Co ekologové přehlížejí

K velkým ztrátám při využívání energetických surovin dochází při jejich přepravě na velké vzdálenosti od jejich nalezišť za severním polárním kruhem u Severního ledového oceánu nebo ze střední Asie do Evropy a z jiných oblastí Země do USA. Tím se zvyšuje tvorba skleníkových plynů s negativním dopadem na vývoj klimatu na celé zeměkouli. Toto ekosobectví si mohou dovolit bohaté země na základě důvodu komerčních či nerealistických požadavků pseudoekologů. Tady patří třeba zákaz těžby ropy v mořském šelfu podél pobřeží USA.

Jaká je situace u nás v Evropě
     Při dopravě plynu do západní Evropy z ložisek za polárním kruhem se ztrácí
z 1000 m‘ zemního plynu celých 330 m‘, tj. celá jedna třetina. Ztráty vznikají při těžbě, při pohonu plynových turbín v kompresorových stanicích při přepravě plynu v tranzitních plynovodech, je to taky z hlediska vzniku skleníkových plynu mimořádně negativní vliv úniku zemního plynu do ovzduší. Zemní plyn uniká při těžbě, netěsnostmi v potrubí, při poruchách na potrubních systémech.Únik zemního plynu
     Zemní plyn je tvořen z 96 % z čistého metanu. Metan je skleníkový plyn, který je až 24krátškodlivější než oxid uhličitý.

Spalování zemního plynu
     Zemní plyn má výhřevnost 33,5 GJ/t a spalováním se vytvoří 8,8 mg/MJ popílku, 0,04 mg/MJ SO2, 11 mg/MJ oxidu dusíku a 56 g/MJ oxidu uhličitého. Toto je optimální využití. Dokonalost spalování však záleží na teplotě a vlhkostí vzduchu a na kvalitě zařízení, ve kterém je zemní plyn spalován. Nedokonalé spalování v bytech nazývají odborníci „ekologickou vraždou“. Unikající zemní plyn z netěsného potrubí, kromě dalšího množství skleníkového plynu, vytváří nebezpečné nahromadění výbušných směsí s možnými výbuchy s devastacemi budov se zraněním či smrtí lidí.

Proto je tady nutno uvítat snahu společnosti DPB Paskov o využívání kogeneračních jednotek k výrobě elektřiny a tepla na místě, kde důlní nebo skládkový plyn vzniká. Sníží se tím podstatně náklady na přepravu a ztráty plynu na trasách z velkých vzdáleností a odstraní úniky do atmosféry.

Nyní je na čtenářích, aby si vytvořili své mínění o ,ochráncích ekologie“, kteří brání všemi možnými prostředky těžbě metanu v Beskydách. Možná, že si myslí, že je to dál než k Severnímu ledovému oceánu.

Benzin
     Na 100 litru natankovaného benzinu do automobilu se ztrácí 17 litru benzinu při těžbě ropy, zpracování na benzin a k jeho přepravě do benzinových stanic.

Uhlí
     Při transoceánské přepravě uhlí a jeho přepravě po železnici na velké vzdálenosti se ztratí ze 100 t přepravovaného uhlí 20 t uhlí na energii potřebnou pro jeho přepravu. Zbytečně promarněná energie by se měla stát celosvětovou záležitostí.

1 0