Odkanalizování areálu Šverma na ústřední čističku odpadních vod je dokončeno

Odkanalizování areálu Šverma na ústřední čističku odpadních vod je dokončeno

Odštěpný závod ODRA dokončuje v areálu Šverma v Ostravě nový kanalizační a dešťový systém sítí s vlastní čerpací stanicí, která zajistí transport odpadních vod do sběrače a na ústřední čističku odpadních vod. Původní kanalizace byla poškozena důsledky hornické činnosti, měla trhliny a netěsnosti. V areálu bývalého dolu působí řada firem, které zaměstnávají stovky lidí.

Dokončená ČOV

Areál Šverma je situován v k. ú. Mariánské Hory, v obci Ostrava – Mariánské Hory. Důl Jan Šverma založil v roce 1890 pod názvem Důl Ignát Ing. Vladimír Vondráček, český měšťan, který byl ve své době uznávaným odborníkem v hornickém podnikání. Pravidelná těžba uhlí začala v roce 1895. Dne 7. září 1947 byl Důl Ignát přejmenován na Důl Jan Šverma. Důl dosahoval hloubky kolem 980 m (VIII./IX. patro). Důl Jan Šverma ukončil těžbu dne 31. března 1992. V rámci útlumové činnosti byly některé nepotřebné budovy zdemolovány a jiné prodány soukromým firmám.

Odkanalizování areálu se v minulosti řešilo jednotnou kanalizací, která odváděla veškeré odpadní vody (splaškové a dešťové) bez přiměřeného čištění do sběrné kanalizace a ústila do Černého potoka. V roce 2010 společnost OKK Koksovny, a.s., před vyústěním do Černého potoka vybudovala čerpací stanici, která následně přečerpávala odpadní vody z areálu koksoven a také z areálu Šverma.

Státní podnik DIAMO v rámci projekční činnosti zajistil průzkum kanalizace v areálu Šverma pomocí videokamery. Závažným zjištěným nedostatkem byla netěsnost kanalizace, narušení kanalizace trhlinami, a dokonce propadnutí některých úseků kanalizačních
sítí v důsledku hornické činnosti. Tento špatný technický stav již neodpovídal požadavkům platné legislativy. Pro zajištění plnohodnotného využívání areálu Šverma bylo nutné vybudovat nový kanalizační a dešťový systém sítí s vlastní čerpací stanicí, která splňuje parametry kanalizační a dešťové sítě pro veřejnou potřebu podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Na základě výše uvedených skutečností státní podnik zahájil v září 2018 stavbu pod názvem „Odkanalizování Švermy na ÚČOV“. Stavba je členěna na následující objekty.

Uložení jednotné splaškové kanalizace a dešťové kanalizace

Jednotná splašková kanalizace včetně přípojek
V rámci stavebního objektu projektant navrhl výstavbu nové a sanaci části stávající jednotné kanalizace, kde jsou odpadní vody gravitačně vedeny do čerpací stanice, následně čerpány do sběrače D, který vede na ústřední čističku odpadních vod.

Jednotná kanalizace v otevřeném výkopu je do profilu DN 500 provedena z plastového potrubí s násuvným hrdlem a těsnícím kroužkem v celkové délce 855 m. Kanalizace o profilu DN 600 a větším je provedena z betonového potrubí s čedičovou výstelkou 360° a nebo ze sklolaminátového potrubí SN 10000. Celková délka těchto kanalizačních potrubí činila 172 m. Na trase kanalizace se nainstalovaly nové betonové prefabrikované vodotěsné šachty vnitřního průměru 1 000 až 1 650 mm, a to v celkovém počtu 43 ks. Tři stávající šachtice prošly rekonstrukcí. Pro sanaci části stávající jednotné kanalizace použili pracovníci dodavatelské firmy inverzní metodu, tj. zatažení kompaktní polyesterepoxidové vystýlky (metoda KAWO) v délce 267 m. Po ukončení instalace vystýlky do potrubí pak provedli prořezání a zapravení zaústěných přípojek. Součástí stavebního objektu bylo přepojení 54 ks kanalizačních přípojek o profilu DN 150 – DN 800 na budovanou kanalizační síť a také přepojení 19 ks uličních vpustí.

Dešťová kanalizace včetně přípojek
Specializovaná firma provedla dešťovou kanalizaci, která slouží pro odvodnění území ze zpevněných ploch, střech a parkovišť, v otevřeném výkopu do profilu DN 600 z plastového potrubí s násuvným hrdlem a těsnícím kroužkem v celkové délce 517 m a dále o profilu DN 800 z betonového potrubí s čedičovou výstelkou 180°. Na trase kanalizace se vybudovaly nové betonové prefabrikované vodotěsné šachty vnitřního průměru 1 000 až 1 200 mm, a to v celkovém počtu 21 ks. Součástí dešťové kanalizace bylo přepojení stávajících střešních svodů v počtu 22 ks. Při výkopových pracích se musely odstranit (demontovat) některé stávající dešťové vpusti na manipulačních plochách mezi objekty. Následovalo napojení 22 ks lapačů střešních splavenin.

Výtlak odpadních vod
Výtlačné tlakové potrubí DN 200 je provedeno z materiálu PE 100 RC o celkové délce 892 m. Potrubí vede areálem Šverma a postupuje přes sousedící pozemek firmy BorsodChem MCHZ, s.r.o., do uklidňovací šachty hlavního sběrače D směrem na ústřední čističku odpadních vod. V celé délce bylo potrubí uloženo v otevřeném výkopu, kromě úseku 31 m, ve kterém je výtlačné potrubí zataženo do stávajícího nefunkčního ocelového potrubí DN 400. Toto potrubí se využilo jako chránička.

Stavba čerpací stanice: vpředu – ochranné ocelové pažení, vzadu – bourací práce železobetonových konstrukcí

Čerpací stanice
Provedená jednotná kanalizace se napojila na čerpací stanici, která zajistí transport odpadních vod výtlačným potrubím do sběrače D, který vede na ústřední čističku odpadních vod. Jedná se o monolitický železobetonový objekt z vodostavebního betonu. Komora má půdorysný tvar obdélníku, vnitřní rozměry komory jsou 6,7 × 3,6 m. Hloubka komory činí 7,9 m. Výstavba čerpací stanice probíhala ve stavební jámě pod ochranným ocelovým pažením.

Po dokončení betonových konstrukcí, provedení zkoušky vodotěsnosti a provedení izolací byla stavební jáma zasypána vhodným zásypovým materiálem. Uvnitř čerpací stanice jsou nainstalovány zámečnické výrobky z kompozitu. Jedná se o výrobky plošin, žebříků, poklopů, zábradlí. Výrobky z kompozitu mají protiskluznou úpravu. Pro montáž a demontáž čerpadel a česlicových košů pomocí kladkostroje byla nainstalována ocelová konstrukce, která bude vynášet nosník pro elektrický řetězový kladkostroj. Pro čerpání odpadní vody slouží tři ponorná kalová čerpadla, která v souběhu mohou čerpat 36,6 l·s-1. Provoz čerpací stanice bude automatický.

Vstup do prostoru čerpací stanice má dvoukřídlová vrata šířky 1 700 mm a výšky 2 350 m. V rámci ochrany čerpací stanice před vniknutím cizích osob chrání vlastní objekt čerpací stanice vybudované betonové stěny v rámci půdorysu čerpací stanice. Stěny jsou železobetonové do výšky 2,55 m a ukončené osazením žiletkového drátu ve spirále o průměru 400 mm. Pozemek čerpací stanice je oplocený, okolo proběhly terénní úpravy. K čerpací stanici se jezdí po nově vybudované asfaltové komunikaci.

Stručná rekapitulace stavby
V současné době zbývá dokončit instalaci technologie čerpací stanice, provést komplexní vyzkoušení celého technologického zařízení čerpací stanice a získat kolaudační souhlas. Náklady na realizaci celé akce včetně vypracování dodatku k projektu, technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti práce, uskutečněného archeologického a autorského dozoru činí celkem 50,55 milionů Kč bez DPH. Práce provádí firma STASPO, spol. s r.o., která byla vybrána přes elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek firmy PPE.CZ s.r.o. Stavba bude dokončena a předána k užívání do července 2020.

Ing. Jan Pastrňák, vedoucí
odboru investic, o. z. ODRA

2 0