Tři projekty DIAMO, s. p., v Programu revitalizace Moravskoslezského kraje

Průběh jednání

V Ostravě proběhlo 11. listopadu 2016 jednání s předkladateli 34 prioritních projektů tzv. Programu revitalizace Moravskoslezského kraje. Mezi nimi byli představitelé měst a obcí i velkých podniků: OKD, a. s., Povodí Odry, s. p., a DIAMO, s. p. Všichni měli za úkol představit svůj projekt, vyzdvihnout jeho důležitost pro region, zhodnotit jeho připravenost z hlediska majetkoprávního vypořádání i správních řízení a uvést předpokládaný počet pracovních míst, která vzniknou při realizaci projektu a následně při dalším využití revitalizované lokality. Na základě výzvy Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu následně zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a vedení regionální tripartity v čele s vládním zmocněncem pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj stanovili priority pro rok 2017. Vybrali celkem deset projektů, přičemž tři z nich bude realizovat státní podnik DIAMO. „Všechny tři projekty jsou dobře připravené, přinesou práci pro desítky lidí a považujeme je za důležité pro danou lokalitu. Mohou významně přispět k rozvoji území jak z pohledu podnikání, tak i z hlediska životního prostředí a zlepšení podmínek pro život zdejších obyvatel,“ dodal Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku DIAMO.
Rekultivace odvalu URX
Území, které bylo dříve využíváno jako odval, se nachází v katastrálním území Ostrava – Petřkovice o výměře cca 12 ha. V rámci rekultivačních prací bude provedena probírka stávajících porostů, likvidace křídlatky, úprava stávajících nezpevněných chodníků pro pěší a jejich vzájemné propojení a odstranění černých skládek. Plocha odvalu bude dále doplněna vhodnými dřevinami a keři, včetně pětileté údržby vysázených porostů. Po rekultivaci bude možné využít území, které navazuje na areál Hornického muzea Landek, k volnočasovým aktivitám obyvatel. Odhadovaná cena dle projektového záměru (vč. DPH) je 16 mil. Kč a doba realizace 6 let.

Rekultivace areálu Plavicí jámy č. 5/2
Jedná se o část území bývalého Dolu J. Fučík v Orlové. Celková výměra plánované rekultivační stavby je cca 7 ha. V současné době není území nijak využíváno a tvoří se zde černé skládky. V rámci rekultivačních prací bude provedena probírka zeleně, na části svahových pohybů mýcení náletové zeleně a odstraní se křídlatka. Dále budou  odstraněny zbytky betonových základů, oplocení a zdí. Součástí bude i sanace území postiženého svahovými pohyby. Následně bude plocha zatravněna a osázena dřevinami.  Cílem stavby je začlenit lokalitu do okolní krajiny tak, aby navázala na již rekultivované území v souladu s územním plánem města Orlová. Odhadovaná cena dle
projektového záměru (vč. DPH) je 18 mil. Kč a doba realizace 7 let.

Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování.
Stávající vodovod v areálu zlikvidovaného dolu Koblov v Ostravě ve správě DIAMO, s. p., je ve velmi špatném technickém stavu. Příčinou havarijního stavu vodovodní sítě je stáří potrubí a následky rozsáhlých demoličních činností v areálu. Kvalita pitné vody je zhoršená také vlivem dramatického poklesu odběru pitné vody z důvodu útlumu hornické činnosti. Stav odkanalizování a čištění odpadních vod z areálu Koblov a z navazující obytné zástavby je rovněž nevyhovující, jak z hlediska estetického, tak především hygienického. Odpadní vody jsou zdrojem hygienických závad a mají neblahý vliv na čistotu vody v málovodném recipientu, kterým je Koblovský potok. Pro další rozvoj areálu průmyslové zóny i okolí je nutné vybudovat systematické vodovodní a kanalizační sítě a čistírnu odpadních vod. Odhadovaná cena dle projektového záměru (vč. DPH) je 59 mil. Kč a doba realizace 2 roky.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA

0 0