EIA k nadbilančním kalům úspěšně projednána

 EIA k nadbilančním kalům úspěšně projednána

Dne 12. ledna proběhlo veřejné projednání záměru „Nápravná opatření – Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“. Zúčastnili se jej předkladatel záměru, kterým je společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, s. p. DIAMO, zpracovatelé dokumentace a posudku a zhruba čtyřicet lidí, včetně zástupců médií.

Úvodní slovo patřilo zástupci firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Ing. Hamplovi, který připomněl základní fakta. Záměrem je vymístění „nadbilančních kalů“ v množství 71 360 t surových kalů původem z laguny R3 a 20 202 t zavápněných kalů umístěných v lagunách R2 a R1 a jejich následná likvidace v zařízení k odstranění/využití odpadu (celkem 91 562 t kalů).

Následně zpracovatel dokumentace Ing. Štancl z AZ GEO, s. r. o. popsal technologický postup i soubor opatření, která mají minimalizovat negativní dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí. Hlavním důvodem pro výběr a návrh tohoto řešení byla skutečnost, že jde o řešení proveditelné a odzkoušené. Významné vlivy z hlediska zachování podmínek pro veřejné zdraví se očekávají u SO2 a pachových látek, což bude ošetřeno monitoringem všech relevantních faktorů a omezujícími provozními podmínkami.

Zpracovatel posudku Ing. Tomášek, CSc. shrnul své stanovisko takto: „Po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších podkladů doporučuji vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.“ Přítomní zástupci úřadů, kraje a města krátce potvrdili svá písemná stanoviska. V diskusi pak vystoupil jen jeden účastník a to s poznámkou formálního charakteru.

Odstranění staré ekologické zátěže, která vznikla dlouholetým provozováním zařízení na rafinaci minerálních olejů, je pro Ostravu a její obyvatele důležitým a sledovaným procesem. Žádné protesty ani připomínky na veřejném projednávání však nezazněly a složitý schvalovací proces byl tímto projednáním uzavřen.

Spolupráce mezi s. p. DIAMO a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. přinesla všemi očekávaný úspěch a zahájení odtěžovacích prací se předpokládá na podzim tohoto roku, po schválení prováděcího projektu a vyřízení změny integrovaného povolení.

DIAMO, státní podnik se sídlem  ve  Stráži pod Ralskem  j e organizací,   která realizuje zahlazování následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v ČR a zajišťuje produkci uranového koncentrátu pro jadernou energetiku. Provádí sanační a rekultivační práce, spravuje více než 6000 dílčích environmentálních zátěží na celém území ČR. Státní podnik zajišťuje svou činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), GEAM v Dolní Rožínce, Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL) a ODRA v Ostravě. DIAMO, s. p. celkem k 30. 11. 2016 zaměstnával 2 548 lidí.
0 0