DIAMO plánuje plyn v bývalém Frenštát

DIAMO plánuje plyn v bývalém Frenštát

Státní podnik chce využít hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje Trojanovice I o celkovém plošném obsahu 63,17 km2. Na konci loňského roku proto zahájil legislativní proces na stanovení dobývacího prostoru. Těžba suroviny bude v budoucnu probíhat odsáváním bez vlivů na povrch a minimálně zatíží dotčenou oblast. Další kroky nastínil v rozhovoru Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu DARKOV.

V jaké fázi je příprava těžby?
DIAMO, státní podnik, zahájil v roce 2023 legislativní proces na stanovení dobývacího prostoru (DP) pro dobývání hořlavého zemního plynu (HZP) vázaného na uhelné sloje Trojanovice I o celkovém plošném obsahu 63,17 km2. Navrhovaný DP pro těžbu HZP vázaného na uhelné sloje je v rozsahu stávajícího DP pro těžbu černého uhlí a pokrývá ložisko Frenštát-východ a Frenštát-západ. V současnosti probíhá vyřizování potřebných podkladů spojených s dobýváním ložiska HZP – podání žádosti o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru (MŽP), podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru (OBÚ) včetně doložení vyjádření a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, zpracování výpočtu zásob HZP.

Kdy by mělo být vydáno povolení nebo kdy by mělo padnout rozhodnutí?
Předpokládaný model osvojení ložiska HZP vázaného na uhelné sloje Frenštát-východ a Frenštát-západ vychází z následujících předpokladů:
• vyřízení všech podkladů spojených s dobýváním ložiska HZP v období 2024–2028, tj. zpracování studie proveditelnosti záměru, zpracování projektové dokumentace a dokumentace vlivů záměru na životní prostředí;
• na základě pozitivních výsledků bude zpracován plán otvírky a dobývání a podána žádost o povolení hornické činnosti (OBÚ).

Jedná DIAMO s dotčenými obcemi? Co to pro ně bude znamenat?
Navrhovaný DP Trojanovice I má tvar nepravidelného desetiúhelníku, nachází se v jižní části ostravsko-karvinského revíru a zasahuje do katastru obcí Trojanovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Frenštát pod Radhoštěm, Čeladná, Pstruží, Rožnov pod Radhoštěm, Kozlovice, Tichá na Moravě, Bordovice, Veřovice a Lhotka u Frýdku-Místku. DIAMO zahájilo jednání s výše uvedenými obcemi o vydání stanoviska k návrhu na stanovení DP pro dobývání HZP vázáného na uhelné sloje. Obce jsou ze zákona účastníky i dalších navazujících řízení, včetně povolení hornické činnosti.

Těžba HZP minimálně zatíží dotčenou oblast. Zemní plyn je preferovanou alternativou pevných paliv, jak z hlediska dlouhodobých koncepcí, tak legislativních iniciativ ke snížení CO2 v ovzduší. Pro dotčené obce z této činnosti vyplývají příjmy z úhrad dle zákona č. 44/1988 Sb.:

úhrada z dobývacího prostoru (příjem obce)
– 300 Kč/ha/rok
– 1 500 Kč/ha/rok (když je povolena hornická činnost spočívající
v přípravě, otvírce a dobývání výhradního ložiska)
– úhrada z vydobytého nerostu
(část výnosu úhrady z vydobytých nerostů je ze 75 % příjmem
obce na jehož území je dobývání prováděno, z 25 % je příjmem
státního rozpočtu).

Jak vlastně těžba plynu probíhá, jakou infrastrukturu a v kterých místech bude DIAMO muset postavit?
Dobývání HZP vázaného na uhelné sloje bude probíhat odsáváním, bez vlivů na povrch. Zahrnuje přípravu vrtného pracoviště pro provedení vrtných prací pomocí vrtné soupravy. Vrtné práce budeme provádět postupně, vždy na jednom postavení vrtné soupravy.

V případě náběhu těžby následuje instalace prefabrikovaného skeletu odsávací a regulační stanice o rozměrech 2,5 × 5 m v oploceném území o rozloze 11 × 10 m (podtlakový režim těžby), nebo jen regulační stanice v oploceném území o ploše 6 × 6 m (přetlakový režim těžby), buď pro každý vrt samostatně, nebo pro více vrtů dohromady. Exaktnější výstupy budou po zpracování výpočtu zásob a následných studií a projektové dokumentace. Během využívání ložiska v navrhovaném

DP Trojanovice I se nepředpokládá výraznější zatížení životního prostředí, nicméně ochraně životního prostředí musí být věnována prioritní pozornost a musí být připravena preventivní opatření ke komplexnímu plnění povinností vyplývajících z legislativy v oblasti ochrany životního prostředí ČR.

Kdy by mohla těžba plynu začít?
Kolik DIAMO plánuje ročně vytěžit a jakým způsobem se bude plyn zpracovávat a kdo bude koncový zákazník?
Těžební práce se předpokládají v období 2028–2058 (s možností prodloužení). Očekávaná denní těžba z jednoho vrtu je na úrovni maximálně 3 000 m3 plynu. V případě uvedení všech vrtů do těžby nepřesáhne výši 30 000 m3 plynu denně. K odvádění plynu od vrtů je nutno položit plynovody, které budou napojeny na veřejnou síť, případně k soukromým uživatelům.
Děkuji za rozhovor.

Tomáš Indrei
odbor komunikace, ŘSP

0 0