Měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy neohrožuje kvalitu ovzduší v okolí

Měření potvrdilo, že sanace heřmanické haldy   neohrožuje kvalitu ovzduší v okolí

Státní podnik DIAMO nechal vypracovat mimořádné měření kvality ovzduší v pracovním
prostředí na odvalu a v obydlené části v Ostravě-Heřmanicích. Výsledky potvrdily, stejně jako pravidelný monitoring škodlivin, že při sanaci heřmanického odvalu nedochází k překračování limitních hodnot nebo hodnot obvyklých pro ovzduší v Ostravě.Vedení odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO se dohodlo s představiteli Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, že prověří dohady a spekulace o vlivu heřmanické haldy a její sanace na životní prostředí a zdraví lidí. „Přestože na lokalitě probíhá pravidelný monitoring škodlivin, který stabilně nevykazuje žádné nebezpečí pro obyvatele, zadali jsme u odborné instituce provedení mimořádného 24hodinového měření kvality ovzduší v blízkém obydleném místě a také přímo na našem pracovišti na odvale. Obavy se nepotvrdily,“ řekl Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA, s. p. DIAMO.

24hodinové měření provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚ) v srpnu 2019 za slunečného počasí a bezvětří. Měření proběhlo v rezidenční oblasti v zóně možného ovlivnění odvalem. Zároveň ve stejném termínu probíhaly také odběry na třech měřicích stanicích provozovaných ZÚ v Radvanicích a Mariánských Horách. Sledování bylo zaměřené na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), těkavé organické látky (VOC), prachové částice (PM10), oxid uhelnatý (CO) a oxid siřičitý (SO 2 ). „Naměřené koncentrace nepřekročily zákonné limity, případně průměrné hodnoty v Ostravě. Pouze v případě benzo(a)pyrenu byl limit překročen, hodnoty však byly srovnatelné nebo nižší než na dvou stanicích v Radvanicích a připisují se bezvětří, které bývá obvykle příčinou zvýšených koncentrací sledovaných škodlivin,“ uvedla Lucie Hellebrandová, vedoucí Centra hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Také měření škodlivin na pracovišti přímo na haldě potvrdilo, že nedochází k překračování přípustných expozičních limitů u všech 14 sledovaných škodlivin (benzen, toluen, rtuť, olovo, CO atd.).

Východní a jihovýchodní část odvalu Heřmanice už prošla rekultivací v gesci s. p. DIAMO. Cílem bylo termicky aktivní plochy odtěžit, uvolněné plochy dotvarovat inertním materiálem, překrýt zeminou a tímto způsobem celé území revitalizovat. Mimo jiné byl vytvořen „zelený val“ s významným filtračním efektem proti prachu vznikajícímu v rámci odtěžování dalších částí odvalu. Od roku 2010 tak došlo k výrazné redukci ploch zasažených termickou aktivitou, což přineslo i výrazné snížení objemů exhalací škodlivých plynů.

„Rozhodli jsme se dosavadní monitoring ještě zintenzivnit. Naším zájmem je pokračovat
v sanaci odvalu s co nejmenším vlivem na okolí a postupně zabezpečit odval před termickými jevy, aby v budoucnu mohla být tato lokalita smysluplně využita. Sanační práce probíhají podle plánu a zároveň pokračují jednání o možnostech dalšího využití separačního komplexu,“ uvedl Jiří Jež, ředitel státního podniku DIAMO.

O odvalu Heřmanice

Odval Heřmanice je jedním z nejstarších a zároveň nejrozsáhlejších míst, kde je uložena důlní hlušina z těžby černého uhlí v 19. a 20. století na Ostravsku. Nachází se na území městského obvodu Slezská Ostrava. Jedná se o komplex důlních odvalů, který vznikal už v polovině 19. století při hloubení Dolu Ida (Rudý říjen 1). Největší množství materiálu se zde ukládalo ve 40. až 60. letech minulého století, kdy se rozšiřoval Důl Heřmanice (Důl Stalin, Rudý říjen 2). Celkově areál zabírá plochu cca 103 ha, objem uloženého materiálu je odhadován na cca 30 milionů tun. Průměrná nadmořská výška odvalu se pohybuje mezi plus 220 až 230 m n. m. Na odval navazuje Heřmanický rybník, který je součástí lokality Natura 2000.

0 0