Lidské chyby dokáže metan krutě ztrestat

Lidské chyby dokáže metan krutě ztrestat

Desatero k eliminaci vzniku nebezpečí 

 1. Koncentrace metanu v důlním ovzduší, kde se zdržují nebo mohou zdržovat lidé, nesmí být větší než 1 % (koncentrace do 1,5%, do 2% tam, kde to stanovuje písemný souhlas závodního dolu), pouze v místech mimo účinný dosah větrního proudu, je dovolena místní koncentrace do 2 % (za nezbytných opatření včetně vypnutí elektřiny a provádění prací pouze na větrání).
 2. Nahromaděný metan nad 2 % znamená postup podle havarijního plánu – vypnutí elektřiny, vyvedení lidí do vtažných větrů, znepřístupnění díla, hlášení události inspekční službě a řízení se jejími pokyny.
 3. Základem bezpečné práce v prostředí s výskytem metanu je řádné větrání, a to nepřetržité v souladu s technologickým postupem pracoviště, pozor na včetně zajištění větrání výlomů.
 4. Nejvíce riziková jsou dovrchní díla (zvlášť separátně větrané ražby), metan je lehčí než vzduch a může vytvořit ve vrchních částech chodby a ohybech takzvanou metanovou vrstvu.
 5. Metan se nejen měří, ale i vyhledává, zvláštní pozornost je třeba věnovat nejvyšším částem chodeb (zejména případným dosud nevyplněným výlomům nad výztuží) a tektonickým poruchám, pro měření složení ovzduší nedostupných míst slouží nástavné trubičky.
 6. Volné prostory za výztuží musí být vyplněny hlušinou či jiným vhodným materiálem.
 7. Ochranu před nebezpečnou vyšší koncentrací metanu představují poslední pojistky – kontinuální metanoměrná čidla vypínající elektřinu při překročení povolené meze 1% (pokud není na pracovišti výjimka na 1,5%), dbejte na umístění čidel podle technologického postupu.
 8. Pominutí důvodu vypnutí elektrických zařízení musí spolehlivě ověřit směnový či jiný pověřený technik, zapnutí elektrického zařízení se provádí až po domluvě mezi ověřujícím technikem a inspekční službou.
 9. Metan je výbušný a zápalný od 5 do 15 %, s vyšším obsahem uhelného prachu v ovzduší se však tato koncentrace snižuje a riziko vzniku zapálení plynu je vyšší.
 10. V pořádku musí být také postřiková zařízení a řezné orgány dobývací i razící techniky a protivýbuchové uzávěry, musí probíhat likvidace
  uhelného prachu.
0 0