Ostrava. Dále vystoupil místostarosta obce Horní Suchá pan Josef Žerdík a předal předsedovi Klubu panu Konopkovi vlajku města Horní Suchá, aby důstojně reprezentoval při různých setkáních. Dále vystoupil s projevem předseda koordinačního výboru důchodců OKD pan Ing. Vilém Uher. Následovalo vystoupení pěveckého ženského sboru Šárka pod vedením dirigentky paní Mgr. Dagmar Heroutové. Dále následovalo ocenění hornických jubilantů 70, 75, 80, 85, 90 a 95.
K poslechu a tanci doprovázel pan Alois Ryba.

 

Poslední rozloučení s panem Ing. Zdeňkem Dombrovským CSc.,

Po ukončení VŠB nastoupil jako revírník na důl Žofie a následně zastával funkci provozního inženýra. Po sloučení Orlovských dolů v Důl Čs. Pionýr byl vedoucím pole, velitelem HBZS a na Václavce vedoucím výroby, nakonec opět na Žofince hlavním inženýrem závodu. Po útlumu těchto dolů, jako mnoho jiných pracovníků přešel na důl ČSM na pozici vedoucího závodu a později výrobního náměstka. Od roku 1974 se na 11 let se jeho působištěm stal Vědecko-výzkumný uhelný ústav v Radvanicích, kde vedl pracoviště ražení a byl zástupcem vedoucího střediska báňské technologie. Následně přechází Ing. Dombrovský, CSc., na generální ředitelství OKD do Ostravy na pozici vedoucího báňského inspektora výroby. Svou profesní dráhu v revíru ukončil Ing. Dombrovský, CSc., na Dole Julius Fučík, kde od roku 1985 do odchodu do důchodu v roce 1993 vykonával funkci hlavního inženýra podniku. Ve stejném roce nastupuje na Správu Českomoravských dolů v Kladně jako odborný poradce ředitel Ing. Viktora Koláčka. Ing. Dombrovský,CSc., po cele své působení v revíru, ale i následně byl spoluautorem projektů spojených s problematikou horských otřesů, členem mnoha oponentních komisí, havarijních komisí, přednášek a publikací na toto téma. V roce 1985 obhájil kandidátskou práci „Možnost vedení porubů do pole jako prostředek protiotřesového boje“. Aktivně se věnoval také problematice důlního záchranářství. Za tuto činnost obdržel Vyznamenání za statečnost a Vzorný záchranář.
Pokračováním jeho činnosti v hornictví bylo členství v Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, jehož se stal významným členem. V létech 2004–2009 byl předsedou zmiňovaného klubu a později jeho čestným členem. Podílel se na udržování hornických tradic. Po celou dobu členství v klubu se podílel jako spoluautor na vydání souboru knih o hornické historií revíru, jednotlivých šachet a kolonií. Velkou měrou se zasloužil o založení Havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea v Ostravě a vybudování Hornické expozice v Havířově. Stejně tak byl iniciátorem pořádání 19. setkání a organizaci Hornických a hutnických měst a obcí v Havířově. Podílel se na projektu partnerství s polským městem Jastrzebie-Zdrój. Při této příležitosti byla vydána dvojjazyčná kniha Města a uhlí. Ing. Dombrovský, CSc., byl za tuto činnost oceněn Českou a Slovenskou medailí za udržování hornických tradic. V roce 2015 se stal nositelem nejvyššího hornického vyznamenání SHHS České republiky – ceny Český Permon.
Jiří Kunčický – předseda Klubu přátel hornického muzea OSTRAVA

Důl DUKLA 7. 7. 1961- Den, který se nesmazatelně vryl do dějin města Havířova.

Den, kdy bylo 108 lidí v nesprávný čas na nesprávném místě. K uctění památky obětí důlního neštěstí byla rok po havárii instalována pamětní deska se jmény 108 zahynulých. V roce 1983 byl památník přestěhován do areálu Dolu Dukla. V listopadu 2020proběhlo poslední stěhování na centrální hřbitov v Havířově – Šumbarku. Pietního aktu se zúčastnilo mnoho hornických spolků, široká veřejnost a vedení města Havířov.

Historie psaná uhlím – DUKLA 1961

V Havířově – nově vybudované expozici Městské knihovny „Historie psaná uhlím“ se uskutečnil křest brožury „DUKLA 1961“. Nadace LANDEK Ostrava zařadila do Nadačního programu 2021 projekt č. 662 – vydání této publikace k 60. výročí této smutné události, při které zahynulo 108 havířů a techniků. Brožura byla pokřtěna primátorem města Havířov Ing. Josefem Bělicou, Ing. Eduardem Heczkem a Jaroslavem Čihařem-oba bývalí zaměstnanci dolu Dukla a nyní členové Havířovské pobočky Klubu přátel Hornického muzea Ostrava a Ing. Jaroslavem Kubánkem , tejemníkem Nadace LANDEK Ostrava. Paní Bc. Michaela Kroupová z Městské knihovny Havířov je autorkou publikace společně s panem Jaroslavem Čihařem a panem Václavem Smičkou, který je dlouholetým záchranářem Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě- Radvanicích a členem KPHM Ostrava. Doplněno 1 foto paní Ing. Katky Polínkové – kmotři křtění, jinak sudičky dle zvyklosti.

 

Valná hromada a Hornické konzilium Sdružení hornických a hutnických spolků v Měděnci v Krušných horách

Dne 18. 6. 2021 se konala Valná hromada a Hornické konzilium k udělení cen Český permon za rok 2021 v Měděnci v Krušných horách. Mědník – nápadný vrch(910 m) na kterém byly dobývány kyzové a magnetitové rudy téměř 400 let , je provrtán téměř stovkou šachet a štol. Na vrcholu se nachází barokní kaple Panny Marie z roku 1674. Byli jsme ubytování v městysi Kovářská, v penzionu U POHODY, několik kilometrů od Měděnce. Druhý den byla Valná hromada a Hornické konzilium v Měděnci, kde se rozhodovalo o udělení cen Český Permon ve 4 kategoriích.