Rekultivace území NP 1 na Ostravsku

Zájmové území této stavby je situováno v katastrálních územích Paskov, Hrabová a Nová Bělá, v dobývacím prostoru Paskov. Jedná se o lokalitu nádrže NP 1 na ukládání kalů a jejího okolí, která navazuje na úpravárenský komplex Dolu Paskov. Území stavby se rozkládá na ploše 30,93 ha a je tedy z tohoto pohledu jednou z našich největších rekultivačních staveb.

Část zájmového území nacházejícího se na katastrálním území Paskov bude zalesněna (lesy zvláštního určení) v souladu s územním plánem obce Paskov. V územním plánu územního celku Ostrava figuruje výše uvedená enkláva jako „extenzivní louka s rozptýlenou zelení“, která navazuje na nadregionální biokoridor v jeho jižní části. Takto označená pozemková kultura připouští sporadický keřový porost i soliterní stromy, což je v řešení plně respektováno a podobný trend ozelenění zalesněním je protěžován v návrhu atypického zalesnění (les zvláštního určení). Celé území nádrže, které ční jako nepravidelná homole nad úroveň okolního terénu, bude přemodelováno do požadovaného tvaru za využití výpěrků a hrubé hlušinové sypaniny, následně překryto biologicky oživitelnou zeminou, svahy budou osázeny stromy a temeno nádrže bude zatravněno a osázeno stromy.

V rámci stavby bude zrekultivováno také okolí nádrže, které je silně zdevastováno proběhlou průmyslovou činností – jedná se zejména o pročištění drobné vodoteče Oprechtický potok v délce 850 m, která protéká v bezprostřední blízkosti mu a přilehlých pozemků. Okolní prostor bude osázen autochtonními dřevinami (což jsou pro oblast Ostravska javory, duby, lípy, jasany, apod.). Po ukončení této části bude následovat pětiletá údržba vysazených porostů, která sestává hlavně z dosadby uhynulých sazenic, vyžínání buřeně, hnojení a ochraně stromků proti okusu zvěří. 

Tato stavba byla schválena v Meziresortní komisi Ministerstva průmyslu ČR v dubnu r. 2005 k realizaci v rámci programu Revitalizace Moravskoslezského kraje. Ministerstvo financí, které tento fond nyní spravuje, vyhlásilo veřejnou zakázku ještě v působnosti starého zákona o zadávání veřejných zakázek. A přesto, že tato akce měla v rozpočtu projektu devítimístné číslo, se podařilo soutěž bez vážnějších problémů uzavřít do října 2006 a v listopadu bylo zájmové území stavby předáno dodavateli, kterým se stala firma OKD, Rekultivace, a. s. Havířov.

Vzhledem k výjimečně dobrému počasí, které sice nepřeje lyžařům, ale zato stavařům se velmi zamlouvá, se stavba rozjela na plné obrátky. V současné době již probíhají na staveništi velmi intenzívní zemní práce.

Celkově se jedná o stavbu technicky velmi náročnou, jejíž realizace bude probíhat podle předpokladu cca 18 let. V rámci stavby budou přemístěny statisíce m3 materiálu a následně vysazeno téměř 60 tisíc kusů dřevin. Doufáme, že se nám toto náročné dílo podaří, čímž alespoň částečně zmírníme negativní následky důlní činnosti a navrátíme krajinu k jejímu plnohodnotnému využití.

Ing. Květoslava Hrubá

 

0 0