Rekonstrukce areálu Barbora

Rekonstrukce areálu Barbora

                     

             Rekonstrukce areálu Barbora

Důl Barbora měl devět pater, čtyři jámy, konečnou hloubku 810 m a bylo zde vytěženo přibližně 65 mil. tun černého uhlí. Důl Barbora založil v roce 1898 arcivévoda Albrecht, jenž chtěl na Karvinsku vybudovat nový důl, který měl jemu a celé císařské rodině zajistit další stálý zdroj příjmů. Tuto vazbu na c. a k. monarchii měl reprezentovat i název dolu „Austria“. K přejmenování dolu na Barboru došlo až v roce 1920 po vyřešení územních sporů o Těšínsko mezi Československem a Polskem.

Nadzemní část budovy kotelny č. 35 v areálu Barbora, která je prohlášena za kulturní památku, prošla v letech 2014 a 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. Mimo jiné byla provedena oprava vnějšího pláště budovy včetně opravy soklu, opravy oken a výměny jejich skleněných výplní, opravy a nátěru ocelových stropních konstrukcí, vnitřní výmalby a byla provedena opatření k omezení pronikání srážkových vod do budovy (opravené svody vyústěny volně cca 1–1,5 m od budovy a okapové chodníky). Na závěr proběhla rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny. Také nadzemní část budovy strojovny s kompresorovnou č. 38 v areálu Barbora, která je prohlášena za kulturní památku, prošla v letech 2011 až 2016 rozsáhlou rekonstrukcí, která navrátila objektu vzhled, jaký měl v roce 1911 při kolaudaci.Mimo jiné byla provedena oprava vnějšího pláště budovy včetně opravy soklu, opravy oken a výměny jejich skleněných výplní, stavební úpravy podlah zacelením otvorů po demontovaném strojním vybavení, opravy a nátěru ocelových stropních konstrukcí, vnitřní výmalby a byla provedena opatření k omezení pronikání srážkových vod do budovy (opravené svody vyústěny volně cca 1–1,5 m od budovy a okapové chodníky). Na závěr proběhla rovněž rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny.Na závěr proběhla rovněž rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny.Na závěr proběhla rovněž rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny.opravy a nátěru ocelových stropních konstrukcí, vnitřní výmalby a byla provedena opatření k omezení pronikání srážkových vod do budovy (opravené svody vyústěny volně cca 1–1,5 m od budovy a okapové chodníky). Na závěr proběhla rovněž rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny.Na závěr proběhla rovněž rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny.Na závěr proběhla rovněž rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny.opravy a nátěru ocelových stropních konstrukcí, vnitřní výmalby a byla provedena opatření k omezení pronikání srážkových vod do budovy (opravené svody vyústěny volně cca 1–1,5 m od budovy a okapové chodníky). Na závěr proběhla rovněž rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny.Na závěr proběhla rovněž rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny.Na závěr proběhla rovněž rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny.Na závěr proběhla rovněž rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny.Na závěr proběhla rovněž rozsáhlá oprava střešní konstrukce spojená s výměnou střešní krytiny.

Aby bylo možné v následujících letech budovy plnohodnotně využívat, musela se zajistit realizace nových vodovodních přípojek a realizace odkanalizování budov.

Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno ke stavebním pracím, které byly realizovány jako „Areál Barbora – Kanalizace a vodovod pro bud. č. 35 a č. 38“ v období duben 2018 až červenec 2018.
„Areál Barbora – Kanalizace a vodovod pro bud. č. 35 a č. 38“ Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojka VP 1
Byla navržena pro zásobování pitnou vodou a k požárnímu zabezpečení budovy č. 38. Vodovodní přípojka byla realizována z materiálu d63 PE 100 RC SDR11 v celkové délce 44,00 m. Napojena je na stávající areálový vodovodní řad PVC DN80 (d90) pomocí navrtávacího odbočkového T-kusu s ventilem d90/d63 a propojení s novým potrubím bylo provedeno elektrospojkou d63. Přípojka VP 1 profilu d63 (DN50) vede k vodoměrné šachtě umístěné na západní straně výše uvedené budovy. Ve vodoměrné šachtě se rozděluje na přípojku VP 1.1 o profilu d32 (DN20), která slouží k zásobování pitnou vodou, a na přípojku VP 1.2 o profilu d63 (DN50), která slouží k požárnímu zabezpečení budovy. Prostup stěnou budovy byl proveden jádrovou navrtávkou, včetně osazení ocelové chráničky DN100 s těsnicími manžetami na obou koncích.Vodovodní potrubí bylo v celé délce uloženo v otevřeném výkopu o šířce 0,8 m a hloubce cca 1,5 m, ve sklonu cca 3‰ .

Vodovodní přípojka VP 2
Byla navržena pro zásobování pitnou vodou a k požárnímu zabezpečení budovy č. 35. Vodovodní přípojka byla realizována z materiálu d63 PE 100 RC SDR11 v celkové délce 21,30 m. Napojena je na stávající areálový vodovodní řad PVC DN80 (d90) na severu budovy č. 38, vedle napojení přípojky VP 1, pomocí navrtávacího odbočkového T-kusu s ventilem d90/d63 a propojení s novým potrubím bylo provedeno elektrospojkou d63. Přípojka VP 2 profilu d63 (DN50) vede k vodoměrné šachtě umístěné na severní straně výše uvedené budovy. Ve vodoměrné šachtě se rozděluje na přípojku VP 2.1 o profilu d32 (DN20), která slouží k zásobování pitnou vodou,a na přípojku VP 2.2 o profilu d63 (DN50), která slouží k požárnímu zabezpečení budovy. Prostup stěnou budovy byl proveden jádrovou navrtávkou, včetně osazení ocelové chráničky DN100 s těsnicími manžetami na obou koncích. Vodovodní potrubí bylo v celé délce uloženo v otevřeném výkopu o šířce 0,8 m a hloubce cca 1,5 m, ve sklonu cca 3 ‰. 

       

Kanalizační přípojky
Kanalizační přípojka KP 1
Byla navržena pro odvedení splaškových odpadních vod z budovy č. 38. Odpadní vody jsou svedeny přes revizní plastovou šachtu Š1 DN425 do žumpy umístěné na západní straně budovy. Tato žumpa byla navržena jako hranatá železobetonová nádrž typ KL AN 20 (užitný objem 20 m3 ) sestavená z betonových prefabrikátů o rozměrech
5,5 m x 2,8 m x 2,0 m (délka x šířka x výška). Potrubí vedené mezi žumpou
a šachtou Š1 je o profilu DN150, materiálu ULTRA RIB 2 PP, SN 16 o délce
11,7 m a sklonu 30,0 ‰. Potrubí bylo uloženo v hloubce 1,20 m do otevřeného výkopu o šířce 0,3 m na každou stranu od kraje potrubí. Prostup do budovy byl proveden jádrovou navrtávkou a osazením ocelové chráničky DN 200 a těsnicích manžet.

Kanalizační přípojka KP 2
Byla navržena pro odvedení splaškových odpadních vod z budovy č. 35. Odpadní vody jsou svedeny přes revizní plastovou šachtu Š1 DN425 do žumpy umístěné na severní straně budovy. Tato žumpa byla navržena jako
hranatá železobetonová nádrž typ KLAN 20 (užitný objem 20 m3 ) sestavená z betonových prefabrikátů o rozměrech 5,5 m x 2,8 m x 2,0 m (délka x šíøka x výška). Potrubí vedené mezi žumpou a šachtou Š2 je o profilu DN150, materiálu ULTRA RIB 2 PP, SN 16 o délce 9,8 m a sklonu 30,0 ‰. Potrubí bylo  uloženo v hloubce 1,20 m do otevřeného výkopu o šířce 0,3 m na každou stranu od kraje potrubí. Prostup do budovy byl proveden jádrovou navrtávkou a osazením ocelové chráničky DN 200 a těsnicích manžet.

Konečné terénní úpravy
Po ukončení zemních prací se provedly konečné terénní úpravy okolo budovy č. 35 a č. 38, které spočívaly v částečném návozu strusky frakce 16–32 mm o tloušťce 20 cm, zpětném uložení betonových panelů a provedení konečných úprav území zeminou.

Stručná rekapitulace stavby:
Náklady na realizaci celé akce včetně vypracování projektu, technického dozoru investora, uskutečněného archeologického a autorského dozoru činily celkem 1 492 300 Kč bez DPH. Realizace byla prováděna firmou KR OSTRAVA, a. s., která byla vybrána přes elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek firmy PPE.CZ, s. r. o. Stavba byla dokončena a předána k užívání dne 23. července 2018. Vybraný zhotovitel splnil svůj úkol ve výborné kvalitě a požadovaném termínu. Takto rekonstruovaná kulturní památka je plně připravena na další její využití a je skvostem hornické architektury zachránìným pro následující generace.

Ing. Jan Pastrňák
vedoucí odboru investic, o. z. ODRA

0 0