Sanace ostravských lagun pokračuje

Sanace ostravských lagun pokračuje
Přípravné práce na odstranění kalů z lagun OSTRAMO byly zahájeny

Začala další etapa likvidace jedné z největších ekologických zátěží v České republice. V areálu lagun po chemičce OSTRAMO v Ostravě se rozběhly přípravné práce na odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů. Firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., získala všechna potřebná povolení (EIA a IPPC) a souhlasy ministerstev. Státní podnik
DIAMO předal pracoviště na lagunách společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., která zajistí odtěžení, odvoz a likvidaci kalů podle zákona o odpadech a schváleného realizačního projektu.

„Po dlouhé dobì pokroèí likvidace ropných lagun, které tíží obyvatele města řadu let. Legislativní a schvalovací proces byl náročný, je však zárukou maximální možné ochrany obyvatel a minimalizace dopadu projektu na životní prostředí,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., byla vybrána ve dvoukolovém výběrovém řízení na konci roku 2015. Ve smlouvě o provedení prací se zavázala odstranit 91 562 tun tzv. nadbilančních kalů za nabídkovou cenu 429 milionů korun (bez DPH). Odtěžit a odvézt kaly z areálu lagun R1, R2 a R3 musí do konce roku 2018. Celkově má firma na zajištění likvidace kalů 5 let od podpisu smlouvy. „Do konce letošního roku  bude v areálu lagun probíhat pouze příprava, například zkoušky zavápňování, technologické zkoušky sanačního zásahu, odtěžování, úprava a třídění kalů. Jejich distribuce na příslušná koncová zařízení v rámci České republiky je v plánu počátkem tohoto roku. Za tím účelem má AVE CZ povoleno v areálu lagun dočasně skladovat maximálně 30 tisíc tun upravených kalů,“ doplnil Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO, který bude zajišťovat dohled. Práce na lagunách budou probíhat za dodržování podmínek, které v oblasti ochrany ovzduší a veřejného zdraví stanovilo Ministerstvo životního prostředí ve svém „Souhlasném závazném stanovisku“ k záměru „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa“. To v praxi například znamená, že práce budou zastaveny, pokud koncentrace oxidu siřičitého, sirovodíku při prachu v ovzduší překročí stanovené limity. Bude zajištěno měření pachových látek, zkrápění cest a v neposlední řadě musí také nákladní automobily omezit rychlost v areálu lagun. Po odtěžení kalů bude následovat sanace kontaminovaných zemin, kterou připravuje DIAMO, s. p., ve spolupráci s Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, městem Ostrava a státními orgány.

Historie: Do areálu dnešních lagun OSTRAMO se od konce 19. století ukládaly odpady z rafinérské výroby. V polovině 60. let 20. století k nim přibyly odpady z regenerace použitých mazacích olejů. Vzhledem k rozsahu technické a finančně náročnosti jejich likvidace převzal po ukončení činnosti chemičky OSTRAMO v roce 1996 odpovědnost za tuto ekologickou zátěž stát. Správou a zajištěním sanace byl povìřen státní podnik DIAMO. Tehdejší vláda zároveň souhlasila s použitím prostředků Fondu národního majetku na odstraňování škod v řádech miliard korun. Veřejnou zakázku na sanaci lagun získalo Sdružení Čistá Ostrava. Vytěžilo zhruba 200 tisíc tun kalů, během odtěžování v období let 2004 až 2011 se však ukázalo, že v lagunách je dalších zhruba 90 tisíc tun kalů, se kterými se původně nepočítalo. Ty jsou označovány jako nadbilanční.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

0 0