Hornický seminář NTM


Ing. Jiří Charvát z o. z. TÚU
Dne 8. prosince 2016 se v kinosále Národního technického muzea v Praze konal již 107. Hornický seminář. V úvodu vystoupil organizátor, Bc. Martin Přibil, z Národního technického muzea v Praze, který přivítal všechny zúčastněné, shrnul činnost hornického oddělení NTM v roce 2016 a krátce poinformoval o novinkách v oboru hornictví a hornického muzejnictví.
V rámci prvního bloku bohatého programu semináře vystoupil také PaeDr. Josef Velfl s příspìvkem „800 let od nejstaršího písemného záznamu o Příbrami“. Po krátké přestávce následoval tematický blok věnovaný výročí státního podniku DIAMO, v rámci kterého nejprve shrnul Ing. Pavel Kolář z ředitelství státního podniku DIAMO 70 let uranového průmyslu v Československu, respektive v České republice, následně Ing. Jiří Charvát z o. z. TÚU zmapoval 50 let těžby uranu a sanací v oblasti Stráže pod Ralskem a téma ukončil Ing. Jiří Šikula z o. z. GEAM, který pohovořil o tom, co přineslo 60 let dolování uranu u Dolní Rožínky.

Po další krátké přestávce následoval příspěvek PhDr. Věry Smolové nazvaný „Míhadla jako barokní zázrak“, pan Jiří Beran ze sokolovského muzea navázal příspěvkem Ing. Michaela Runda „Novinky a objevy v NKP dùl Jeroným“, následně zazněla pøednáška „Dùl Michal – zpracování technické dokumentace + Jaklovecká štola“ autorù Rostislava Šerudy a Ing. Miloslava Ruckého. Poté Ing. Jakub Bacík uzavřel druhý blok přednášek příspěvkem věnovaným vývoji dobývání černého uhlí na západě Čech, technickým památkám, které se dochovaly dodnes, a činnosti Hornicko–historického spolku Západočeských uhelných dolů, který se snaží slavnou historii dále připomínat. Po přestávce na oběd nejprve Ing. Zdenìk Brázda ze Sdružení hornických a hutnických spolkù ČR pozval přítomné na 21. setkání hornických a hutnických měst ÈR, následnì, v rámci bloku věnovaného 300. výročí hornického školství, vystoupil Mgr. Petr Kašing z VŠB–TU Ostrava s příspěvkem „Od Jáchymova k Příbrami. Historie a vývoj hornického školství do roku 1945“. Na Mgr. Kašinga navázal prof. Ing. Ivo Černý, CSc., emeritní profesor VŠB–TU Ostrava, příspěvkem „Vysoké hornické školství v Ostravě po roce 1945“. Téma hornického školství uzavřel doc. JUDr. Alexander Király (VŠB–TU Ostrava,
HGF, proděkan pro legislativu) příspěvkem „Současnost a budoucnost hornického školství na Hornicko-geologické fakultì VŠB“.

Po přestávce následovaly dva bloky přednášek věnované 500. výročí Jáchymova, a to „Jáchymov a mineralogie“ autorů Mgr. Pavla Škáchy, Ph.D., Mgr. Jakuba Plášila, Ph.D., a Vladimíra Horáka, „Projekt Archeo-Montan 2018 – středovìké hornictví v Sasku a Čechách“ autora Mgr. Petra Lisska, „Počátky těžby stříbra v jáchymovském revíru“ autora Ing. Petra Bohdálka a „Jáchymov – nové poznatky k počátkům hornického mìsta“ autora Bc. Martina Volfa.

Poslední příspěvek letošního semináře nazvaný „Báňskotechnický a stavební vývoj jáchymovských dolů do 20. století“ přednesl Bc. Martin Přibil, který zároveň ukončil letošní seminář. Letošní bohatý program, do kterého přispěl významnou měrou také státní podnik DIAMO, přinesl zhruba stu posluchačů spoustu zajímavých informací. Účastníci semináře zároveň měli možnost navštívit expozici hornictví a hutnictví.

Děkujeme touto cestou organizátorovi, Bc. Martinu Přibilovi, za pozvání a za možnost prezentovat historii uranového průmyslu v České republice i činnost státního podniku DIAMO.

 

0 0