DIAMO pokračuje v likvidaci Dolu Frenštát. K zemi půjdou první povrchové stavby.

DIAMO pokračuje v likvidaci Dolu Frenštát. K zemi půjdou první povrchové stavby.

Po zásypu těžních jam F4 a F5 začne státní podnik DIAMO bourat první objekty v areálu Dolu Frenštát. Zmizet nakonec nemusí úplně všechny. Obec Trojanovice totiž požádala o zachování těžních věží a strojovny jako připomínku hornické činnosti. Objekty chce v budoucnu využít pro projekt CÉRKA. Přeměnu industriálních staveb bude řešit generální projektant, kterého obec aktuálně vybírá ve veřejné soutěži.

Sedm povrchových objektů, kotelnu, sklady a další čtyři budovy plánuje ještě do konce roku zbourat státní podnik DIAMO. V likvidaci černouhelného dolu postupuje podle stanoveného harmonogramu. Likvidaci samotných staveb v areálu dolu zajišťuje dodavatelská firma, která byla vybraná na základě výběrového řízení.

„Druhá etapa demoličních prací bude následovat příští rok, konkrétně sklad výbušnin, kompresorovna, strojovna těžního stroje F4. Demolice všech povrchových objektů by měla být ukončena v polovině roku 2025 třetí etapou,“ doplňuje Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu DARKOV.

Se samotným zásypem jam F4 a F5 nezpevněným zásypovým materiálem začal státní podnik DIAMO v září tohoto roku, kdy byly ukončeny likvidační a přípravné práce v podzemí. „Od kóty -30 metrů pokračujeme v likvidaci jam zpevněným zásypovým materiálem, konkrétně cementopopílkovou směsí a v současné době jsme na kótě -15 metrů pod povrchem. Zásyp bude pokračovat v závislosti na počasí do konce ledna 2024. Likvidace jam bude ukončena stavbou uzavíracích ohlubňových povalů s jejich předepsaným vystrojením,“ nastínil další plány Ivan Šimek, závodní dolu Útlum-Jih, Frenštát.

I když v tuto chvíli pro celý areál Dolu Frenštát platí Rozhodnutí o nařízení odstranění staveb, vedení obce Trojanovice požádalo odštěpný závod DARKOV o zachování obou těžních věží a také strojovny s těžním strojem, který chce obec, jako připomínku hornické činnosti, v rámci projektu funkčně renovovat. Ve strojovně tak má vzniknout multifunkční komunitní centrum, těžní věže chce obec přeměnit na vyhlídku a industriální pivovar.

„Těžní věže jsou ale v bezpečnostním pásmu likvidovaných jam a současně jsou tyto objekty součástí Rozhodnutí o nařízení odstranění staveb. Proto jsme museli požádat místně příslušný obvodní báňský úřad o změnu hornické činnosti – technické likvidace jam, která umožní dokončení likvidace s ponechanými těžebními věžemi,“ doplnil Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu DARKOV.

Náročný projekt, kterým obec Trojanovice navazuje na činnost státního podniku DIAMO, vyžaduje intenzivní koordinační spolupráci obou partnerů.

„Jsem rád, že se nám daří naplňovat jak podmínky smlouvy o smlouvách budoucích, kterou máme uzavřenou se státním podnikem DIAMO, tak i harmonogram likvidace staveb v areálu s přípravou stavební projektové dokumentace na navazující investiční část projektu CÉRKA.

Čeká nás nyní mnoho legislativních kroků, abychom stavbám dříve určeným k likvidaci mohli dát nové smysluplné využití. Pevně věřím, že společně se nám to podaří,” doplňuje Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice.

Projekt CÉRKA – revitalizace Dolu Frenštát je strategickým brownfieldem Moravskoslezského kraje. Projekci i výstavbu nové občanské vybavenosti v území chce obec v první fázi financovat z Operačního programu Spravedlivá transformace. Žádost o dotaci na stavební přípravu projektu CÉRKA obec podala na Státní fond životního prostředí již letos v říjnu, pokud bude schválena, projektovat by se mohlo začít již na jaře příštího roku.

0 0