Poděkování dlouholetému zaměstnanci

Poděkování dlouholetému zaměstnanci

Při příležitosti odchodu do důchodu bychom rádi tímto medailonkem poděkovali našemu dlouholetému zaměstnanci, panu Liboru Jalůvkovi ze závodu ODRA.

Ing. Libor Jalůvka, MBA

První fárání absolvoval pan Jalůvka na Dole ČSA v Karviné v srpnu 1978 před zahájením studia na VŠB v Ostravě. V říjnu 1978 zahájil denní studium na Hornicko-geologické fakultě v oboru hlubinné dobývání ložisek. Po úspěšném ukončení studia na VŠB v červenci 1982 nastoupil na Důl Vítězný únor (dnešní Důl Odra) do dělnického stavu na úsek rubání na závodě 2 v Koblově. Po dvou měsících odpracovaných v porubech byl přeřazen do technického stavu a po absolvování čtyřměsíční odborné praxe na dalších specializovaných důlních úsecích – měřičství, větrání, bezpečnost práce a ekonomie nastoupil od 1. ledna 1983 do funkce revírník, manipulant úseku rubání. V květnu 1984 přešel na podnikové ředitelství do funkce samostatný technolog důlní výroby. V prosinci 1986 byl jmenován vedoucím oddělení technologické projekce. V listopadu 1992 byl jmenován vedoucím odboru výrobní inspekce a zároveň zástupcem výrobně obchodního náměstka Dolu Odra. V roce 1993 získal na ČBÚ v Praze osvědčení o odborné způsobilosti závodní dolu. Po ukončení těžby v ostravské části OKR byl jmenován od 1. ledna 1995 vedoucím odboru přípravy a realizace útlumu a zástupcem hlavního inženýra odštěpného závodu ODRA. K 1. lednu 2002 přešel při převodu závodu ODRA na státní podnik DIAMO. Ve funkci vedoucí odboru přípravy a realizace útlumu v útvaru náměstka pro výrobu, sanaci a ekologii působil až do svého odchodu do důchodu v roce 2024.

Během svého působení ve výše uvedených funkcích nejprve řídil práci v ručních a mechanizovaných porubech a při přípravných ražbách a později navrhoval do porubů dobývací metody a výztuže. Zajišťoval odbyt těžby. Po zahájení útlumu těžby uhlí zpracovával technické projekty likvidace ostravských dolů a projekty likvidace jednotlivých důlních děl. Dále řešil výstup důlních plynů na povrch a zatápění dolů. Byl členem havarijních komisí OKD, pro řešení mimořádných událostí souvisejících s výstupem důlních plynů a likvidací hlavních důlních děl.

Od roku 2002 se zabýval rovněž záchranou a obnovou památkových objektů převzatých od společnosti OKD, které se nacházely v areálech závodu ODRA. Původně 34 převzatých nemovitých kulturních památek a 12 movitých památek nacházejících se v 9 areálech závodu ODRA se postupně podařilo do roku 2023 opravit nebo převést na nové vlastníky. V současnosti spravuje odštěpný závod ODRA 10 nemovitých kulturních památek (budovy, těžní věže) a 2 movité památky (těžní stroje) umístěné v 5 areálech závodu ODRA. Všechny tyto památky jsou v dobrém technickém stavu a dle vyjádření pracovník odborných organizací a orgánů státní památkové péče jsou vzorem pro jiné vlastníky technických památek v regionu.

V letech 2010–2014 absolvoval pan Jalůvka distanční studium na universitě John Moores University v Liverpoolu a získal titul Master of Business Administration (MBA).

Od roku 2017 je členem správní rady Nadace Landek v Ostravě zabývající se zachováním hornických tradic a památek. 

Za osobní přínos při záchraně památek v regionu a zachování hornických tradic obdržel v roce 2017 nejvyšší resortní vyznamenání „Medaili Jiřího Agricoly“ udělenou ministrem průmyslu a obchodu společně s předsedou Českého báňského úřadu za účasti zástupců Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.

V roce 2018 mu byl Sdružením hornických a hutnických spolků ČR udělen titul „Český Permon“ za celoživotní přínos při péči o technické památky.

O své zkušenosti z hornické praxe, útlumu hornictví a při záchraně hornických památek v OKR ve správě státního podniku DIAMO se dělí při své přednáškové a publikační činnosti. Zároveň vykonává funkci závodního dolu v Hornickém muzeu Landek Park na Dole Anselm v Ostravě Petřkovicích.

Pane Jalůvko, dovolte nám, abychom Vám poděkovali za dlouholeté pracovní nasazení, kdy jste po celou pracovní kariéru zůstal věrný našemu podniku. Za všechny kolegy Vám přejeme pevné zdraví, pohodu a spokojenost v soukromém životě. Věříme, že si svůj volný čas budete užívat plnými doušky a věnujete jej rodině a svým zálibám. Jsme přesvědčeni, že nezapomenete na pracovní kolektiv, jehož součástí jste více než 40 let byl, a že mezi své kolegy v budoucnu rád zavítáte.

Ing. Pavlína Sachová, Ph.D.
vedoucí oddělení kontroly
a zvláštních úkolů, o. z. ODRA
ve spolupráci s odborem
komunikace, ŘSP

K tomuto krásnému přáni se připojuje i Klub přátel hornického muzea v Ostravě.

Ing.Jalůvka – video z dolu Petr Bezruč na den otevřených dveří. 

1 0