Jak probíhá restrukturalizace OKD

Jak probíhá restrukturalizace OKD
Zbigniew Janowski, ředitel pro restrukturalizaci OKD. Foto: OKD

Čtyři měsíce práce má za sebou útvar restrukturalizace v OKD, pod nějž spadá jak lokalita Frenštát nacházející se v zajišťovacím režimu, tak utlumované doly Staríč, Sviadnov a Chlebovice a dále nový odbor zabývající se zejména technickými a legislativními záležitostmi celého restrukturalizačního procesu. Podrobnosti uvedl pro Měsíčník Horník ředitel útvaru Zbigniew Janowský.
Co si nyní můžeme představit pod pojmem restrukturalizace v OKD?
Restrukturalizace je obecně optimalizace chodu firmy. V případě OKD to znamená proces výběru nejlepších variant řízení útlumu jednotlivých lokalit. A to s cílem snížení nákladů a výdajů na útlum a dodržování stanovených časových harmonogramů podle odsouhlaseného reorganizačního plánu společnosti.

Jaké konkrétní kroky už útvar restrukturalizace v revíru uskutečnil?
Útvar jako celek začal pracovat od ledna letošního roku, kdy připravoval skladbu úkolů pro následující období, dozoroval dění v lokalitě Frenštát i Závodě Útlum–Jih a vytvořil odbor restrukturalizace. Konkrétní opatření se týkalo například Frenštátu, kde se neprovádí žádná jiná hornická činnost kromě zajištění dolu – tedy nejnutnější údržby a kontroly podle přepisů a rozhodnutí orgánů báňské správy. Podařilo se nám aktualizovat, upravit a představenstvu OKD pak předložit alternativní program zajišťovacího provozu této lokality, jehož realizací zde docílíme snížení ročních nákladů zhruba o třetinu. Zaměřili jsme se zejména na úpravy energetických provozů na povrchu a podstatnou změnu ve způsobu čerpání důlních vod na povrch.

Co se děje po roce od konce těžby v paskovském dobývacím prostoru?
Závod Útlum–Jih je ve fázi legislativní přípravy technické likvidace hlavních důlních děl. Před dokončením je proces posuzování jejího vlivu na životní prostředí – takzvané řízení EIA – a máme za sebou i březnové veřejné projednávání tohoto záměru, které proběhlo v Paskově za účasti zástupců OKD, ministerstva životního prostředí, dotčených měst, obcí a institucí, ale i veřejnosti. V lokalitách Sviadnov, Staříč a Chlebovice probíhá zajišťovací provoz a příprava na technickou likvidaci. Zredukovala se zde větrní síť v dole a zastavil chlebovický hlavní důlní ventilátor. Staví se uzavírací hráze, přičemž hotovo je přes padesát procent z celkového počtu dvaašedesáti hrází. Dokončila se příprava sviadnovské výdušné jámy I/1 na její zásyp nezpevněným materiálem, ve stadiu rozpracování se nachází další dokumentace – plány na likvidace hlavních důlních děl a demoliční výměry objektů, v areálu paskovské úpravny uhlí se řeší vodohospodářský systém.

Podnikaly se určité kroky také v karvinské části revíru OKD?
Již v závěru loňského roku nám Obvodní báňský úřad v Ostravě povolil likvidaci dvou jam v lokalitě 9. květen. Na základě opatření a podmínek daných tímto rozhodnutím jsme v uvedené oblasti provedli potřebné uzavírky důlních děl hrázemi, dokončili výběrové řízení na realizaci likvidace, zajistili smlouvy o dílo a aktualizovali časové i finanční harmonogramy potřebné k uskutečnění všech prací. V únoru se pak útvar prostřednictvím svého odboru restrukturalizace dal do legislativní přípravy likvidace jámy Doubrava III. Mimo tyto hlavní úkoly začal odbor navíc spolupracovat s externími subjekty na projektech alternativního využití nepoužívaných důlních děl a lokalit.

Co se dá říci k odboru restrukturalizace, jaké má složení, kompetence?
Nově vytvořený odbor se skládá ze tří zaměstnanců s dlouholetými zkušenostmi. Vedoucím je dřívější hlavní inženýr z Paskova Zdeněk Hrůzek specializující se především na projekční a legislativní práci. Otázky legislativy řeší i Robert Vochta, někdejší zaměstnanec Dolu ČSM s osvědčením závodního dolu a hlavního důlního měřiče. A třetím v týmu je Bohdan Krzywoń, jenž působil v provozních funkcích v karvinské části revíru a poslední léta strávil v oddělení investic OKD. Odbor po zkušenostech z momentálně utlumovaných lokalit chystá standardní plány pro ukončení provozu a následnou likvidaci ostatních neefektivních částí fi rmy. Cílem a smyslem činnosti odboru restrukturalizace je nejen legislativní příprava celého
procesu, nýbrž především sjednocení těchto postupů pro aplikaci na další v budoucnosti utlumované lokality.

V jakém duchu a na jaká témata se jedná s obcemi a báňskou správou?
V rámci celého procesu legislativní přípravy konkrétní útlumové aktivity probíhá bezpočet takovýchto jednání. Ať už s orgány státní správy, obcemi či institucemi. Probíráme plány na uskutečňování našich záměrů. Potřebujeme získat souhlasy od subjektů, které jsou dotčeny hornickou činností nebo odstraňováním jejích následků – a ty je vydávají také za určitých podmínek.

 

0 0