Před třiceti lety bylo v Ostravě založeno hornické muzeum

Před třiceti lety bylo v Ostravě založeno hornické muzeum
  1. Úvod

Dne 5. prosince se konalo v Landek Parku v Ostravě shromáždění k oslavení svátku sv. Barbory, patronky horníků. Shromáždění proběhlo v době 30. výročí založení hornického muzea OKD v Ostravě, které bylo ustaveno 15. srpna 1987. Shromáždění proběhlo také v době oslav výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. Zúčastnili se ho přátelé hornického muzea z Ostravska, Havířovska, Karvinska a Frýdecko-Místecka.

Článek se zabývá založením Hornického muzea OKD a jeho činností za existence velmi proměnlivých poměru ve vlastnictví. Datum založení hornického muzea se po několika pokusech o hornické muzejnictví (od r. 1905) stalo přelomovým mezníkem v historii města Ostravy. Vznik hornického muzea mělo svoje opodstatnění. V této souvislosti lze připomenout, že hornická těžební činnost tvořila značnou část dlouhé historie Ostravy, poněvadž činila 212 let (1782–1994), tedy činila téměř třetinu uvedené historické doby. Těžba uhlí byla základem rozkvětu Ostravy a vzniku sídelní a průmyslové aglomerace. Ostrava byla v nedávné době (do r. 1994) největším hornickým městem v Českých zemích. V době ustavení muzea činil počet lidí pracujících v hornictví a s ním souvisejících činnostech v Ostravě cca třetinu obyvatel města. Po ukončení těžby uhlí se Ostrava stala běžným krajským městem.

  1. Založení hornického muzea v Ostravě

Muzeum bylo ustaveno Ostravsko-karvinskými doly, koncern Ostrava (OKD-K) dne 15. srpna 1987 jako podnikové muzejní a výukové zařízení se sídlem na Dole Eduard Urx (později Anselm) v Ostravě Petřkovicích, který by pomocným závodem dolu Vítězný únor v Ostravě (později Odra). Zakládajícím představitelem byl Ing. Josef Valníček, CSc., generální ředitel OKD-K, nejvyšší manažerský činitel, který se ujal organizačního zajištění budování muzea.

Mezi dvěma hlavními muzejními partnery, tj. Národním výborem Ostravy (NVO), jako představitele státní správy v oblasti kultury na jedné straně a ředitelství OKD-K jako zřizovatele muzea na druhé straně byla uzavřena 2. 9. 1987 dohoda o společném budování muzea Podepsána byla primátorem Ostravy Ing. Bedřichem Lipinou a generálním ředitelem OKD-K Ing. Josefem Valníčkem, viz obr. 1.

Obrázek 1. Akt podpisu dohody 2. září 1987 o spolupráci mezi Národním výborem Ostravy a Koncernem OKD v Ostravě o společném budování Hornického muzea. Vlevo primátor Ostravy Ing. Bedřich Lipina a vpravo generální ředitel OKD koncernu Ing. Josef Valníček, CSc.

Dle dohody byl upraven statut činnosti „Komise NVO pro budování hornického muzea“ a pozměněn její název. Do vedení komise byl jmenován Ing. Stanislav Vopasek, náměstek ředitele pro investice dolu Vítězný únor. Sídlo komise bylo nadále v Ostravském muzeu.

Generálním ředitelem byl vydán písemný příkaz č. 13/1987 o organizačním zajištění budování a činnosti hornického muzea na Dole E. Urx I. Na generálním ředitelství OKD-K ustavil funkci zmocněnce pro výstavbu muzea, kterým byl jmenován Ing. Erich Tesařík, poradce generálního ředitele z odboru expertíz. Pro spoluprácí jednotlivých dolů v revíru s muzeem, zejména pokud se týče předávání strojů po vyřazení z provozu, byl zřízen jako poradní orgán při generálním ředitelství, Odborný výbor č. XIX, který sdružoval zástupce ze všech dolů OKD. Do jeho čela byl jmenován Ing. Pavel Broskevič, CSc. Z generálního ředitelství OKD-K

Podle uvedené dohody došlo u obou partnerů k rozdělení úkolů tak, že NVO bude prostřednictvím Ostravského muzea zajišťovat pro hornické muzeum vědecko-dokumentační činnost a OKD bude zajišťovat správu a výstavbu muzea, sběr exponátů a ukládání větších strojů v depozitáři. Pro depozitář byl přidělen objekt OKD, zvaný Dvojhalí po bývalé elektrárně v areálu zastavené koksovny OKD-Karolina.

  1. Hornické muzeum po založení

Správou a budováním Hornického muzea na dole Eduard Urx (později Anselm) v Ostravě-Petřkovicích byl generálním ředitelem OKD-K pověřen 15. 1. 1988 podnikový ředitel dolu Vítězný únor (později Odra) v Ostravě. Tímto datem začalo být muzeum činné. Provoz se začal věnovat přípravám na otevření muzea pro veřejnost. Byl vytvořen znak muzea, který je nakreslen na obr. 2.

Obrázek 2. Znak hornického muzea v Ostravě Archív hornického muzea.

Dle uvedené dohody byly pro budování muzea ustaveny dvě pracovní skupiny. Jedna pracovala v Městském muzeu a nesla název Vědecko-dokumentační středisko hornického muzea a byla financována Městským muzeem z prostředků NVO. Druhá skupina pracovala na dole E. Urx a měla název Technické středisko hornického muzea, které bylo financováno z prostředků OKD. Obě střediska byla metodicky řízena Muzejní komisí. Vedoucí středisek byly zvány na zasedání odborné komise

Středisko v Ostravském muzeu se nejprve věnovalo přípravě výstavy Hornické práce a techniky, která se konala na výstavišti Černá Louka. Výstavu byla pořádána také jako zamýšlené expozice pro hornické muzeum. Probíhala 19. 2. 1988 až 16. 3. 1988. Jeho pracovníci úzce spolupracovali s technickým střediskem na dole Vítězný únor. Po skončení

0 0