G2024

Galerie akcí v roce 2024

 

Květnová plenární schůze Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Dne 7. 5. 2024 se konala v Kulturním domě Ostrava – Petřkovice plenární schůze Klubu přátel hornického muzea Ostrava, kterou zahájil a řídil předseda KPHMO pan Jiří Kunčický. Uvítal všechny přítomné a provedl volby ověřovatele zápisu, volbu mandátové, volební a návrhové komise. Také byl zvolen zapisovatel plenární schůze. Pan Jiří Kunčický přednesl zprávu o činnosti KPHMO a výhled na příští období. Zprávu o hospodaření KPHMO přednesl Ing. Zdeněk Kohoutek. Zprávu revizní komise přednesla paní Barbora Kubová. Všechny přednesené zprávy byly schváleny plenární schůzi.

Album

135. Skok přes kůži Chomutov – průvod městem

V pátek 25. 4. 2024 se konala starobylá slavnost v hornických krojích “ Skok přes kůži“ již po 135 ve městě Chomutov. Tato starobylá slavnost je organizována každoročně Vysokou školou báňskou- Technickou univerzitou její fakultou hornicko-geologickou a příslušnou organizací, která projeví zájem. V tomto roce to byla akciová společnost Severočeské doly , která oslavila 30 výročí založení a její předseda představenstva a generální ředitel Ing. Ivo Pěgřímek Ph.D. VŠB -TU Ostrava byla zastoupena děkankou Hornicko – geologické fakulty paní Prof. Ing. Hanou Staňkovou Ph.D. Celý průvod doprovázela dechová hudba Severočeských dolů. Byla položena nádherná kytice u pomníků sv. Prokopa – patrona českých horníků. Starosta města Chomutova pan Ing. Marek Hrabáč předal symbolický klíč od města Chomutov nadlišákovi, který je vedoucí osobnosti Skoku přes kůži a přivádí studenty(smrduté fuksy) k uvedení do stavu hornického. Celý průvod došel k Městskému divadlu v Chomutově, kde probíhal Celostátní 135. Skok přes kůži.

Album

135. Skok přes kůži v Chomutově 2. část

25. 4. 2024 se konal v Městském divadle v Chomutově již 135. Celostátní skok přes kůži, který organizuje každoročně Vysoká škola báňská – Technická univerzita Hornicko – geologická fakulta. Celý skok řídí Slavné, Vysoké a Neomylné Prezidium pan Doc.Ing. Petr Mierva Ph.D., za pomocí Nadlišáka a Cantora se svojí smečkou. V letošním roce oslavily Severočeské doly 30 let svého vzniku tak pan Ing. Ivo Pěgřímek Ph.D., předseda představenstva a generální ředitel SD a.s. se postaral o vysokou úroveň tradičního slavnostního hornického obřadu. SVNP pan Prof. Ing. Pavel Prokop CSc, byl uznám nejstarším hornickým účastníkem Skoku a obdržel 2x medaili SD a.s. od předsedy představenstva a generálního ředitele pana Ing. Ivo Pěgřímka Ph.D., který také připravil úpomínkové předměty pro každého účastníka. Celý starobylý hornický zvyk se odehrával na vysoké úrovní v nádherném prostředí Městského divadla v Chomutově.

Album

 

30. výročí 40. narozenin pana Jiřího Milta z hornického spolku Bratrstvo sv. Barbory ze Stříbra

Předseda hornického spolku “ Bratrstvo sv. Barbory“ ve Stříbře pan Karel Neuberger MBA zahájil v Městském muzeu Stříbro oslavy 70. let pana Jiřího Milta, kterého se zúčastnili zástupci všech hornických spolků včetně perkmistra Sdružení hornických a hutnických spolků pana Ing. Václava Dorazila Ph.D ,který je také náměstkem ředitele s.p. DIAMO. Byli přítomní zástupci Slovenska, které důstojně reprezentovali zástupci Malokarpatského hornického spolku Pezinok se svým předsedou panem Štefanem Grancem. Polské zastoupení mělo SITG Rybnik(Sdružení inženýrů a techniků v hornictví) reprezentované panem Mgr. Ing. Markem Przystaszem s manželkou. Za EUROREGION ERZGEBIRGE(Krušnohoří) byl pan Ing. Vlastimil Vozka předseda. Jinak zde bylo poskytnuto občerstvení ve formě rautu, ale na úrovní Ministerstva zahraničních věcí. Viz blíže foto !

Album

 

Hornické konzilium a Valná hromada SHHS ČR

Album

 

Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky-doprovodný program Rudolfov

Ve čtvrtek 18.dubna 2024 se konal „Doprovodný program Hornického konzilia a Valné hromady“ Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, který organizoval pan Vratislav Klabouch 1. místopředseda SHHS ČR. Po velkém úspěchu loňské exkurze pod názvem „Trochu jiné mašinky“ byl připraven zážitek v lokomotivním depu CARGO České Budějovice, kde byla parní lokomotiva řady 310.0.
Od 18.00 hodin započalo neformální setkání zástupců všech hornických spolků s polskými hosty manžely Przystaszovými ze SITG(Sdužení inženýrů a techniků v hornictví) Rybnik. Dále se promítal historický dokumentární film z Měděnce a Oslavan. Následovala diskuze k udělení cen Český Permon 2024 a zapsání Skoku přes kůži do kulturního dědictví UNESCA.

Album

 

Pietní akt k 100. výročí důlní tragédie na Dole Gabriela

Dne 14. 4. 2024 se uskutečnil pietní akt ke 100. výročí důlní tragédie na Dole Gabriela, kdy došlo k totální devastaci těžní věže a jejího okolí. Pietní akt zahájil předseda Kroužku krojovaných horníků Gabriela Karviná pan Radim Krawczyk, který uvítal všechny přítomné a vyzval k řazení průvodu od šikmého kostela sv. Petra z Alkantery na komunální hřbitov v Karviné. V čele průvodu byl Stonavský dechový orchestr. Po příchodu k památníku důlního neštěstí vyzval pan Krawczyk pana Dr. Ing. Stanislawa Gawlika o stručné připomenutí tragických události, které se odehrály před 100 lety. Pak vyzval paní Marzenu Karwowskou – vícekonzulku Polské republiky v České republice k projevu. Po ní vystoupil senátor Parlamentu České republiky pan Ondřej Feber. Následoval pan Petr Letocha poslanec parlamentu České republiky.S připomenutím významného hornického povolání vystoupil pan Josef Bělica, hejtman Moravskoslezského kraje. Za statutární město Karviná vystoupil pan Andrzej Bizoň, náměstek primátora. Na závěr vystoupil pan Ing. Václav Dorazil Ph.D., perkmistr Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky a náměstek státního podniku DIAMO. Slavnostní akt ukončila dechová hudba při obci Stonava a účastníci se přemístili na mši do kostela sv. Petra z Alkantery. Pietní akt pokračoval položením květinových darů na evangelickém hřbitově.

Album

 

Křest knihy K poslední šichtě „Zdař bůh“

Letos si připomeneme 130. výročí, kdy v roce 1894 došlo na Dolech Jan Karel a Františka(později Důl Československá armáda) k největšímu důlnímu neštěstí v našem regionu. Zahynulo 265 lidí. Tento měsíc si připomeneme 100. výročí od výbuchu na Dole Gabriela, kdy došlo k totální devastaci důlní těžní věže a výstupu plamene až do výšky 350 metrů. Klub přátel hornického muzea Ostrava se rozhodl vydat k těmto výročím publikaci. Slavnostního křtu se zúčastnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Mgr. Stanislav Folwarczný, senátor pan Ing. Ondřej Feber. primátor města Karviné pan Jan Wolf s náměstkem Andrrzejem Bizoněm, starostka města Orlová paní Mgr. Lenka Brzyszkowská a zástupci všech hornických Klubů Moravskoslezského kraje. Celý slavnostní akt řídil předseda KPHMO Ostrava a 2.místopředseda Sdružení hornických a hutnických spolků ČR pan Jiří Kunčický, který dal slovo autorům publikace panu Ing. Boleslavu Kowalczykowi emeritnímu řediteli OKD a Ing. Stanislavu Kubovi předsedovi karvinské pobočky KPHMO .

Album

 

Výroční členská schůze nejstaršího hornického spolku „Rozkvět“ v Sedlištích okr. Frýdek – Místek

Dne 22. března 2024 se konala v restauraci Slezská Jizba v Obci Sedliště Výroční členská schůze nejstaršího hornického spolku v Čechách “ ROZKVĚT“. Slavnostní setkání zahájil předseda Spolku pan Jaromír Stříž, který uvítal starostu obce pana Ing. Jaromíra Krenželoka a zástupce jednotlivých hornických klubů. Následovaly zprávy o činnosti Spolku, hospodaření a následovala volba nového předsedy pana Petra Stříže, bývalého hlavního předáka na Dole Staříč. Dále byl zvolen zástupce předsedy pan Michal Smandra. Pan Jiří Kunčický vystoupil v diskuzi jako předseda Klubu přátel hornického muzea Ostrava a 2. místopředseda Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky. Jednání se zúčastnili pan Jan Kavka s chotí, předseda KKH Barbora Karviná, pan Rostislav Grimm, předseda KKH Dolu František, pan Milan Malich nový předseda Spolku krojovaných horníků při obci Stonava, pan Ing. Eduard Heczko předseda KPHMO pobočky Havířov a pan Ing. Jaroslav Kubánek tajemník Nadace LANDEK Ostrava. Následovalo občerstvení a volná zábava.

Album

 

2. 2. 2024 Havířské bálování v Klubu hornických důchodců Dolu František

Klub hornických důchodců Dolu František(dříve Prezident Gottwald)vedený panem Romanem Konopkou uspořádal jako každoročně „Havířské bálování“ ve svém zařízení „DOMEČKU“ v Horní Suché, které sousedí s domovem seniorů Slezské charity. Přivítal hosty mezi nimi byla paní Mgr. Marie Szotková- Bergerová spisovatelka a členka Klubu přátel hornického muzea Ostrava, která podepisovala jako autorka nádhernou knihu pohádek “ Babičko povídej „. Průběh bálování největšího hornického klubu v Česku je na fotografiích.

Album

 

22. 1. 2024 Křest knihy „Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223 – 2023“

V Ostravském Univerzitním knihkupectví OUshop na Mlýnské ulici se konal křest knihy “ Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223 – 2023″. Tuto významnou slavnostní akci moderoval pan Prof. PhDr. Aleš Zářický Ph.D., který přednesl obsáhlý referát o vzniku publikace, na které se podíleli historici Filozofické fakulty společně s dalšími odborníky, lingvisty, archiváři a muzejníky z regionu a muzikologem ze zahraničí (Rakouska). Přednesl náhled do dávné i novější minulosti tohoto města, které oslavilo v loňském roce 800 let.
Poděkoval všem sponzorům a představil spolupracovníky, kteří se podíleli na vydání knihy, paní Mgr. Kateřinu Lančovou a PhDr. Michaeli Závodnou. Vzhledem k časovému zaneprázdnění pana rektora Ostravské univerzity byla promítnuta přítomným jeho zdravice ke křtu této nádherné publikace.

Album

 

Městská knihovna Havířov – Historie psaná uhlím

V Havířově, jeho městské knihovně je hornická expozice nazvaná “ Historie psaná uhlím“. Celá hornická expozice, která je tvořená hornickými artefakty a panely s fotografiemi a popisem jednotlivých dolů Ostravsko – karvinského revíru byla nově instalována za finanční pomoci Nadace LANDEK Ostrava. Slavnostní otevření zahájila ve čtvrtek 11. 1. 2024 paní ředitelka Městské knihovny Havířov paní Ing. Dagmar Čuntová, která předala slovo paní vedoucí expozice Bc. Michaele Kroupové. Celý slavnostní akt provázel pěvecký soubor“Horničtí kamarádi“ vedení dirigentem panem Milanem Bystroňem. Také se jim říkalo X -TET, protože nikdo nevěděl kolik se jich sejde. Zúčastnili se členové a předsedové hornických klubů a spolků, zasloužilí horničtí senioři a veřejnost.

Album

 

2. 1.2024-První přednáška v Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Dne 2. 1. 2024 se uskutečnila první přednáška v Klubu přátel hornického muzea Ostrava na téma „Inertizace důlního ovzduší“. Předseda KPHMO pan Jiří Kunčický zahájil první přednášku přivítáním přítomných a předal slovo panu Bohumíru Holubovi, který pokračoval tradiční hudební vložkou se zpěvem tradičních hornických písní. Pak vystoupil pan Václav Smička dlouholetý profesionální pracovník Báňské záchranné služby v Ostravě Radvanicích, který také působí jako průvodce v Hornickém muzeu LANDEK PARK. Velice poutavě přednášel o způsobech jak zamezit požárům v dole a jak se hasí požáry pomocí inertních plynů a to dusíku nebo kysličníku uhličitého. Uvedl velice přesně spotřebu dusíku na vytěženou tunu uhlí za posledních několik let.

Album