Ministři si prohlédli ostravské laguny, začal odvoz kalů

Ministři si prohlédli ostravské laguny, začal odvoz kalů

Vláda ČR navštívila Moravskoslezský kraj a ministři se mimo jiné přijeli v úterý 24. dubna 2018 podívat, jak pokročila sanace lagun po ostravské chemičce OSTRAMO.

Úprava a těžba

Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministr životního prostředí Richard Brabec a ministr zemědělství Jiří Milek dorazili na laguny v pravé poledne. Areálem je provedl ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík a ředitel odštěpného závodu ODRA Josef Havelka. Za společnost AVE CZ odpadové hospodářství (AVE CZ) byl k dispozici ministrům jednatel Roman Mužík a ředitel sanací Radek Halbich. Návštěvy na lagunách se zúčastnil také vládní zmocněnec Jiří Cienciala, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza, vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jan Filgas a náměstkyně primátora Ostravy Kateřina Šebestová. Hosté se zajímali o postup prací, imisní monitorovací systém, aktuálně probíhající nakládku, přepravu a vlastnosti upravených kalů.
Ministři Tomáš Hüner a Richard Brabec v doprovodu ředitele státního podniku DIAMO Tomáše Rychtaříka při prohlídce kalů připravených k nakládce a odvozu

Společnost Sokolovská uhelná oficiálně potvrdila, že technologie i dopravní trasy jsou připravené převzít upravené kaly a společnost AVE CZ ihned začala organizovat nakládku prvních kontejnerů, které jsou speciálně určené pro převoz nebezpečných odpadů. V prvních týdnech se počítá s odvozem dvakrát týdně po 600 tunách. Jako nejvhodnější byla vybrána přeprava po železnici.

Konečné odstranění zbylých kalů proběhne na základě dohody mezi společností AVE CZ odpadové hospodářství a společností Sokolovská uhelná v zařízení tlakové plynárny ve Vřesové, které z nich ve směsi s hnědým uhlím vyrobí teplo a elektřinu. Minimalizace dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel je zajištěna tzv. integrovaným povolením.

„Všechny podmínky pro bezpečný převoz a ekologicky šetrnou likvidaci kalů z lagun podle zákona o odpadech a státními orgány schváleného prováděcího projektu byly splněny, odvoz prvních kontejnerů probíhá bez problémů,“ informoval Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.

Komplex zařízení společnosti Sokolovská uhelná je zaměřen na přeměnu uhlí na ušlechtilejší formy energií, tzn. výrobu elektrické energie a tepla na bázi výroby energoplynu tlakovým zplyňováním uhlí. V generátorech je možno alternativně zplyňovat uhlí také za přídavku omezeného množství tuhých nebo kapalných odpadů. Výsledný produkt je čištěn a z celé technologie vystupuje energoplyn, který je používán jako ušlechtilé plynné palivo. Závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření, zabezpečující plnění těchto podmínek, jsou stanoveny v integrovaném povolení. Autorizovanými měřeními emisí na jednotlivých zdrojích bylo prokázáno, že spoluzplyňováním odpadů nedochází k navýšení emisí jednotlivých znečištujících látek.

„Odtěžování a zpracování kalů probíhá v závislosti na kvalitě ovzduší v okolí lagun, resp. na základě hodnot zjištěných kontinuálním systémem měření imisí. V únoru a březnu musely být práce na lagunách často přerušeny a v dubnu došlo k poruše zavápňovacího stroje, ale zatím se neobáváme, že by firma nestihla stanovený termín na konci roku. Společnost AVE CZ odvezla už cca 13 tisíc tun filtračních hlinek. Aktuálně je zpracováno a připraveno k odvozu zhruba 17 tisíc tun kalů,“ doplnil Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA.

Ministři vyslovili spokojenost s tím, že kaly po letech opět reálně a viditelně mizí. Ministr životního prostředí Richard Brabec následně na tiskové konferenci vlády v Ostravě vyjádřil potěšení, že kaly nejen z laguny R3 ubývají a že, pokud nenastanou nějaké nepředvídané okolnosti, je reálné, aby do konce letošního roku byly kaly z lagun odstraněny.

Po naložení upravených kalů se kontejnery zváží a uzavřou víkem

Práce na lagunách probíhají od listopadu 2017, a to za podmínek, které stanovilo Ministerstvo životního prostředí ve svém „Souhlasném závazném stanovisku“ k záměru „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“ a Krajský úřad Moravskoslezského kraje v tzv. integrovaném povolení. V praxi to například znamená, že práce musí být zastaveny, pokud koncentrace oxidu siřičitého, sirovodíku či prachu (tuhé znečišťující látky) v ovzduší překročí stanovené limity. Měření a vyhodnocování imisí zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Po odtěžení kalů bude následovat sanace kontaminovaných zemin,kterou připravuje DIAMO, s. p., ve spolupráci s Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, městem Ostrava a státními orgány. Variant, jak naložit s kontaminovanou zeminou, bylo několik. Ministr životního prostředí Brabec potvrdil, že poslední debaty zatím směřují k tomu, že by se nejznečištěnější zemina odvezla jako odpad, méně znečištěné zeminy by se stabilizovaly na místě a staly by se určitým dalším těsnícím materiálem k využití a pro budoucí rekultivaci. Pan ministr dále uvedl, že je navrženo několikastupňové jištění a kontroly, které umožní, aby se část materiálu – zeminy, ne kaly – dala využít na místě.

Převzato z tisku DIAMO
Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

0 0