Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí

Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí


Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíèek při prohlídce dispečinku na o. z. ODRA .

   Aktuálně běží příprava odstraňování zbylých kalů po rafinérské výrobě a regeneraci použitých mazacích olejů, které se do areálu ukládaly od konce 19. století. Po vyřízení potřebných náležitostí (integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) a schválení Prováděcího projektu ze strany MŽP, Supervize Ministerstva financí, DIAMO, s. p., a Ministerstva financí) bude odtěžování zahájeno ještě letos. Společnost AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o., se zavázala ve smlouvě o provedení prací odstranit 91 562 tun tzv. nadbilančních kalů za nabídkovou cenu 429 milionů korun (bez DPH). Do konce roku 2018 mají být kaly odtěženy a do konce roku 2020 v souladu se zákonem o odpadech zlikvidovány.
   Na přání vedení Moravskoslezského kraje se na jednání na krajském úřadu hovořilo také o přípravě strategické průmyslové zóny Nad Barborou. Následovala prohlídka areálu lagun OSTRAMO a tiskový briefing. Poté ministr s doprovodem navštívil areál odštěpného závodu ODRA ve Vítkovicích, kde se seznámil s fungováním dispečinku a prohlédl si obří čerpadla pro čerpání vody z podzemí. Ministr se zajímal o čerpání důlních vod i systém zabezpečení proti hrozbám unikajícího metanu v regionu.
   Poslední èástí programu ministerské delegace byla prohlídka lokality bývalého dolu a koksovny Trojice ve Slezské Ostravě, která rovněž patří mezi největší staré ekologické zátěže na Ostravsku. Ještě letos tam chce státní podnik DIAMO zahájit sanační práce. Potrvají cca 3 roky, následovat bude zhruba 9,5 roku postsanačního monitoringu. Sanace bude financována z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu z prostředků určených na zahlazování následků hornické činnosti.
   „Trojické údolí patří mezi silně kontaminované lokality, které však máme dobře prozkoumané a umíme si s nimi poradit. Po sanaci se stane území plnohodnotnou součástí města,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO. Ministr Jiří Havlíček doplnil, že financování tohoto projektu je zajištěno a nehrozí žádné zastavení financí, ze kterého má obavy vedení města Ostravy.
   Lokalita Trojice zahrnuje dva provázané areály – bývalý uhelný důl Trojice (konec těžby v roce 1967) a bývalou koksovnu Trojice (ukončení provozu v roce 1983). „Celé údolí je postiženo jak důlní činností spojenou s těžbou uhlí, tak kontaminováno produkty koksochemických provozů, produkty jejich úpravy a chemickými látkami používanými jako činidla při výrobě. V průzkumech byly potvrzeny například volné fáze dehtovitých látek – obsahy polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAU), olovo, rtuť, alifatické uhlovodíky, nepolární extrahovatelné látky (NEL), monocyklické aromatické uhlovodíky, kyanidy a fenoly. Množství nebezpečných odpadů je odhadováno na minimálně 160 tis. tun,“ uvedl Petr Jelínek z odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, který účastníky v areálu provázel.                                       Cílovým stavem je vymístění kontaminovaných materiálů  z lokality, přečištění podzemních vod na úroveň sanačních limitů a rovněž vymístění podstatného objemu cizorodého navážkového odpadu z lokality tak, aby byla rizika plynoucí z této zátěže zcela eliminována. V budoucnu má být toto území začleněno do rekreačního potenciálu města Ostravy. Navržený způsob budoucího využití části lokality dle Územního plánu města Ostravy je bydlení v rodinných domech, občanská vybavenost a krajinná zeleň.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

0 0