Na lokalitě 9. květen finišují přípravy na zasypávání jam

Na lokalitě 9. květen finišují  přípravy na zasypávání jam

Od jara probíhají na utlumené šachtě 9. květen mezi Horní Suchou a Stonavou přípravné práce pro likvidaci jam na této lokalitě, které by měly pokračovat hned příští rok v lednu zasypáním výdušné Su-Sto III nezpevněným zásypovým materiálem. Informuje o tom specialista technické likvidace Bohdan Krzywoń z odboru restrukturalizace OKD.
„Útlum na 9. květnu se projednával už od prosince 2015. V březnu 2016 představenstvo OKD schválilo návrh na ukončení hornické činnosti na této lokalitě s likvidací hlavních důlních děl včetně povrchových objektů v bezpečnostním pásmu,“ popisuje Krzywoń. Těžba na 9. květnu končí v únoru 2016 vydobytím posledního porubu 467 501 kolektivem hlavního předáka Romana Badury ve sloji Václav. Následující dva roky se ekologickým způsobem vyklízí technologie a zařízení a uzavírají horizontální hlavní důlní díla a překopy.

Uzavírání hlavních důlních děl v podzemí šachty 9. květen.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého vydává vloni na podzim Rozhodnutí č.j.: SBS 17881/2017/OBÚ-05/21 o likvidaci jam Su-Sto I a Su –Sto III a hlavních důlních děl do nich ústících. „Od té doby jsme demontovali lezní oddělení v délce 680 metrů z celkové délky 780 metrů výdušné jámy Su-Sto III, odstranili z ní na jednotlivých patrech zařízení nárazišť, všechny vodorovné i svislé prvky pažení. Na nejnižším devátém patře se vybudovaly dvě opěrné hráze. Ostatní patra byla již dříve uzavřena výbuchuvzdornými hrázemi,“ popisuje Krzywoń. Práce na likvidaci jam provádí dodavatelská firma Slezská důlní díla s vedoucím úseku Petrem
Vorlem.

V úvodní jámě Su-Sto I pak montují technologické potrubní tahy pro odvodnění a odsávání metanu a samotné plavení. „Zaplavení jámy se bude provádět hydraulicky zpevněným materiálem,“ upřesňuje specialista technické likvidace.

Jelikož v jámě Su-Sto I na 6. patře bude zhotovená betonová zátka, musí být jámový stvol až po povrch vyplněn zpevněným zásypovým materiálem. Pod úrovní 6. patra bude vytvořen plynový kolektor s možnosti odsávání metanu na povrchu. Její likvidace má začít v červnu příštího roku.

Historie šachty

• 1867 první vrt v Horní Suché 1
do karbonu v hloubce 303,6 metru,
• 1946 po řadě vrtů a průzkumů
v předchozích letech je schválen
výpočet zásob,
• 1956 zahájení hloubení jámy Su-Sto
III,
• 1957 zahájení hloubení jámy Su-Sto
I,
• 1960 Důl Suchá – Stonava zahajuje
15. listopadu těžbu,
• 1965 přejmenování na Důl 9. květen,
• 1968 nasazení mechanizovaných
výztuží,
• 1970 nasazení razicích kombajnů,
• 1974 zahájení těžby sedlových slojí,
• 1979 skipotěžba na 8. patře,
• 1988 – 1995 změny ve struktuře,
sloučení s Dolem 1. Máj (závod 4),
vznik samostatného koncernového
podniku a nakonec sloučení s Dolem
Darkov (závod 3),
• 2001 zprovoznění druhé linky dálkové
pásové dopravy na 10. patro, propojení
s Dolem Darkov do jediného
větrního systému, ukončení skipové
těžby i provozu úpravny uhlí,
• 2015 připojení k Důlnímu závodu
1 a zahájení těžby v Ostravských
slojích,
• 2016 ukončení těžby ve sloji Václav
29. února,
• 2017 zahájení přípravných prací
na likvidaci,
• 2019 předpokládané zasypávání
jam.
0 0