Geologický objev mezinárodního významu v Hornickém muzeu Příbram


Příbramit
Letošní Prokopská pouť, která se konala 3. července 2016 v Příbrami, nabídla zájemcům o historii hornictví, mineralogii a geologii tři zajímavé prezentace, připravené Hornickým muzeem Příbram. Dvě z nich by nebylo možné realizovat bez tradiční příkladné spolupráce se státním podnikem DIAMO.

V areálu národní kulturní památky dolu Anna v Příbrami – Březových Horách se podařilo zpřístupnit veřejnosti další úsek historického podzemí březohorských dolů v celkové délce 810 metrů na úrovni 1. patra, t. j. v hloubce přibližně 44 metrů. Jde o část historické štoly Karla Boromejského ražené roku 1708, která před vybudováním Dědičné štoly Císaře Josefa II. byla hlavní odvodňovací štolou v této části revíru. Návštěvníci Hornického muzea Příbram mají nyní možnost zavítat i do komor, v nichž před aplikací parních strojů pracovala vodní kola, a dostanou se i do okolí historického Jánského dolu, prohlubovaného v letech 1725–1729, v místech starší šachtice. Turisté zavítají též do okolí Petrských jam připomínaných od 16. století.


 Již při samotné Prokopské pouti byl o prohlídku podzemí i dalších expozic hornického muzea mimořádný zájem, což potvrzuje fakt, že sem zavítalo okolo 3 200 nadšených fandů a obdivovatelů báňské historie.

Další novinkou letošní Prok28opské pouti připravenou muzeem bylo zpřístupnění tematické výstavy s názvem „Zmizelá Příbram“, jejíž scénář vychází ze stejnojmenné knihy ředitele muzea Josefa Velfla. Na realizaci výstavy se rovněž podílela archeoložka muzea Mgr. Veronika Machačová. Tato expozice situovaná v cáchovně dolu Vojtěch přináší mimo jiné díky nedávnému archeologickému průzkumu zcela novou informaci o existenci železářské huti z 13. století nacházející se na místě stavby současného kostela sv. Jakuba v centru města Příbram.


Příbramit

Třetí lahůdkou, která má navíc mezinárodní význam, je výstava s názvem „Nový minerál příbramit“ umístěná rovněž v cáchovně národní kulturní památky dolu Vojtěch. Jak již prozrazuje její název, je věnována objevu nového minerálu pojmenovaného příbramit. Tento minerál byl nalezen v roce 2007 na odvalu historické uranové šachty č. 16 v Příbrami na Hájích geologem Hornického muzea Příbram Mgr. Pavlem Škáchou, Ph.D. Poté následoval devítiletý proces náročného zkoumání, ověřování a různých vědeckých analýz prováděných ve spolupráci s dalšími odborníky, Mgr. Jiřím Sejkorou, Ph.D., z Národního muzea a Mgr. Jakubem Plašilem, Ph.D., z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, s konečným resumé, že se jedná o doposud neznámý exemplář. Hornické muzeum Příbram se proto v prosinci loňského roku obrátilo s žádostí o zaregistrování tohoto objevu na Mezinárodní komisi pro nové minerály, nomenklaturu a klasifikaci v čele s univerzitním profesorem Ulfem Haleniem ze Stockholmu, která  potvrdila správnost předložené žádosti a zároveň souhlasila s navrhovaným pojmenováním – příbramit. To bylo muzeem zvoleno na počest místa nálezu a zároveň jako „dárek“ k letošnímu 800. výročí existence nejstarší písemné zmínky o Příbrami a k 130. výročí založení zdejšího muzea, jehož sbírku nyní nový minerál obohatil. Chemické složení této vzácné přírodniny je CuSbSe2, což znamená, že obsahuje měQ, antimon a selen. Minerál vytváří maximálně 150 mikrometrů (0,15 mm) velké agregáty složené z jednotlivých lupenitých krystalů v karbonátové žilovině společně s dalšími minerály ze skupiny selenidů a uraninitem. Asociace s uraninitem je pro selenidy typická, proto je možné tyto minerály vyhledávat pomocí detektorů radioaktivity. Příbramit má kovově lesklou barvu, je relativně měkký a je možné ho sledovat pouze pomocí speciálních zvětšovacích aparatur a ve zvětšené podobě rovněž na vyobrazení. To vše mohou nyní obdivovat až do konce letošního roku i návštěvníci Hornického muzea Příbram. Státnímu podniku DIAMO patří srdečný dík, že umožnil realizovat tuto vědecko-badatelskou činnost v areálu někdejší uranové šachty č. 16, jejímž výsledkem je objev mezinárodního významu, a zároveň, že zásadním způsobem přispěl ke zpřístupnění dalšího úseku historického podzemí březohorských dolů v lokalitě Jánského dolu s cílem
uchovávat slavné hornické tradice i pro příští generace.

PaedDr. Josef Velfl
ředitel Hornické muzeum
Příbram

0 0