Stěhování památek na Hlubinu

kompresor

O postupné obnově památek v areálu Národní kulturní památky Důl Hlubina v Ostravě, který je ve správě DIAMO, s. p., odštěpného závodu ODRA v Ostravě, informujeme naše čtenáře pravidelně již od roku 2002. Tentokrát se jedná o jedineč nou akci – stěhování těžního stroje a turbokompresoru z areálu Pokrok – bývalý důl Habsburg v Petřvaldě u Karviné do areálu Národní kulturní památky (dále NKP) Důl Hlubina v Ostravě. Movité kulturní památky, těžní stroj a turbokompresor, se v areálu Pokrok nacházely v objektech strojovny a kompresorovny, které byly určeny k demolici. V podmínkách demoličního rozhodnutí byla podmínka tyto stroje prohlášené za kulturní památky před vlastní demolicí přestěhovat.


Rotor     Po dohodě s pracovníky z Národního památkového ústavu odborného pracoviště Ostrava byl vybrán jako nové stanoviště těchto strojů areál NKP Důl Hlubina, kde byly na počátku útlumu obdobné stroje zlikvidovány. Vzhledem k tomu, že se jednalo o akci mimořádně technicky náročnou, která nemá v dějinách útlumu o. z. ODRA obdobu, byla pro demontáž v areálu Pokrok, stěhování, stavební úpravy a montáž v areálu NKP Hlubina, zpracována projektová dokumentace. Pro stavební část dokumentaci zpracoval „Idea ateliér spol. s r. o.“ z Ostravy a pro strojní část Ing. Tomáš Flimel z Brna. Přemístění památek bylo součástí demoliční akce v rámci revitalizace Moravskoslezského kraje s názvem „Příprava území po ukončené hornické činnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA – areál Pokrok“ financované z prostředků Ministerstva financí České republiky.

Rotor

Akci na základě výběrového řízení a smlouvy s MF ČR realizovala firma DAV, a. s., pod odborným dohledem autorizované osoby. Tou je Ing. Tomášem Flimel, který je zároveň držitelem oprávnění Ministerstva kultury České republiky na restaurování památek. Pro dokreslení ná ročnosti celé akce, která trvala od února do prosince 2009, uvádím, že náklady spojené s přemisfováním uvedených památkově chráněných strojů přesáhly 10 miliónů Kč. Vzhledem k tomu, že se neza chovala původní projektová dokumentace obou strojů, bylo při realizaci nutno jednotlivé části řádně číslovat a dokumentovat tak, aby byla možná jejich zpětná montáž. Realizační firmě se navíc podařilo vyhledat bývalé pracovníky z OKD, a. s., Bastro, kteří v minulosti prováděli opravy na těchto strojích. Dle vyjádření Ing. Tomáše Flimela bez těchto „fachmanů“ mnohdy již v důchodovém věku by se nepodařilo celou akci v tomto termínu vůbec zrealizovat. Po demontáži musela být provedená částečná demolice stěn objektů strojovny a kompresorovny v takovém rozsahu, aby mohly být rozměrné díly strojů z budov vytaženy. Nakládka a přeprava více než 100 tun kovových dílů mezi areály probíhala v režii firmy Hutní montáže Ostrava, jejíž speciální jeřáb a nákladní vozidla během dvou dnů trochu zkomplikovala život řidičům na komunikacích mezi oběma areály.

Po náročném přemístění jednotlivých dílů o hmotnosti až 30 tun do objektů strojovny a kompresorovny na Hlubině proběhla nejnáročnější část akce, smontování obou strojů do předem připravených stavebně upravených stanovišf. Pro úplnost uvádím identifikační údaje obou strojů: 

Vlastní těžní stroj:
Výrobce: OBERHÜTTEN, WERKDONNERSMARCKHÜTTE HINDENBURG OS. Rok výroby: 1941
El. motor těžního stroje: Výrobce:
BROWN, BOVERI & CIE AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM Rok výroby: asi 1941. Výrobní číslo: M 49 989
Měnič motoru těžního stroje: Motor: Výrobce:
BROWN, BOVERI & CIE AKTIENGESELLSCH A F T MANNHEIM. Rok výroby: asi 1942. Výrobní číslo: M 55 097
Generátor:
Výrobce: BROWN, BOVERI & CIEAKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM
Rok výroby: asi 1942.
Výrobní číslo: M 50 538

Kompresor Těžní stroj Buben Hloubkoměr
Kompresor Těžní stroj Buben těžního stroje Hloubkoměr těžního stroje

Turbokompresor s pohonem:
Parní turbína (hnací stroj):
Výrobce: První brněnská strojírna Brno.
Rok výroby: 1948. Výrobní číslo: 2011.
Výkon: 3,345 MW. Otáčky: 4 630 r. p. m.
Turbokompresor (hnaný stroj): Výrobce:
První brněnská strojírna Brno. Rok výroby: 1948.
Výrobní číslo:1001. Typ: TK 9011.
Výstupní tlak:8 atm.
Výkon: 36 000 m3.hod.–1 Otáčky: 4 630 r. p. m.

Pracovníkům o. z. ODRA se realizací přemístění uvedených strojů zároveň podařilo dodržet slib daný odborné i laické veřejnosti, že do doby předání areálu do vlastnictví Moravskoslezského kraje bude sbírka movitých památek v areálu NKP Důl Hlubina rozšířena.

Splnění zákonné povinnosti péče o svěřené kulturní dědictví v tomto případě opět přispělo k zvýšení kreditu DIAMO, s. p., jako organizace, která má dobré výsledky při záchraně kulturních technických památek.

Ing. Libor Jalůvka
      Foto: Ing. Jarošík

0 0