Rozšíření Wasserlaufu

  Rozšíření Wasserlaufu


Jáma Anna, 1. p. propojovací chodba k jámě Prokop .
V průběhu loňského roku probíhaly v Příbrami oslavy osmistého výročí založení města. V rámci těchto oslav se uskutečnilo i 20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků. Při této významné mezinárodní akci bylo, kromě vlastního bohatého programu, slavnostně otevřeno rozšíření prohlídkové trasy březohorského podzemí, které provozuje Hornické muzeum Příbram, o spojovací překop Anna – Prokop na 1. patře s původním dřevěným žlabem pro přívod pohonných vod do komory vodního kola u jámy Prokop a část Boromejského patra kolem Jánské jámy k jámě Anna. Zpřístupněním těchto důlních děl byl propojen okruh prohlídkové trasy, která takto spojuje tři hlavní březohorské jámy, Annu, Vojtěcha a Prokopa, a zároveň část unikátního systému důlních děl z 18. století. Návštěvníci hornického muzea tak mohou uvidět důlní díla, která byla součástí prvního systematického odvodnění centrální části březohorského ložiska, který byl v 19. století rozšířen a propojen s Dědičnou štolou Císaře Josefa II. v úrovni 2. patra. Chodby štolového patra Karla Boromejského odváděly vodu z děl sloužících k těžbě stříbrných a olovněných rud na Vojtěšské hlavní, Vojtěšské nadložní, Protiklonné, Matkobožské, Václavské, Barborské a Jánské žíle a zároveň odvodňovaly části středověkých či raně novověkých dolů, jako byl důl Třešně nebo Matkobožský důl.
Zajišťovací práce, které prováděl DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram, probíhaly v průběhu několika let a souvisely s údržbou hlavních přístupů na Dědičnou štolu a jejich únikových cest.

Současně jsou tato díla využívána i pro kontrolu a přístup pod sanovaná území (např. přístup k jámě Vojtěch při injektáži částečného zásypu jámového stvolu). Součástí zajišťovacích prací bylo zejména obtrhání stropů a boku chodeb, odklizení obtrhávek a opadávek do zavodnělých a zabahněných částí zpřístupňovaných chodeb. Část uvolněného materiálu musela být odvážena do vzdálenějších částí a byla použita k zakládání volných prostor. Ke konečné úpravě počvy bylo použito štěrkodrti frakce 8 až 16 mm a 16 až 32 mm. Spojovací komín překopu Anna – Prokop na 1. patře a starého Boromejského patra, s výškovým rozdílem pěti metrů, byl obtrhán, vyčištěn, zajištěn výztuží (ve zhlaví komínu dvojitým nárazovým povalem proti opadu kameniva ze staré dobývky) a opatřen žebříky s peřením a zábradlím. Dále byla zřízena dřevěná lávka přes dobývku na Jánské žíle. Byla vyčištěna část komory před jámou Prokop a průchod přes komoru opatřen dřevěnými schody se zábradlím. Tím se otevřel pohled do komory vodního kola, které zajišťovalo těžbu v počátcích existence dolu Prokop. Větší část komory včetně propojovacích komínů s Prokopskou štolou a povrchem však zůstává zasypaná haldovinou. Nabízí se možnost dokončení odklizení zásypového materiálu a zpřístupnění celého tohoto vodního systému.

Po prohlídce báňskou záchrannou službou, doplnění identifikačních údajů (pro rozšíření podzemního objektu Wasserlauf) a zhodnocení míry rizika 

Zajišťovací práce, které prováděl DIAMO, s. p., o. z. SUL Příbram, probíhaly v průběhu několika let a souvisely s údržbou hlavních přístupů na Dědičnou štolu a jejich únikových cest. Současně jsou tato díla využívána i pro kontrolu a přístup pod sanovaná území (např. přístup k jámě Vojtěch při injektáži částečného zásypu jámového stvolu). Součástí zajišťovacích prací bylo zejména obtrhání stropů a boku chodeb, odklizení obtrhávek a opadávek do zavodnělých a zabahněných částí zpřístupňovaných chodeb. Část uvolněného materiálu musela být odvážena do vzdálenějších částí a byla použita k zakládání volných prostor. Ke konečné úpravě počvy bylo použito štěrkodrti frakce 8 až 16 mm a 16 až 32 mm. Spojovací komín překopu Anna – Prokop na 1. patře a starého Boromejského patra, s výškovým rozdílem pěti metrů, byl obtrhán, vyčištěn, zajištěn výztuží (ve zhlaví komínu dvojitým nárazovým povalem proti opadu kameniva ze staré dobývky) a opatřen žebříky s peřením a zábradlím. Dále byla zřízena dřevěná lávka přes dobývku na Jánské žíle. Byla vyčištěna část komory před jámou Prokop a průchod přes komoru opatřen dřevěnými schody se zábradlím. Tím se otevřel pohled do komory vodního kola, které zajišťovalo těžbu v počátcích

Jáma Anna, 1. p. propojovací chodba k jámě Prokop .

existence dolu Prokop. Větší část komory včetně propojovacích komínů s Prokopskou štolou a povrchem však zůstává zasypaná haldovinou. Nabízí se možnost dokončení odklizení zásypového materiálu a zpřístupnění celého tohoto vodního systému.

Po prohlídce báňskou záchrannou službou, doplnění identifikačních údajů (pro rozšíření podzemního objektu Wasserlauf) a zhodnocení míry rizika byla zpráva o provedení prohlídky zaslána místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. Současně byl zpracován nový provozní řád zohledňující rozšíření prohlídkové trasy Wasserlaufu.

S Hornickým muzeem Příbram, příspěvkovou organizací, byla 30. června 2016 podepsána nová smlouva o využívání důlních děl (podzemních objektů) pro kulturní a vzdělávací účely, jejíž součástí se stává i tato nová prohlídková trasa.

Celý tento prohlídkový okruh včetně navazujících komor vodních kol je součástí národní kulturní památky ve Středočeském kraji „Soubor hornických památek v Březových Horách“ vyhlášené nařízením vlády z 28. května 2014 s účinností od 1. října 2014.

Rozšířenou prohlídkovou trasu od jejího otevření do konce roku 2016 navštívilo bezmála 10 000 návštěvníků.

Ing. Josef Kovář, závodní dolu, o. z. SUL
foto: Miroslav Zelenka a Petr Kopečný

1 0