Mezinárodní hornické sympozium WISSYM 2023 v Drážďanech

Mezinárodní hornické sympozium WISSYM 2023 v Drážďanech

Mezinárodní hornické sympozium WISSYM patří mezi světově významné akce a nabízí platformu pro výměnu zkušeností v oblasti těžby a sanace pro domácí i zahraniční specialisty, těžební společnosti, vědce, zástupce úřadů a samosprávy i konzultační firmy. Ve dnech 25.–28. 9. 2023 se sympozia zúčastnili i zástupci podniku DIAMO.

Jedním z přednášejících za DIAMO byl Ing. Vokál (uprostřed)

Mottem pátého ročníku sympozia WISSYM byla udržitelná těžba a sanace. Sanace těžebních lokalit je často velmi složitý a technologicky náročný úkol, který závisí na dostupných technologiích a ekonomických podmínkách. Sanace důlních děl má za cíl nezbytné a trvalé snižování rizik a dopadů na lidi a životní prostředí. Od fáze plánování až po dokončení sanačních prací je důležité také zvážit budoucí výzvy s cílem dosáhnout udržitelného následného využití sanovaných lokalit. Inovativní opětovné využití bývalých těžebních míst, včetně implementace účinných energetických koncepcí a odpovědného využívání zdrojů, to vše zvyšuje společenskou akceptaci těžby nerostů a jejích důsledků.

Sympozium zahájili Michael Paul, výkonný ředitel WISMUT GmbH, Michael Kellner, státní sekretář Spolkového ministerstva hospodářství a ochrany klimatu, Bodo Ramelow, premiér spolkového státu Durynsko, Eva Jähnigen, starostka města Drážďany a Bernhard Cramer, ředitel Saského Vrchního báňského úřadu. Druhý den měl pak klíčové úvodní slovo Michael Kretschmer, premiér spolkového státu Sasko. Právě účast takto vysoce postavených vládních činitelů ilustrovala důležitost celého sympozia nejen pro organizátory ze společnosti WISMUT GmbH, ale i pro spolkové republiky Sasko a Durynsko.

Program konference WISSYM 2023 byl rozdělen do 5 tematických sekcí, kde zaznělo celkem 40 přednášek. Většina témat byla velmi blízká i současným aktivitám státního podniku DIAMO. Jako červená linie se celým sympoziem táhla témata udržitelné těžby a sanace, rostoucí potřeba kritických strategických surovin cirkulární ekonomika a vzdělávání. Jak zmínil ředitel Michael Paul ve svém zhodnocení aktivit společnosti WISMUT GmbH, velmi důležitým faktorem pro budoucnost celého sektoru je mezinárodní spolupráce s důležitými partnery, ať už se jedná přímo o těžařské společnosti nebo výzkumné organizace. Pro budoucnost firmy WISMUT GmbH byl tento bod jmenován dokonce jako druhá nejdůležitější aktivita společnosti. V souvislosti s předáváním a sdílením zkušeností zaznělo v průběhu sympozia několikrát velmi hlasitě jméno státního podniku DIAMO jako jednoho ze silných hráčů na poli vzdělávání expertů ze zemí, kde je těžba a/nebo sanace v počátcích. Právě spojení zkušeností dvou tak významných kapacit, jakými jsou podniky WISMUT a DIAMO výrazně rezonovalo přednáškovým sálem během celé konference. Sám státní podnik DIAMO k tomu přispěl kladně hodnocenou prezentací Ing. Vokála na téma aktivity mezinárodního školicího střediska WNU SUP.

Exkurze na lokalitách závodu PKÚ

Součástí konference byla panelová (pódiová) diskuse, kde 6 mezinárodních odborníků hovořilo na téma „Těžba pro globální „zelenou“ transformaci… ale ne před mým domem“, a tzv. Break-out-session – paralelní jednání pěti skupin na různá témata korespondující s programem sympozia. Skupině zaměřené na téma Zero-waste, kritické suroviny a cirkulární ekonomika pak předsedal Ing. Mužák z odboru mezinárodní spolupráce ŘSP.

Samostatnou sekci tvořila plakátová sdělení, kde bylo k vidění na 30 posterů. Státní podnik DIAMO zde prezentoval některé své aktivity na 3 plakátech. Mgr. Brůček (o. z. SUL) připravil poster věnující se pasivnímu sanačnímu systému na čištění vod kontaminovaných HCH na lokalitě Hájek a Ing. Šustr (také o. z. SUL) představil problematiku využití konstrukčního kameniva z odvalů na Příbramsku. Ing. Šimůnek (ŘSP) pak prezentoval téma hydrických rekultivací a budoucího využití lokalit po těžbě hnědého uhlí. Rozšířené abstrakty všech příspěvků jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na odboru mezinárodní spolupráce.

Samotné třídenní konferenci předcházel den vyplněný exkurzemi. Na výběr byly 3 prohlídky lokalit ve správě WISMUT GmbH a jedna zaměřená na hydrické rekultivace území po těžbě hnědého uhlí plně v gesci státního podniku DIAMO, který se tak přímo podílel na organizaci sympozia. Účastníci exkurze, kteří postupně navštívili biotechnologický systém čištění důlních vod na dole Kohinoor, jezero Most a jezero Milada, velmi ocenili práci odvedenou na zájmových lokalitách. Velké poděkování patří zaměstnancům závodu PKÚ za organizaci exkurze a prezentaci svých aktivit.

S ohledem na historický význam a přínos českého, resp. československého uranového a těžebního průmyslu v mezinárodním kontextu, a vzhledem k významné spolupráci mezi společnostmi WISMUT GmbH a DIAMO, je účast zástupců České republiky na tomto fóru vždy žádána. V posledních ročnících sympozia navíc DIAMO aktivně spolupracuje na programu konference. Ani letošní ročník sympozia v tomto ohledu nebyl výjimkou a můžeme konstatovat, že naplnil očekávání, přinesl řadu zajímavých informací a přispěl k výměně cenných zkušeností v daném oboru. Významným benefitem je i navázání osobních kontaktů se zahraničními kolegy – odborníky, umožňující snazší komunikaci a informační výměnu v praxi. Zajímavým výstupem pro DIAMO je velký zájem odborníků z Austrálie o kurzy na téma rekultivací po těžbě hnědého uhlí a specialistů z Peru o kurzy na téma sanací po těžbě uranu a dalších nerostných surovin.

Ing. Vojtěch Vokál
specialista – mezinárodní
spolupráce, ŘSP

 

0 0