Problematika metanu

Práce v dílčím projektu 35/F
K datu 26. čtvrtletního kontrolního dne projektu 35/AKT zhotovitel předložil celkem 77 Technických upřesnění realizačního projektu, kterými jsou konkretizována protimetanová opatření ve 47 LÚC a je stanoveno 29 lokalit pro umístění monitorovacích míst v rámci centrálního monitorovacího systému CMS OKR. Před realizací podléhají návrhy schválení právnickou osobou a supervizí Ministerstva financí. Po realizaci protimetanových opatření a vyhodnocení jejich účinnosti byla ukončena opatření v 18 LÚC. Ve čtyřech LÚC (LÚC 36 v k. ú. Orlová; LÚC 39 v k. ú. Orlová, Doubrava u Orlové, Karviná–Doly; LÚC 43 v k. ú. Karviná–Doly a LÚC 72 v k. ú. Moravská Ostrava) byla ukončena opatření na základě závěrů z jednání čtvrtletního kontrolního dne.

K realizaci v rámci protimetanových opatření bylo v dílčím projektu 35/F schváleno celkem 169 odplyňovacích vrtů v celkové délce 17.550 metrů. Realizace byla ukončena u 156 vrtů, které byly předány k průběžnému měsíčnímu monitoringu. Odplyňovací vrty slouží k odplynění karbonského masívu a jsou zaústěny do stařin vydobytých slojí (jejich průměrná délka je cca 100 m), případně jsou krátkometrážní vrty (cca 50 m) projektovány s cílem zachytit druhotné nespojitosti horninového prostředí. K zajištění povrchových objektů byly provedeny dvě odplyňovací rýhy (objekt hájenky v Orlové a „Duhový dům“ v Ostravě–Mariánských Horách). Také tyto „ostatní odplyňovací prvky“ jsou pravidelně monitorovány.

Práce v dílčím projektu 35/G
Cílem realizace stanovených bezpečnostních a ochranných opatření v dílčím projektu 35/G je omezit nekontrolovatelný průnik metanu do stavebních objektů a podúrovňových liniových staveb a tím eliminovat bezpečnostní riziko vyvolané jeho přítomností. Zatím bylo zpracováno 18 projektů zajištění objektů pomocí drenážních odplyňovacích systémů do podzákladí staveb a realizovány projekty sanačních prací uvnitř 4 objektů. V současné době probíhá celkové zajištění objektu základní školy v Ostravě–Radvanicích.

Dále zhotovitel umístil jako pasivní prevenci v ohrožených objektech elektronické monitorovací systémy (EMS) v počtu 18 kusů. Monitorovací systémy zhotovitel umístil na základě výsledků atmogeochemického průzkumu do objektů rodinných domů, ale také to výškového bytového domu, do čerpací stanice pohonných hmot a nyní je zrealizována instalace monitorovacích systémů do objektu základní školy v Ostravě–Radvanicích.

Práce v dílčím projektu 35/H
V rámci dílčího projektu 35/H byl v roce 2015 instalován jeden aktivní odplyňovací systém AOS I. v Elektrárně Dalkia v Ostravě–Třebovicích. Aktivní odplyňovací systém je soubor zařízení a stavebních objektů, jehož úkolem je řízené odsávání důlních plynů z podzemí za účelem eliminace jejich nekontrolovatelných výstupů na povrch v ovlivněném území. V měsíci únoru 2016 provedl zhotovitel vyhodnocení provozu aktivního odplyňovacího systému na základě výsledků kontrolního metanscreeningu a analýzy dat z monitorovacího systému za období 7/2015 – 12/2015. Výsledky potvrdily funkčnost a účinnost zařízení, které je již provozováno zhotovitelem v trvalém provozu.

Práce v dílčím projektu 35/J
Práce v dílčím projektu 35/J jsou zaměřeny na elektronické monitorovací systémy a zajištění přenosu dat na dispečerské pracoviště státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA, které bude zajiš\ovat funkci Centrálního dispečinku metanu pro OKR (CDM). V dílčím projektu 35/J je zajištěna údržba celkem 129 snímačů v dříve instalovaných monitorovacích systémech v kolektorech a v nově provozovaných elektronických monitorovacích systémech v objektech včetně zajištění pohotovostní služby. Dále je budován tzv. „Centrální monitorovací systém OKR“, který bude umožňovat v následujících desetiletích prostřednictvím 30 monitorovacích míst komplexně vyhodnocovat výstup metanu v ostravskokarvinském revíru. Zatím bylo vybráno 29 lokalit odplyňovacích vrtů zajištěných SDD a likvidovaných hlavních důlních děl s ohledem na optimální rozložení monitorovacích systémů výstupu důlních plynů v celé vymezené ploše pro centrální monitorovací systém OKR. Osazeno je 21 provozovaných monitorovacích systémů.

V roce 2014 byla dle harmonogramu dokončena rekonstrukce datových přenosů u dříve instalovaných 58 elektronických monitorovacích systémů v objektech.


Realizace vrtu VM-OV č. 168
Rozšíření GIS systému dispečerského pracoviště probíhá postupně podle požadavků právnické osoby za účelem přehledné interpretace dat získávaných jednotlivými monitorovacími systémy a zejména k operativnímu řešení případných mimořádných událostí (havarijních stavů) spojených s výstupy důlních plynů na povrch.

Práce v dílčím projektu 35/L
Práce prováděné odbornými subdodavateli vybraného zhotovitele Sdružení „Velký metan“ jsou doplněny o vědecko-výzkumnou podporu řešení, kterou zajiš\uje Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava. Práce jsou zaměřeny na odbornou analýzu průběžných výstupů z projektu 35/AKT se zaměřením na optimalizaci zavedených postupů průzkumu a využitelnost získaných dat pro budoucí praxi v oblasti ochrany a prevence proti nekontrolovatelným výstupům důlních plynů na povrch terénu.

ZÁVĚR
Aktualizovaný projekt č. 35 – Projekt 35/AKT „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“ navazuje na dosažené výsledky dříve realizovaných a ukončených projektů pod označením 35, které formou samostatných zakázek řešily aktuální potřebu zajištění bezpečnosti proti nekontrolovatelným výstupům metanu. Přehled těchto projektů je dostupný na portálu REVITIS (http://www.revitis.cz/RevitalizaceMSJMK/). Realizace opatření proti nekontrolovatelným výstupům důlních plynů na povrch terénu je nedílnou součástí komplexní revitalizace území postiženého důlní činností. DIAMO, státní podnik, svou činností v této oblasti přispívá k úspěšnému dokončení transformace a restrukturalizace uhelného sektoru v České republice.

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
Odbor bezpečnosti hornické krajiny, o. z. ODRA

0 0