Nekontrolovatelný výstup metanu opět zahrozil?

Nekontrolovatelný výstup metanu opět zahrozil?

Tentokrát ne, jen lidská nedůslednost. V obou případech však jde o lidské životy.

V roce 2010 bylo na pracovišti centrálního řídícího stanoviště (CŘS) DIAMO s. p., o. z. ODRA zřízeno sledování nekontrolovatelného výstupu metanu na povrch prostřednictvím snímačů metanu v rámci „Komplexního řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ nazývaného „Velký metan“. V rámci tohoto projektu bylo na monitory CŘS vyvedeno sledování snímaných hodnot z metanových čidel dálkovým přenosem. Čidla jsou umisťována na základě výsledků atmogeochemického průzkumu do objektů a rodinných domů, základních škol, průmyslových objektů apod. Těchto čidel
je v současné době 929 a jsou rozdělena na čidla analogová, kterých je 547, a čidla binární, kterých je 382. Možným průnikem metanu do suterénních prostorů objektů může jeho nahromaděním vzniknout potenciální nebezpečí výbušné koncentrace metanu a tím dojít k ohrožení jak bezpečnosti lidí, tak i majetku.


Centrální øídící stanovištì na o. z. ODRA.
Povinnost reakce inspekční služby na překročení alarmní koncentrace při překročení alarmní meze 0,25 % CH4 je jasně stanovena a spočívá v neodkladném informování plynového dispečinku Green Gas DPB, a. s. Ti zajistí odvolání přítomných osob a odvětrání ohroženého prostoru. V případě, že nelze ověřit skutečný stav z důvodu nepřístupnosti objektu a není možno získat zpřístupnění objektu kontaktní osobou, informuje inspekční služba vedoucího likvidace havárie (VLH) a požádá o spolupráci integrované bezpečnostní centrum. Pokud dojde k překročení nad hodnotu havarijní meze 0,5 % CH4, rozhodne inspekční služba, po konzultaci s VLH, o spolupráci s integrovaným bezpečnostním centrem a povolá jeho výjezd. Takto jsou stanovena opatření a povinnosti, vyplývající z Havarijního plánu a protokolů snímačů metanových čidel.

A proč na úvod toto seznámení s důležitostí  a významem „Velkého metanu“
a povinnostmi inspekční služby a VLH?

Protože Vás chci seznámit s událostí, kterou bylo nutno řešit na centrálním řídícím
stanovišti DIAMO, s. p., o. z. ODRA v Ostravě-Vítkovicích.

Dne 6. 5. 2017 (sobota) ve 12.47 hod. se spustila na CŘS v hlídacím systému „Velkého metanu“ havarijní signalizace metanového čidla umístěného ve sklepě rodinného domu v Ostravě-Hrušově. Koncentrace metanu dosáhla v inkriminovaném okamžiku hodnoty 0,64 % CH4. Bezprostředně po této anomální signalizaci informoval inspekční technik, pan Česlav Baron, dispečink Green Gas DPB, a. s., a VLH pana Pavla Dokoupila. Po dohodě mezi inspekčním technikem a VLH bylo rozhodnuto, s ohledem na hodnotu 0,64 % CH4 na uvedeném čidle, požádat neprodleně Integrované bezpečnostní centrum Ostrava o vyslání jednotky Hasičského záchranného sboru na předmětnou adresu. Na místě události byla jednotkou HZS zjištěna následující skutečnost. Při rekonstrukci objektu je používáno topidlo na propan–butan a v důsledku jeho provozu pravděpodobně došlo k úniku směsi plynu. Složku CH4 ve směsi plynu zachytilo předmětné čidlo a při hodnotě nad 0,25 % plynu byla spuštěna signalizace na DIAMO, s. p., o. z. ODRA, při měření hodnota CO vykazovala 25 ppm. V objektu proto bylo bezprostředně zahájeno odvětrávání prostorů a neodkladně vypnut hlavní přívod elektrické energie. Odborný zaměstnanec Green Gas DPB, a. s., po příjezdu na místo provedl kontrolu na přítomnost výbušných látek a zjistil, že místně u podlahy ve sklepě naměřil až 4,5 % CH4. Po důkladném odvětrání a poklesu koncentrace pod havarijní mez byl v 13.50 hod. opět zapnut přívod elektrické energie. Ve 13.59 hod. koncentrace metanu klesla pod alarmní mez 0,25 % CH4 a ve 14.38 hod. se koncentrace dostala na povolenou hodnotu 0,03 % CH4. Osoby provádějící rekonstrukci objektu byly poučeny o nutnosti odvětrávání při používání lokálního topidla na propan–butan. Současně byli všichni přítomní upozorněni na nebezpečí, které by mohlo nastat při neodborné manipulaci a následném úniku plynu do prostor v suterénu. V tomto uzavřeném sklepním prostoru šlo jednoznačně o životu nebezpečné prostředí, a to i bez případné iniciace výbuchu elektrickým proudem.

Z následující události tedy jasně vyplývá, že opatření v rámci „Velkého metanu“ nejsou jen přínosem pro bezpečnost krajiny, ovlivněné následky dlouhodobé exploatace černého uhlí, ale i pro případné zanedbání bezpečnosti při práci s obecným plynovým zařízením.

Pouze díky profesionálnímu přístupu službu konajícího inspekčního technika pana Česlava Barona a pana Pavla Dokoupila, který držel hotovost VLH a rozhodoval o povolání výjezdu jednotky HZS, nedošlo k tomu nejhoršímu, tedy k případnému výbuchu směsi plynu, respektive k otrávení propan–butanem ve sklepní místnosti uvedeného objektu.

Co by se mohlo stát, si jistě všichni, kteří vědí, co dokáže plyn nahromaděný v uzavřeném prostoru způsobit, dovedou představit.

Ing. Bronislav Stuš
oddìlení inspekèní služby
o. z. ODRA

0 0