Slovo ředitele státního podniku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s tíživou ekonomickou situací, do níž se dostala těžební společnost a jediný producent černého uhlí v ČR OKD, a.s., kvůli poklesu cen uhlí a pandemie Covid-19, rozhodla vláda dne 21. září 2020 svým usnesením č. 949 o neprodleném zahájení postupného převodu utlumovaných dolů a dobývacích prostorů OKD, a.s., do majetku státu, s právem hospodařit pro státní podnik DIAMO. Současně rozhodla i o prodeji závodu OKD, HBZS, a.s., rovněž do majetku státu, s právem hospodařit pro státní podnik DIAMO.

Důl Darkov, Karviná (zdroj: OKD, a.s.)

V rámci svého rozhodování vláda zohlednila dlouholeté zkušenosti státního podniku DIAMO s útlumem černouhelného hornictví v ostravské a petřvaldské dílčí pánvi a svěřila do jeho působnosti nejen zvládnutí technické likvidace jednotlivých dolů a důlních areálů, dokončení sanací a rekultivací, odstranění důlních škod, ale i dlouhodobé zajištění bezpečnosti na plynujícím ložisku černého uhlí. Postupné přebírání utlumovaných lokalit OKD, a.s., tak logicky navazuje na dosud realizované zahlazování následků těžby černého uhlí zajišťovaného odštěpným závodem ODRA.

Organizačně budou utlumované lokality postupně začleňovány do samostatného odštěpného závodu DARKOV, který bude úzce spolupracovat s odštěpným závodem ODRA a dalším nově vzniklým odštěpným závodem Hlavní báňská záchranná stanice, který vznikne za členěním závodu OKD, HBZS, a.s. Hlavním předmětem činnosti o. z. DARKOV tak bude postupná technická likvidace dolů, povrchových areálů, sanace a rekultivace jak povrchových areálů, tak odvalů a odkališť. Samozřejmostí bude i realizace systému protimetanových opatření a čerpání důlních vod.

V souladu s usnesením vlády dojde k prvnímu převodu již k 30. listopadu 2020, a to k odkoupení Hlavní báňské záchranné stanice. Podstatou této akvizice je vytvoření státem garantovaného a efektivního systému báňského záchranářství s možností úzkého zapojení jednotlivých stanic do Integrovaného záchranného systému České republiky.

Druhým milníkem je 1. leden roku 2021, kdy dojde k převodu části závodu OKD, a.s., zahrnujícímu lokality Útlum-Jih a Útlum-Sever (důl Staříč, důl Frenštát, důl Dukla a důl Lazy) a příslušné dobývací prostory. Třetím milníkem je potom 1. březen 2021, kdy dojde k převodu dolů ČSA a Darkov, na nichž bude k tomuto datu ukončena těžba, a doly přejdou do zajišťovacího provozu. V závěrečné etapě, jejíž termín je závislý především na vývoji cen uhlí, pak dojde k převodu i posledních dolů ČSM-Sever a ČSM-Jih.

Vedle samotných dolů zahrnujících kromě důlních děl i pozemky, stavby, technologie a další zařízení budou součástí převáděných částí závodu i zkušení a odborní zaměstnanci, bez nichž se i nadále neobejde příprava ani realizace likvidačních, sanačních a rekultivačních prací, včetně nezbytného zázemí a servisu. Celkově bude v novém o. z. DARKOV zaměstnáno cca 650 zaměstnanců. Do státního podniku DIAMO budou převedeni i zaměstnanci, s nimiž bude v rámci zahájeného útlumu dolů a vyvolaných organizačních změn ukončován pracovní poměr. Státní podnik DIAMO převezme a vypořádá veškeré závazky vyplývající ze sociálního programu i z kolektivních smluv týkající se propouštěných zaměstnanců. Nadbytečným zaměstnancům OKD, a.s., může státní podnik DIAMO nabídnout i další uplatnění jak v rámci nově vznikajících odštěpných závodů, tak v rámci ostatních činností státního podniku. Takovým uplatněním bude například možnost zaměstnání v rámci zpřístupňování dolu a geologického průzkumu ve Zlatých Horách nebo uplatnění některých dalších profesí, například při vrtných pracích apod.

Protože převod utlumovaných lokalit OKD, a.s., do státního podniku DIAMO je technicky, organizačně i personálně velmi náročný úkol, neobejde se bez velkého nasazení mnoha zkušených zaměstnanců a externích specialistů napříč celým státním podnikem v řadě odborných týmů a skupin, nevyjímaje nezbytnou součinnost zaměstnanců OKD, a.s. Za zmínku stojí i složité podmínky práce s ohledem na opatření proti šíření nemoci Co-
vid-19. Za toto nasazení nad rámec všem patří velké uznání a dík. Věřím, že společnými silami se nám podaří převod zrealizovat při zachování funkčnosti a maximální úrovně bezpečnosti všech systémů a provozů.

Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku

0 0