Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů na Frenštátsku

Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů na Frenštátsku

V okolí obcí Trojanovice a Veřovice a města Frenštát pod Radhoštěm je k viděni speciální vrtná souprava. Na úpatí Moravskoslezských Beskyd probíhá relikvidace, neboli opakovaná likvidace, hlubinných průzkumných vrtů na osmi lokalitách vytipovaných průzkumem. Likvidace vrtů byla totiž v minulosti provedena nedostatečně
a ukázalo se nutné zabezpečit vrty a ochránit tak obyvatele v jejich blízkém okolí.

Hlubinné průzkumné vrty byly realizovány v sedmdesátých letech minulého století, kdy byl prováděn intenzivní geologický průzkum v Beskydech. Průzkumné vrty sloužily k ověření ložisek černého uhlí. Při vrtech však byly zachyceny i plynové kolektory, jež jsou vázány na uhelné sloje. Vrty se následně likvidovaly, jak se však ukázalo, nedokonale. V průběhu času byly zjištěny nekontrolované výstupy explozivního metanu na povrch v místě ústí a bezprostředním okolí likvidovaných vrtů. Následoval průzkum se zaměřením na ověření kvality v minulosti provedené likvidace vrtů, zejména jejich plynové hermetičnosti, a netěsné vrty byly určeny k relikvidaci. 
Revitalizační projekt s názvem Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice – Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů je dozorován státním podnikem DIAMO, o. z. ODRA, společně se supervizí a zadavatelem veřejné zakázky – Ministerstvem financí. Dodavatelem prací je sdružení s názvem „Trojanovice II“ se společníky MND Drilling & Services, a. s., a KR Důlní služby, a. s.

Jedná se o speciální činnosti pod dozorem státní báňské správy s vysokými požadavky na bezpečnost. Technické řešení odpovídá vyhlášce č..239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.


Vrt Trojanovice.
O náročnosti samotných prací hovoří i vrtaná hloubka jednotlivých vrtů, která se pohybuje mezi 1000–1200 metry. Vrtná věž o výšce 33m potřebuje své zázemí pro jednotlivá elektrická a strojní zařízení, která jsou umístěna na připravené zpevněné ploše s rozlohou 1500 m2. Ve skutečnosti vyroste během několika dnů na požadovaném místě malá soběstačná továrna se všemi potřebnými technologiemi. Hlavní práce na relikvidaci vrtu jsou vedeny dle technického projektu a technologického postupu prací zpracovaného pro konkrétní vrt. Při vrtných pracích je prováděna řada odborných pracovních operací. Kompletní práce spočívají v odvrtání a pročištění celkové délky vrtu s provedením tlakové cementace vrtu a ukončením v hloubce 1,8 m pod povrchem zavařením ústí vrtu ocelovou deskou a zhotovením cementové čepice. Následuje odstěhování vrtné soupravy, demontáž panelové plochy obslužné technologie, příjezdové cesty, odstranění všech zbytků původního betonového vrtného sklepa a základových pásů realizovaných při prvotních průzkumných vrtných pracích. Ústí vrtu se geodeticky zaměří a zaveze zeminou do úrovně okolního terénu.

Závěrečný kontrolní atmogeochemický průzkum je prováděn za účelem ověření hermetičnosti likvidovaného vrtu a jeho okolí (provádí akreditovaná zkušební laboratoř – AZL), včetně kontrolního měření metanu ve stavebních objektech a analýzy podzemní vody ve studnách, které se nacházejí ve vzdálenosti do 200 m od ústí vrtu. V konečné fázi následuje uvedení terénu v okolí likvidovaného vrtu do původního stavu včetně biologické rekultivace a předání pozemku majiteli. Potřebná doba k vlastní relikvidaci jednoho vrtu je odvislá od skutečné hloubky vrtu a pohybuje se v rozmezí tří až pěti týdnů, při celotýdenním dvousměnném provozu.

Přípravné práce na popisované akci byly zahájeny inženýrskou činností v červnu 2015, do letošního podzimu budou probíhat hlavní realizační práce a ukončení projektu je plánováno koncem února 2018. V dalších letech by měl následovat podobný projekt odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblastech Václavovice, Soběšovice – Dolní Domaslavice a Fryčovice – Příbor–východ.

Ing. Kamil Šperlín
vedoucí odboru bezpečnosti
hornické krajiny, o. z. ODRA

0 0