Rekultivace odvalu Urx

Rekultivace odvalu Urx

Státní podnik DIAMO, odštěpný závod ODRA, připravuje realizaci sanačně-rekultivační stavby „Rekultivace odvalu Urx“.

Odval bývalého dolu Urx se nachází v údolní nivě mezi korytem řeky Odry a vrchem Landek v katastrálním území Petřkovice u Ostravy. Jedná se o antropogenní útvar vzniklý skládkováním hlušinového materiálu z černouhelného dolu Urx. Skládkování hlušiny na zdejším odvalu bylo ukončeno v roce 1973, kdy byla ukončena i doprava uhlí na povrch jámou Urx 1. V následujícím období bylo uhlí dopravováno podzemím na důl Vítězný únor. Samotná těžba v důlním poli dolu Urx byla ukončena v roce 1991 a v roce 1992 byl proveden zásyp jámy. V současné době je plocha odvalu o celkové rozloze cca 12 ha porostlá převážně náletovými dřevinami. Ve vegetačním období je území téměř nepřístupné, což je způsobeno především stále se rozšiřujícími plochami s výskytem invazivní křídlatky a absencí chodníků a stezek pro pěší.

Územní studie ÚS8 Petřkovice u Ostravy odval Urx.

Vzhledem k umístění lokality v bezprostřední blízkosti areálu Landek Park –Hornické muzeum by mělo území sloužit k rekreaci a relaxaci návštěvníkù muzea. Účelem připravované sanačně-rekultivační stavby je proto zpřístupnění plochy bývalého odvalu, které spočívá především v likvidaci porostů křídlatky v celkovém rozsahu cca 2 ha. Dále bude provedena výchovná a zdravotní probírka stávajících porostů, odstranění černých skládek (komunální odpad, zbytky sutí a betonových stavebních konstrukcí). Plochy uvolněné po odstranění křídlatky budou doplněné skupinovou výsadbou dřevin. Stávající pozůstatky stezek pro pěší budou v rámci realizace stavby upravené a doplněné stezkami novými tak, aby vytvořily malý vycházkový okruh o celkové délce cca 350 m. Navržené úpravy zpřístupní temeno odvalu, které by v budoucnu mohlo sloužit jako místo pro odpočinek. Vzniknou zde zatravněné plochy (palouky) doplněné skupinovou výsadbou dřevin. Území tak bude připravené pro další využití, např. naučné stezky, pikniková místa – lavičky, krytá posezení, altánky apod.

Odval Urx se nachází na ploše, pro kterou je v Územním plánu Ostravy stanoven požadavek na zpracování územní studie, která stanoví podmínky pro komplexní prostorové řešení dané lokality. Návrh na zpracování předmětné studie byl předán útvaru hlavního architekta Magistrátu města Ostravy. Teprve po vložení schválené územní studie do evidence územně plánovací dokumentace mohou být zahájeny práce na zpracování dokumentace pro územní řízení a následně stavební povolení.

Ing. Lenka Landová
technik sanačně-rekultivačních
prací, o. z. ODRA

0 0