Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí

Ministr průmyslu a obchodu jednal v Ostravě o sanaci lagun a Trojického údolí


Prohlídka areálu lagun OSTRAMO, zleva: hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (vzadu), vedoucí střediska Povrch o. z. ODRA Josef Jašek, ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík .

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček přijel do Ostravy 5. května s hlavním cílem – postoupit v přípravě sanace lagun OSTRAMO. Likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice se dostala do patové situace. Rozhodující instituce se dosud neshodly na navržených øešeních sanace kontaminovaných zemin, která bude následovat po odtěžení kalů. Ministr Jiří Havlíček proto navrhl vedení Moravskoslezského kraje (MSK) a města Ostravy, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podpoří variantu, která bude odpovídat představám a potřebám regionu.
   „Dospěl jsem k názoru, že by Ostrava neměla trpět za to, že se příslušné instituce nedokázaly shodnout na postupu sanace kontaminovaných zemin a že Ministerstvo financí (MF) otálí s rozhodnutím o financování. Nemůžeme stále jen přešlapovat na místě. Příprava odtěžení zbylých kalů běží podle plánu a je nejvyšší čas začít připravovat sanaci zemin, která bude navazovat,“ vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.    „Pro nás je prvořadým cílem, aby se Ostrava konečně zbavila této ekologické zátěže. Je však nutné najít shodu všech dotčených orgánů na řešení, protože se jedná o velký finančně i technicky náročný projekt,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO, který má areál lagun ve své správě.                                                                Jednání se zúčastnil kromě hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a jeho náměstka také primátor města Ostravy Tomáš Macura a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cienciala. Ministr přítomným oznámil, že ministerstvo podpoří požadavky města a regionu a pomůže prosadit variantu, která je pro Ostravu nejvýhodnější. „Jsem připraven namísto Ministerstva financí převzít iniciativu a urychlit dořešení sanací, potřebuji však zároveň podporu jak vedení kraje, tak města Ostravy,“ doplnil ministr Jiří Havlíček.
   V roce 2015 byla zpracována Studie proveditelnosti „Způsoby sanace nesaturované zóny lokality laguny OSTRAMO Ostrava“. V roce 2016 byl vypracován dle zadání z MF Znalecký posudek „Posouzení vybraných variant sanace nesaturované zóny lokality laguny OSTRAMO Ostrava“, který rozebírá tøi varianty sanace zemin. Následně byly
dalším znaleckým posudkem vyhodnoceny VARIANTY II. a III. z hlediska krátkodobých a dlouhodobých vlivů na životní prostředí VARIANTA II. je variantou pasivního řešení sanace s aktivními konzervačními prvky, spočívá v uzavření kontaminovaného materiálu nesaturované zóny v jeho upraveném (stabilizovaném) stavu do tzv. ekokontejn-mentu, izolovaného od okolí. VARIANTA III. je variantou aktivního řešení sanace. Zahrnuje navíc dekontaminaci technologií termické desorpce. Následně má být stejně jako u VARIANTY II. materiál uzavřen do tzv. ekokontejnmentu.
   Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo financí (MF) považovalo za vhodnou sanační VARIANTU II. Krajský úřad MSK a Statutární město Ostrava požadovaly sanaci podle VARIANTY III. za předpokladu následného využití lokality dle platného územního plánu města Ostravy. Ani jedna z těchto dvou variant však plné využití lokality neumožňuje. Ministerstvo financí dosud nepředložilo materiál pro jednání vlády a nezajistilo financování dokončení sanace lagun OSTRAMO.

0 0