Problematika metanu

DÍLČÍ  VÝSLEDKY V ROCE 2016 PO PRVNÍ POLOVINĚ
REALIZACE PROJEKTU 35/AKT
V termínu 20. července 2016 proběhl již 26. čtvrtletní kontrolní den za účasti správních úřadů. K tomuto datu byla provedena bilance prací. Aktualizovaný projekt č. 35 je rozdělen na řadu dílčích projektů, které jsou vzájemně propojeny. Práce jsou realizovány v souladu s Realizačním projektem 35/AKT a harmonogramem zakázky. Termín ukončení zakázky v roce 2019, nebo termín některého ze závazných milníků pro ukončení prací není ohrožen. Přehled plnění v jednotlivých dílčích projektech je uveden v následující tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Členění projektu 35/AKT.

 Metodické změny Realizačního projektu 35/AKT
Pro zvýšení účelnosti čerpání finančních prostředků a efektivnosti provedených prací zpracoval zhotovitel dosud devět metodických změn Realizačního projektu 35/AKT. Metodické změny předkládá zhotovitel v návrhu k posouzení právnické osobě a supervizi. Konečnou verzi metodické změny zasílá právnická osoba se svým doporučením a stanoviskem supervize ke schválení na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí. Metodickou změnu č. 9 Realizačního projektu 35/AKT předložil zhotovitel v červnu 2016 do schvalovacího procesu.

Práce v dílčím projektu 35/B
Pro kategorizaci území ostravsko-karvinského revíru z pohledu potencionálního ohrožení výstupy metanu na povrch byla v roce 2006 zpracována „Mapa kategorizace území OKR“ společností OKD, DPB, a.s. V rámci dílčího projektu 35/B je každoročně doplňována zhotovitelem o výsledky atmogeochemického průzkumu. Mapa kategorizace
území OKR zobrazuje na podkladu ortofotomapy jednotlivá území s prokázanými a potencionálními nekontrolovanými výstupy metanu na povrch, která jsou na mapě barevně rozlišena. Mapa kategorizace území OKR, aktualizovaná k datu leden 2016, je uvedena ve formátu pdf na http://www.diamo.cz/odra.

Práce v dílčím projektu 35/C
V dubnu 2016 zhotovitel dokončil základní atmogeochemický průzkum na ploše všech 75 LÚC. Celkem bylo proměřeno 2 804,15 ha na plochách v zástavbě a 1 416,66 ha na plochách mimo zástavbu. Někteří majitelé pozemků nepovolili vstup na pozemky za účelem provedení měření (76,82 ha v zástavbě a 2,37 ha mimo zástavbu). Měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch bylo provedeno na celkové ploše 17,64 ha.

Práce v dílčím projektu 35/D
Projekt zahrnoval pro období let 2011 až 2014 výběr čtyř štol, které svým uložením nejvíce ohrožují možným propadem nadložních vrstev občanskou zástavbu, s následným provedením sanace – statické zajištění vytipovaných štol základkovou směsí. Práce byly v termínu ukončeny zajištěním těchto starých důlních děl: SDD Jaklovecká dědičná štola v k. ú. Slezská Ostrava, SDD štola Hubert v k. ú. Koblov, SDD Dědičná štola sv. Barbora v k. ú. Hrušov a SDD Štola Kleinpeter v k. ú. Petřkovice u Ostravy. Na základě schválené Metodické změny č. 5 Realizačního projektu 35/AKT zhotovitel provedl v roce
2014 zabezpečení starého důlního díla SDD Schodová jáma. V roce 2016 navrhl zhotovitel využití uspořených finančních prostředků v jiných dílčích projektech pro zajištění SDD štola Augustin a předložil návrh Metodické změny č. 9 Realizačního projektu 35/AKT.

V rámci dílčího projektu 35/D3–2 probíhá od roku 2014 pravidelná údržba a monitoring vybraných 293 starých důlních děl (SDD) a 91 dříve realizovaných odplyňovacích vrtů (OV) dle intervalu 30, 60, 180 nebo 365 dnů, stanoveného pro každý jednotlivý prvek obvodním báňským úřadem.

Součástí prací je údržba elektronických monitorovacích systémů v objektech (EMS), do kterých byly systémy v minulosti instalovány v souvislosti s likvidací nebo zajiš\ováním starých důlních děl. V provozu je v dílčím projektu 35/D3–2 celkem 66 EMS s celkovým počtem 197 snímačů.

Práce v dílčím projektu 35/E
Cílem dílčího projektu 35/E je vyřešení otázky vlastnictví dříve realizovaných protimetanových opatření souvisejících se zajištěním starých důlních děl a řešení havarijních událostí spojených s nekontrolovatelnými výstupy důlních plynů na povrch. Majetkoprávní vztahy týkající se ploch parcel pozemků, na nichž jsou umístěny tyto bezpečnostní prvky protimetanových opatření (SDD, OV) včetně přístupu k nim, jsou řešeny v rámci smluvních vztahů mezi majitelem pozemku a oprávněnými k vstupu na dotčený pozemek, kterými jsou zhotovitel a právnická osoba. Podklady připravuje zhotovitel v rozsahu vyhotovení pasportu bezpečnostního prvku, znaleckého posudku ceny věcného břemene umístění a přístupu k bezpečnostnímu prvku, zaměření skutečného provedení se zákresem do katastrální mapy, geometrického plánu, smlouvy o zřízení věcného břemene a následného vyřízení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí. Předmětem věcných břemen je 293 SDD a 91 dříve realizovaných OV. Dále zhotovitel vyřizuje vklady věcných břemen pro odplyňovací vrty nově realizované v dílčím projektu 35/F s označením VM–OV. Součástí vypořádání majetkoprávních vztahů jsou dále uzavírané smlouvy s vlastníky objektů, v nichž jsou instalovány elektronické monitorovací systémy.

Bezpečnostní prvky, u nichž jsou zhotovitelem smluvně vypořádány majetkoprávní vztahy, zavádí v rámci projektu 35/AKT právnická osoba do svého účetnictví. V současné době (červenec 2016) jsou do účetnictví DIAMO, s. p., o. z. ODRA zavedeny bezpečnostní prvky dle tabulky č. 2.
Tabulka č. 2: Bezpečnostní prvky – Majetkoprávní vztahy

 

0 0