O nás

Hornický spolek Klub přátel hornického muzea v Ostravě – zkráceně KPHMO je zájmovým a dobrovolným odborným zapsaným spolek. KPHMO byl založen v roce 1988 a v současné době působí v Ostravě-Petřkovicích a pobočkách v Karviné a Havířově. Sídlo Klubu je v prostorách Landek Parku s hornickými expozicemi na adrese Pod Landekem 64,725 29 Ostrava-Petřkovice. 

Cílem Klubu přátel hornického muzea v Ostravě je sdružovat zájemce o hornictví a hornickou historii za účelem aktivní účasti a spolupráce na kulturní, dokumentační, vydavatelské, vědeckovýzkumné a výchovné činnosti. 

 

a)  Podílí se na odborné a průvodcovské činnosti expozic hornického muzea v Landek Parku,Dolu Hlubina a Dolní oblasti VÍTKOVICE v Ostravě. Podporuje sbírkovou činnost hornických artefaktů a usiluje o ochranu a záchranu kulturních hodnot dokumentujících historický vývoj hornictví především v ostravsko-karvinském revíru.
b) Organizuje, připravuje a pořádá samostatně nebo ve spolupráci s vhodnými partnery odborné přednášky, semináře a konference, tematicky zaměřené na problematiku českého i světového hornictví a industriálního dědictví. Spolupracuje také při objasňování historického vývoje uhelného hornictví v ostravsko-karvinském revíru a to po stránce technického rozvoje, hospodářských vztahů i sociálního vývoje.Dle svých možností se v této oblasti věnuje i jiným uhelným či rudným revírům v ČR. 
c)  Pořádá přednášky, besedy, vycházky, exkurze, tematické zájezdy včetně zahraničních, soutěže a jiné kulturní a výchovně-vzdělávací akce jak pro své členy, tak pro zájemce z řad široké veřejnosti včetně žáků základních škol,studentů středních a vysokých škol. 
d) Podílí se na ochraně kulturních hodnot a hornických technických památek, zejména v Moravskoslezském kraji. 
e) Spolupracuje s výrobními i nevýrobními podniky a firmami, projektovými a vědeckými institucemi, školami s hornickým zaměřením, báňskými úřady i resortními ministerstvy, kulturními institucemi a občanskými sdruženími v České republice.Dlouhodobě úzce spolupracuje s Nadací Landek Ostrava.
f)  Spolupracuje s obdobnými zájmovými organizacemi, hornickými muzei a odbornými školami v zahraničí. 
g) Vydává publikace o hornictví, hornické technice a historii a všeobecných otázkách souvisejících s hornickou činností.vydává publikace s jinou tématikou na základě schválení ve výboru Klubu. 

Členství v Klubu je založeno na zásadě dobrovolnosti, vědomého souhlasu a zájmu plnit společenské poslání Klubu a to: 

a) Individuální: Individuálním členem Klubu se může stát každý občan České republiky starší 16 let, který má aktivní zájem o činnost Klubu. Jeho členem se může stát i cizí státní občan, který projevuje zájem o spolupráci s Klubem . 
b) Kolektivní: Kolektivním členem Klubu se mohou stát výrobní i nevýrobní organizace, společenské instituce, vědecké ústavy, školy, muzea a jiné právnické osoby včetně zahraničních. Kolektivní člen Klubu je zastupován odpovědným pracovníkem příslušné organizace na základě pověření jejím vedením. 
c)  Čestné: Význačným hospodářským, kulturním a pedagogickým pracovníkům, případně i jiným, kteří se zasloužili o rozvoj vědecké a odborné činnosti v hornictví a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě může být uděleno čestné členství. Čestné členství může být uděleno i řadovému registrovanému členu Klubu jako ocenění za mimořádný osobní přínos pro činnost a rozvoj Klubu. 
 

Ing.Petr Rojíček   předseda

Poděkování ­ prezidenta

30 let KPHMO