Převod a rozšíření monitoringu metanu na Ostravsku proběhly podle plánu

V návaznosti na dokončení desetiletého projektu pracovně nazvaného „Velký metan“ odštěpný závod ODRA převzal a nyní provozuje všechny bezpečnostní prvky a činnosti související s výstupy důlních plynů na Ostravsku, které v předchozích letech zajišťovaly kromě státního podniku i jiné subjekty. Jedná se o kompletní servis údržby a provozu bezpečnostních prvků protimetanových opatření, zrealizovaných v uplynulých zhruba 10 až 20 letech, který zahrnuje odplyňovací a monitorovací vrty, zlikvidovaná a zajištěná hlavní důlní díla (HDD), opuštěná důlní díla (ODD) a snímače pro měření koncentrací důlních plynů.

S plánovaným ukončením programu 35/AKT – Aktualizovaný projekt č. 35 – na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ bylo v prosinci 2019 nutno převést stará, resp. opuštěná důlní díla, odplyňovací vrty a zařízení elektronického monitoringu do působnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA v Ostravě.

 • Proto bylo již od září 2019 zahájeno předávání:
  • 293 opuštěných důlních děl,
  • 191 odplyňovacích vrtů (OV),
  • 4 ochranných odplyňovacích prvků – odplyňovací rýhy (OOP),
  • 3 aktivních odplyňovacích systémů (AOS),
  • 325 snímačů elektronických monitorovacích systémů.
Odplyňovací vrt KM-2 na lokalitě Nová Karolina, autor: Milan Jančo

Tato činnost probíhala za účasti řešitele zakázky 35/AKT – firem GEOSAN GROUP a.s., Energie – stavební a báňská a.s., koordinátora zakázky Green Gas DPB, a.s., firmy UNIGEO a.s., jakožto realizátora zakázky (subdodavatelsky zajišťovala inženýrskou činnost, realizaci zajištění a následný monitoring a údržbu) a státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA za právnickou osobu, pověřenou Ministerstvem financí. Předávání bylo ukončeno v listopadu téhož roku a protokolárně převedeno do majetku o. z. ODRA.

Rovněž v průběhu loňského roku začali vedoucí pracovníci jednání a přípravy k vytvoření nového úseku v organizační struktuře o. z. ODRA tak, aby bylo možno od ledna 2020 plynule zahájit činnosti navazující na úkoly vyplývající z ukončeného programu 35/AKT.

Protože již v minulosti středisko Důl, o. z. ODRA provádělo kontrolu opuštěných důlních děl a odplyňovacích vrtů, nabízelo se využití
stávajících možností a kapacit oddělení větrání, ZBZS a degazace. V rámci plánovaných aktivit se od 1. ledna 2020 rozšířil a personálně posílil reorganizovaný úsek kontroly HDD, ODD a OV o 2 nové techniky kontroly ODD, OV a jednoho stávajícího technicko-hospodářského pracovníka, který dosud vykonával funkci revírníka větrání a technika kontroly HDD.

Pravidelný monitoring HDD Jáma Řepiště, autor: Tomáš Mičulek

Převzetí elektronických monitorovacích zařízení a systémů z programu 35/AKT si rovněž vyžádalo potřebu rozšířit počátkem letošního roku úsek elektrifikace střediska Důl o 4 nové zaměstnance s funkcí elektrikář MBT. Jejich pracovní činnost tak nově zahrnuje provoz, revize, údržbu a kalibraci čidel CH4, CO2, O2 a souvisejících elektronických celků v areálech firem, soukromých i státních institucích i v bytech a domech fyzických osob. Současně, v rámci domácí pohotovosti, realizují výjezdy i v mimopracovních hodinách za účelem odstranění potenciálně rizikových událostí (např. signalizace metanoměrných čidel z důvodu výstupu CH4 při poklesech barometrického tlaku). Z uvedených zařízení je třeba zmínit především aktivní odplyňovací systémy.

Jedná se o soubor zařízení a stavebních objektů, jejichž úkolem je kontinuální monitorování koncentrací CH4 a C O2 ve stanovených místech a následné řízené odsávání důlních plynů z podzemí za účelem eliminace jejich nekontrolovatelných výstupů na povrch v ovlivněném území v případě překročení nastavené meze na snímačích CH4 a CO

AOS I. je situován v objektech a areálu Veolia Energie ČR, a.s., v regionu Severní Morava a Slezsko a v Závodě Elektrárna Třebovice.
Je sestaven ze dvou ejektorových jednotek umístěných na vrtech VM-OV č. 52 a VM-OV č. 105.

Aktivní odplyňovací systém AOS II. je umístěn v oploceném objektu ODD Michálkovická v Ostravě-Michálkovicích a v ulici Na Větérce. Je sestaven ze tří ejektorových jednotek namontovaných jednotlivě na odfukovém komínku ODD Michálkovická, na dosypovém otvoru ODD Michálkovická a na odfukovém komínku vyetážovaného odplyňovacího vrtu VM-OV č. 157.

Ve třetím případě se jedná o nucený ventilační systém řízený elektronickým monitorovacím systémemna ZŠ Trnkovecká v Ostravě- Radvanicích. Oba systémy jsou instalovány ve stávajícím objektu školy a řeší odvětrání prostor kolektoru a plynové kotelny jako preventivní bezpečnostní protimetanová opatření.

Paralelně s monitoringem a údržbou ODD a OV probíhá za spolupráce střediska Důl a střediska Povrch – odboru bezpečnosti hornické krajiny, uzavírání smluvních vztahů s fyzickými a právnickými osobami na pokrytí nákladů spojených s provozováním metanoměrných čidel, elektronických ústředen a přenosových zařízení a také smluv na úhradu vstupů do předmětných objektů a na dotčené pozemky.

Den otevřených dveří DIAMO s.p. o.z. ODRA Důl Žofie Orlová Poruba

Obě střediska o. z. ODRA rovněž spolupracují na aktualizaci provozní dokumentace jednotlivých  EMS a čidel CH4 umístěných v objektech. Finální podoba materiálů má formu protokolů s uvedením  upřesňujících grafických podkladů a podrobných technických informací k danému EMS a jednotlivým čidlům. Upravené protokoly
jsou umístěny na dispečinku CDM DIAMO, s. p., o. z. ODRA v Ostravě v písemné formě, v elektronické pak na serverech o. z. ODRA a jsou k dispozici všem zainteresovaným zaměstnancům.

Příkazem ředitele odštěpného závodu ODRA převzal státní podnik DIAMO pod svou správu kromě  výše zmíněných ODD, OV a zařízení elektronického monitoringu rovněž 182 nezajištěných opuštěných důlních děl. Na těchto dosud nezajištěných a ve většině případů také neoznačených, neudržovaných a nekontrolovaných ODD probíhají od února tohoto roku následující činnosti:

 • • revize, doplnění a setřídění dokumentace,
  • pasportizace ODD – vytvoření evidenčních listů,
  • dohledání in situ,
  • zaměření skutečné pozice v souřadnicovém systému WGS 84, resp. S-JTSK,
  • označení ODD v terénu,
  • pravidelný monitoring v ročním  intervalu kontrol.

Vzhledem ke skutečnosti, že přípravy na vybudování nového úseku zahájili zaměstnanci o. z. ODRA již v průběhu minulého  roku, proběhlo spuštění všech činností od počátku letošního roku naprosto plynule a bezproblémově. Z výše uvedených faktů je zřejmé, že zaměstnanci o. z. ODRA mají za sebou mnoho odborné a profesně náročné práce.

Tomáš Mičulek
vedoucí technik kontroly HDD,
ODD, OV

Ing. Radovan Rudický, Ph.D.
vedoucí odd. větrání, závodní
báňské záchranné stanice
a degazace, o. z. ODRA

Mohlo by vás zajímat:

Stát řeší ochranu proti CH4 , důlní plyn je pod kontrolou i v nečinné části revíru

0 0