Důlní voda k užitku města Ostravy? Časem snad ano!

Bezpečnostní komise sfárala na Jeremenku a seznámila se s problematikou důlní vody a odčerpávání z bývalých šachet. Výsledkem je doporučení začít přemýšlet nad jejím využíváním, ale i otázkou bezpečnosti.

DIAMO

V jedné z posledních dvou skutečně činných jam v Ostravě ve druhém týdnu března sfárala městská komise pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém. Na povrchu šachty Jeremenko pak probírala problematiku čerpaných důlních vod. Více prozradil Josef Havelka, ředitel Odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Jak a proč se čerpá důlní voda na Jeremenku?
Momentálně státní podnik DIAMO udržuje hladinu důlní vody v hloubce minus 388 metrů,
myšleno pod hladinou moře. Ročně v průměru odčerpáváme zhruba pět milionů kubíků důlní vody, kterou následně vypouštíme do řeky Ostravice. Čerpání důlní vody z šachet v takzvané Ostravské dílčí pánvi sice skončilo v roce 1997 s ukončením těžební činnosti v tomto městě, nicméně v roce 2001 bylo na vodní  jámě Jeremenko znovu obnoveno. Důvodem bylo a dosud je udržení hladin podzemních vod pro zajištění ochrany ložiska a bezpečnosti při těžbě uhlí v činných částech ostravsko-karvinského revíru.


DIAMO
Skončí po útlumu čerpání? Jak se to projeví?
O ukončení čerpání rozhodne Český báňský úřad, ale obecně
se dá říct, že přestaneme čerpat důlní vodu po skončení těžby
na Karvinsku. Když přestaneme čerpat, začne postupně stoupat hladina podzemní vody až na úroveň koryt řek. Nepředpokládáme žádné zásadní vlivy nebo problémy, ale v minulých letech nám voda ukázala, že umí potrápit. Nedá se přesně určit, jak se stoupající voda projeví. Bylo by vhodné například prověřit stabilitu zlikvidovaných důlních děl.

Jak vidíte možnosti využívání důlní vody?
O možnostech využití vody z podzemí se uvažuje řadu let. Bylo prokázáno, že tato důlní voda je vhodná pro lázeňské účely. Různých záměrů se objevilo více, například také využití vody k vytápění. Zatím ale důlní voda slouží jen nám v areálu Dolu Jeremenko, a to k ohřevu vody na koupání pro zaměstnance a pro vytápění dvou budov. Dalším uskutečněným projektem je prototyp přečerpávací elektrárny poháněné důlní vodou. V jámě na Jeremenku ji postavila
firma FITE ve spolupráci s VŠB – TUO a našimi pracovníky. Důlní voda může sloužit i jako zásobník pro období sucha. Lze ji upravovat dokonce na pitnou, avšak v současné době je to ekonomicky nereálné.

Jaké jsou vůbec vlastnosti čerpané vody?
Její teplota dosahuje 27 °C, je slaná, obsahuje chloridy a sírany. My ji nijak nečistíme, způsobuje ovšem korozi, proto máme potrubí ze sklolaminátu, který se osvědčil. Můžeme z vlastní zkušenosti potvrdit, že minerální složení vody je problémem, ale řešitelným.

DIAMO

Co všechno komise na Jeremenku viděla?
Komise sfárala na páté patro, odkud došla k místu čerpání. Členům komise jsme popsali a ukázali, jak fungují dvě speciální čerpadla, řídicí jednotka a unikátní vzduchový jeřáb, který v případě potřeby vytáhne šestnáctitunové čerpadlo. Viděli i zmíněnou podzemní přečerpávací elektrárnu. Prohlédli si dispečink, který řídí čerpání důlní vody a monitoruje výstupy metanu.

S čím komise odjížděla? Jaké má pravomoci?
Výsledkem je doporučení, aby se vedení města Ostravy začalo zabývat na odborné úrovni jak bezpečnostními riziky spojenými s ukončením čerpání důlních vod, tak možnostmi budoucího využití vody ve prospěch obyvatel Ostravy, případně i širšího okolí. Komise je poradní orgán rady města čítající jedenáct členů – kromě tří zastupitelů se skládá se zástupců státní i městské policie, hasičů nebo vodohospodářů. Jejím úkolem je projednávat a radě města předkládat stanoviska a náměty ohledně bezpečnosti
a integrovaného záchranného systému.

Radek Lukša

Rozhovor s ředitelem DIAMO Odštěpný závod Odra v ČT Ostrava

 

0 0