Vrch Landek v projektu 35/AKT

V prostorách bývalého dolu Anselm na úpatí vrchu Landek se dnes rozkládá areál „Landek Park“ s hornickým muzeem. Jedná se o unikátní komplex staveb, které jsou prohlášeny za kulturní památky. Návštěvníci mohou sfárat a podívat se na expozice jednotlivých pracovišť těžby uhlí v podzemní štole. Součástí je také pozoruhodná výstava věnovaná báňskému záchranářství. Landek Park nabízí všestranné využití od sportovních, firemních a společenských akcí až po procházky po naučných stezkách přírodní rezervace NPP Landek. Protimetanová opatření pro zajištění bezpečnosti byla realizována v projektu 35/AKT v rámci LÚC 05 i v tomto areálu. 

Vrty VM-OV è. 120–123, 184

Protimetanová opatření
Základní měření koncentrace metanu a současně i oxidu uhličitého v půdním vzduchu a ovzduší metodou atmogeochemie na ploše LÚC05 bylo realizováno v období od 2. 8. 2012 do 7. 12. 2012. Maximální koncentrace metanu byla změřena dne 14. 9. 2012 ve výši 4,75 % CH4. Na základě výsledků tohoto měření byly v projektu 35/AKT prostřednictvím Technického upřesnění č. 37/LÚC 05 navrženy a schváleny aktivní prvky protimetanových bezpečnostních opatření, vázaných na plochu LÚC 05, spočívající v realizaci odplyňovacích vrtů VM-OV č. 120,  VM-OV č. 121, VM-OV č. 122 a VM-OV č. 123. Situování jednotlivých odplyňovácích vrtů bylo určeno na základě vyhodnocení základního metanscreeningu a geologické analýzy oblastí se zvýšenými koncentracemi CH4 v půdním vzduchu.

Souběžně proběhla příprava a realizace zajištění dědičné štoly Kleinpeter. Štola je situována na západním úbočí vrchu Landek s ústím štoly v zahradě rodinného domu. Celková délka štoly je cca 660 m. Hornická činnost statického zajištění štoly byla provedena v říjnu 2013, na základě Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, č. j. SBS/19167/ 2013/OBÚ–05/9/510/lng.Ka ze dne 15. 8. 2013, zaplavením volných prostor a rozvolněného nadloží štoly mezi vytvořenou těsnící zátkou a ústím štoly cemento-popílkovou základkovou směsí, plynové zajištění bylo provedeno realizací jednoho odplyňovacího vrtu do ověřených volných prostor štoly (odplyňovací vrt VM-OV Kleinpeter). 

Hlavním cílem realizace odplyňovacích vrtů je odvádění směsí důlních plynů z rozvolněného karbonského souvrství nad vydobytými uhelnými slojemi, potvrzené atmogeochemickým měřením (metanscreeningem), tj.na lokalitách s ověřenými výstupy důlních plynů do půdního vzduchu a ovzduší nad povrchem terénu. Těmito opatřeními lze omezit, resp. úplně zamezit migraci samovolných výstupů směsí důlních plynů na povrch chráněného území, resp. do stavebních objektů. 

Odplyňovací vrty VM-OV č. 120 až VM-OVč. 123 byly realizovány v roce 2014 v souladu s Rozhodnutím OBÚ č. j. SBS/08590/2014/ OBÚ–05/6/511/Ing.Ny ze dne 29. 4. 2014.

První kontrolní metanscreening (1. KMS), tj. kontrolní měření koncentrací CH4 a CO2 v půdním vzduchu a ovzduší v LÚC 05, proběhl v období od14. 10. 2014 do 31. 1. 2015. Měření v LÚC 05 prokázalo účinnost provedených opatření v areálu Landek Parku, ale současně byly vyhodnoceny čtyři bodové výstupy metanu, maximální koncentrace metanu byla změřena dne 14. 11. 2014 ve výši 1,34 % CH4 v zastavěném území v městském obvodu Ostrava-Petřkovice.

Prostřednictvím Technického upřesnění č. 71/LÚC 05 byl navržen a schválen doplňující
aktivní prvek protimetanových opatření vázaných na výstup metanu LÚC 05, spočívající
v realizaci odplyňovacího vrtu VM-OV č. 184. Situování doplňujícího odplyňovacího vrtu
VM-OV č. 184 bylo určeno na základě vyhodnocení 1. KMS a geologické analýzy oblasti. Vrt byl realizován v lednu 2017 v souladu s Rozhodnutím OBÚ č. j. SBS 32998/2016/OBÚ–05/6 ze dne 25. 11. 2016.

Parametry odplyňovacích vrtů v LÚC 05

Druhý kontrolní metanscreening (2. KMS) v LÚC 05 po realizaci doplňujícího aktivního bezpečnostního protimetanového opatření, tj. odplyňovacího vrtu VM-OV č. 184, byl proveden v období od 20. 3. 2017 do 25. 4. 2017. Z výsledků 2. KMS v LÚC 05 je patrné, že nebyly zjištěny koncentrace metanu vyšší než 5 000 ppm (0,5 %) CH . Tato skutečnost potvrzuje, že dosud provedená protimetanová bezpečnostní opatření na ploše prokázaných výstupů metanu pøi základním metanscreeningu a při 1. KMS byla dostatečně účinná a LÚC 05 splňuje parametry pro území ověřené bez nebezpečí nekontrolovatelných výstupů metanu na povrch.

Závěr
Na příkladu jednoho z územních celků, dotčených bývalou hornickou činností na území statutárního města Ostravy, jsme si ukázali postup, kterým jsou v rámci dlouhodobého projektu 35/AKT řešena protimetanová opatření v ohrožených oblastech OKR. Ke dni zpracování tohoto příspěvku v říjnu 2017 byla ukončena bezpečnostní protimetanová opatření v celkem 37 LÚC. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA tak přispívá k zajištění rozvoje regionu, k dosažení cíle snížit ohrožení obyvatel a zajistit pro vlastníky lepší využitelnost pozemků, dotčených bývalou hornickou činností.

Ing. Alena Orlíková, Ph.D.
technik bezpečnosti hornické krajiny
o. z. ODRA

0 0