OKD v době pandemie koronaviru

OKD v době pandemie koronaviru

Černouhelná společnost OKD se plně řídí výzvou Krajské hygienické stanice MSK v Ostravě, aby v souvislosti s celosvětovým rizikem šíření koronaviru COVID-19 zaměstnavatelé preventivně přijali přísnější režimová opatření spočívající ve zvýšené a řádné dezinfekci povrchů sanitárních zařízení a společných prostor a v neposlední řadě se také zásobili v dostatečném množství dezinfekčními přípravky.

Ve firmě již na začátku března seznámili všechny zaměstnance s příznaky onemocnění, preventivním chováním spočívajícím zejména v častém mytí rukou mýdlem a vodou, používáním dezinfekční prostředků, zakrýváním úst a nosu při kašli kapesníkem nebo rukávem – ne rukou. Zaměstnanci byli současně vyzváni, aby při počátku respiračního onemocnění (horečka nad 37,6 °C , kašel, dušnost, dýchací obtíže) nikam nechodili, zůstali doma a vyhnuli se kontaktu s ostatními lidmi, kontaktovali telefonicky svého lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, uvedl Měsíčník Horník.

Od 5. března začal pravidelně zasedat krizový štáb OKD, kde se přijímají opatření v návaznosti na aktuální vývoj šíření nákazy. Prvotním úkolem bylo zjistit, kdo byl na dovolené v rizikové oblasti, kontrolovat adekvátní chování zaměstnanců, případně blokovat jejich vstup do organizace, pokud nebylo známo nic o jejich místě pobytu a dosud se nekontaktovali se svým vedoucím.

V souvislosti s šířením nákazy a nutností zajistit dodávky respirátorů do zdravotnictví se zastavily dodávky respirátorů do OKD.  Z tohoto důvodu bylo nutné stanovit kontrolovaný výdej respirátorů v lampovnách jednotlivých dolů, protože se výrazným způsobem zvedla jejich spotřeba a mohlo by se stát, že by nebyl dostatek respirátory ani pro horníky do podzemí. K ženám v lampovnách musely být přiděleny služby z řad záchranářů a ostrahy objektů OKD.

Postupně, jak se situace s nákazou koronaviru COVID-19 v České republice a ve světě zhoršuje, zasedá krizový štáb a vydává preventivní opatření k eliminaci šíření nemoci a průběžně je aktualizuje. Informují o nich ředitel Provozu David Hájek a vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček. Postupně se realizují přijatá opatření Namátkové měření tělesné teploty při vstupu na všech lokalitách OKD pomocí bezkontaktních teploměrů. Osobě s teplotou vyšší než 37,6°C bude zabráněno dále pokračovat do zaměstnání a rovněž ji bude zablokován vstup do firmy až do doby předložení lékařské zprávy, ze které bude zřejmé, že je způsobilá vykonávat svou pracovní činnost.

Výkonný ředitel OKD Radim Tabášek zároveň vydal za účelem minimalizace šíření nákazy příkaz s řadou dalších opatření. Zákaz podávání rukou, pracovních cest do tuzemska i do zahraničí, jednání se třetími stranami a minimalizoval vnitřní jednání i počty jejich účastníků s podmínkou dodržovat (pokud je to možné) nejméně dvoumetrové rozestupy mezi osobami. Zaměstnanci i návštěvy také vyplňují dotazníky, v nichž se těžařská firma dotazuje na jejich pobyt v ohrožené oblasti včetně členů společné domácnosti, na zdravotní stav, který by jevil příznaky nemoci COVID -19 za období posledních 14 dní Dotazníky zaměstnanců pak vyhodnocují směnmistři a v případě pozitivních odpovědí navrhnou neprodleně odpovídající postup.

Zrušena byla všechna školení v Centrálním vzdělávacím středisku OKD v lokalitě Darkov a to v návaznosti na uzavření veškerých škol v republice. Pro fárající baly zavedena povinnost nasazovat si respirátor nejpozději při opouštění lampovny na cestě ke kleci. „Tuto ochrannou pomůcku musí mít na obličeji nepřetržitě tam, kde se k sobě osoby přibližují na bližší vzdálenost než dva metry. Zejména v náraží, seřadišti mužstva u jámy, dopravní nádobě, kabině vlakové i závěsné soupravy, na lanovkách, pásovlecích, překladištích a samotných pracovištích, kde plní zaměstnanci úkoly ve skupině,“ zdůraznil vedoucí odboru řízení bezpečnosti.

Těžební společnost omezila také úseky samoobslužného prodeje a výdeje jídla provozované dodavateli z firmy CompassGroup. A to od zajištění dostatku mýdla a papírových ručníků (či jiného hygienického způsobu sušení rukou), zvětšení vzdálenosti mezi sedícími strávníky (kde je to technicky možné), přes ochranu lidí pracujících s pokrmy (rukavice, brýle, roušky, častá výměna pracovních oděvů), důrazné čištění a dezinfekce provozoven a důkladné mytí nádobí až po umisťování příborů do ubrousků, nahrazování sypaných ochucovadel kořením v sáčcích či balení volného pečiva.

Jedno z posledních preventivních opatření přijatých v OKD je v souvislosti s nařízením vlády ČR z 18. března – povinnost neustálého krytí obličeje nepřetržitě nejen na veřejnosti, ale i uvnitř organizace pomocí ochranných prostředků dýchacích cest. Tedy rouškami, ústenkami, šátky, respirátory nebo šálami. I přesto, že situace kolem zajišťování OOPP je velice složitá, podařilo se pro zaměstnance pracující na povrchu zajistit roušky a pro zaměstnance povrchových provozů, služeb a úpraven v první fázi i respirátory třídy FFP2.

Zajišťování dostatku respirátorů a roušek pro všechny zaměstnance OKD je velice náročné a to zejména v době, kdy jich je nedostatek i ve zdravotnictví. O situaci a opatřeních přijatých v souvislosti s koronavirem firma pravidelně informuje KHS MSK v Ostravě i Obvodní báňský úřad v Ostravě.

I s ohledem na skutečnost, že dosud nebyl zjištěn žádný potvrzený případ nemoci, který by měl přímý vliv na zaměstnance pracujícího v OKD, orgány ochrany veřejného zdraví nenařídily opatření, která by ovlivnila nebo zastavila provoz.

0 0