Spolupráce Moravskoslezské hornické společnosti Českého svazu vědeckotechnických společností (MSHS ČSVTS) s Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TU).

Spolupráce Moravskoslezské hornické společnosti Českého svazu vědeckotechnických společností (MSHS ČSVTS) s Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TU).
Výsledek obrázku pro Ing Ivo Černý
Prof.Ing. Ivo Černý, CSc.

Velký rozvoj hornické činnosti v šedesátých letech minulého století byl i v tomto oboru důvodem k založení zájmových organizací; již v letech 1952-54 vznikla Hornická společnost v rámci Československé vědecko-technické společnosti. Hornická společnost byla sice organizace celostátní, rozhodující počet členů však byl z tehdejšího ostravského kraje. Krajská organizace Hornické společnosti byla tedy rozhodující silou. Zakladatelem a prvním předsedou zmíněné krajské organizace byl profesor hornictví na Vysoké škole báňské v Ostravě Prof. Ing. Dr mont. Alois Říman, DrSc., člen korespondent bývalé Československé akademie věd (dále jen ČSAV).

Jeho nástupcem ve vedení společnosti se stal Prof. Ing. Lubomír Šiška, DrSc., člen korespondent ČSAV. V roce 1984 byl novým předsedou zvolen Prof. Ing. Karel Endel, CSc. V roce 1993 se stal dalším předsedou Prof. Ing. Ivo Černý, CSc. Společnost vede dosud. Z uvedeného vyplývá, že činnost krajské organizace Hornické společnosti i její nástupnické organizace MSHS je velmi úzce spjata s VŠB-TU. V roce 1994 jsme po vzájemné dohodě s předsedou tehdejší celostátní Hornické celostátní Hornické společnosti Ing. Jaroslavem Němcem, DrSc., členem korespondentem ČSAV provedli „odluku“ a založili samostatnou „Moravskoslezskou hornickou společnost“, se sídlem v Ostravě. Nové stanovy naší společnosti byly zaregistrovány ministerstvem vnitra v Praze dne 12. května 1994. Přijetí do českého svazu vědecko-technických společností bylo schváleno valnou hromadou ČSVTS v Praze dne 30. listopadu 1994. Od roku 1995 jsme tedy skutečně samostatným subjektem v rámci ČSVTS. S lítostí musím konstatovat, že naše členská základna i počet závodních poboček v souvislosti s hrubým útlumem hornické činnosti poklesly. Závodní pobočky byly původně ustaveny na všech důlních podnicích příp. organizacích, zabývajících se v jakékoliv úrovni hornickou činností. Vraťme se do současné doby. Počet členů MSHS se v posledních letech prudce snížil. Důvodem  kromě jiného je drastický útlum hornické činnosti. I výuka hornických předmětů (směry dobývání ložisek, výstavba dolů, úpravnictví a důlní měřictví) je velmi omezena. S kvalifikací „báňský inženýr“ (dle dřívějšího pojetí) absolvuje ročně cca 10 studentů. Přesto existuje úzká vazba mezi MSHS a VŠB.

Prof. Ing. Jiří Grygárek, CSc se ještě donedávna podílel na činnosti institutu hornického inženýrství a bezpečnosti HGF a Prof. Ing. Ivo Černý, CSc., je členem státních zkušebních komisí pro obhajoby diplomových (Ing:) a doktorských (PhD) prací. Oba dva také zpracovávají odborné posudky na zmíněné práce. Prof. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., byl členem stavební fakulty a spojovacím článkem mezi Prof. Ing. Josefem Aldorfem, DrSc. A členy MSHS v oblasti mechaniky hornin a vlivů důlní činnosti na povrch. Pracovníci zejména Hornicko-geologické fakulty se aktivně zúčastňují akcí, organizovaných MSHS. V říjnu 2016 přednesli několik velmi zajímavých referátů na semináři Hlubinné černouhelné hornictví ve 3. tisíciletí.

Jest si jen přáti, aby spolupráce mezi MSHS a VŠB-TU, ale i dalšími organizacemi, mezi něž patří i Klub přátel hornického muzea, z. s., pokračovala alespoň vtom rozsahu, jaký je nyní, zejména v přednáškové činnosti.

Zdař Bůh!

Prof. Ing. Ivo Černý, CSc.

0 0