Revitalizace parku U Boříka

V roce 2021 uzavřely Statutární město Ostrava a státní podnik DIAMO, odštěpný závod ODRA, Memorandum o spolupráci při řešení ekologických akcí na území statutárního města Ostravy. V „Memorandu“ je zahrnuto sedm sanačně rekultivačních staveb, jednou z nich je i stavba „Revitalizace parku U Boříka“.

Tato stavba byla realizována s městem Ostrava, kdy se město podílelo na zpracování projektové dokumentace včetně zajištění vydání stavebního povolení. Realizace prací na samotné stavbě byla rozdělena na dvě na sebe navazující části. Náš odštěpný závod ODRA zajišťoval část, která zahrnoval stavební objekty „Příprava území a terénní modelace“ a „Sadové úpravy a kácení“. Dodavatel těchto stavebních objektů byl vybrán na základě výběrového řízení.

Zaměstnanci závodu ODRA zahájili práce v dubnu 2022, kdy na ploše sejmuli ornici a provedli ochranu kmenů u 20 kusů stávajících dřevin, které nebyly předmětem kácení a měly zůstat na místě. Následně pracovníci vykáceli 131 kusů dřevin, odstranili 67 kusů pařezů a na ploše 704 m2 vymýtili keřové porosty. Navazující práce již prováděl zhotovitel, jehož si zajišťovalo město Ostrava.

Původni stav parku
Nový stav parku

Následná modelace terénu byla dodavatelskou firmou zahájena v září téhož roku a probíhala na předávaných plochách zhotovitelem Magistrátu města Ostravy postupně. V rámci stavebního objektu SO 801 – 2 Sadové úpravy provedla dodavatelská firma výsadbu 120 kusů stromů, 11 kusů velkých keřů, 60 kusů středně velkých keřů, 781 kusů keřů, které budou tvořit živý plot, 8 kusů popínavých rostlin a založila smíšený trvalkový záhon, na kterém vysadila 1 233 kusů trvalek a 3 808 kusů cibulovin. Údržbu o vysazené plochy převzal městský obvod Nová Ves.

V rámci revitalizace byl v místě vybudován okruh na in-line bruslení, skluzavka v zimě se sáňkařským svahem, malé workoutové hřiště a další zajímavé prvky, sloužící k zábavě i odpočinku. Ukončení prací a předání stavby proběhlo v měsíci červnu 2023. Park bude sloužit místní části městského obvodu Nová Ves jako centrum k setkávání občanů i k volnočasovým aktivitám.

Ing. Zuzana Viestová, Ph.D. vedoucí oddělení sanačně-rekultivačních prací, o. z. ODRA

0 0