Dokončili jsme odebírku technologických vzorků ve Zlatých Horách

Dokončili jsme odebírku  technologických vzorků  ve Zlatých Horách

DIAMO dokončilo ve Zlatých Horách odebírku technologického vzorku pro ověření poloprovozní flotační úpravy komplexních Au-Zn-Cu-Pg-Ag rud z ložiska Zlaté Hory-západ.

Vzorek

Ložisko ověřujeme vrtným průzkumem z podzemí dolu a nezbytnou součástí připravovaného výpočtu zásob je stanovení vyhláškou Ministerstva životního prostředí vyžadovaných podmínek využitelnosti ložiska, kdy je ložisko hodnoceno z pohledu báňského, úpravnického a ekonomického.

V rámci ověření úpravy komplexních zlatohorských rud jsme provedli ověření upravitelnosti na úrovni laboratorních testů v režii
Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a Technické univerzity Košice. Jednotlivé typy rudy se mezi sebou liší hostitelský- mi horninami a především poměry sulfidických rud, které ovlivňují chemismus samotné flotace. Na základě těchto testů přikročíme ke kontinuálnímu laboratornímu ověření. Pro toto ověření jsme do Košic odeslali reprezentativní část odebraného směsného vzorku rud. Výsledky této kontinuální flotace budou podkladem pro poloprovozní ověření flotace, která bude realizována ve flotační úpravně zlatorudného dolu v Hodruši na Slovensku. 

Stanovení výtěžnosti flotační úpravy je důležitým mezníkem pro studii proveditelnosti, na které v současné době DIAMO pracuje
a měla by být dokončena na přelomu roku.

Ing. Ladislav Pašek, Ph.D.
vedoucí odboru hornictví, ŘSP

0 0