VÝROČÍ NEJSTARŠÍ ELEKTRÁRNY NA OSTRAVSKU

Málokdo ví, že v loňském roce uplynulo 120 let od vybudování první elektrárny na Ostravsku. Již v roce 1895 začala urychleně obec Polská Ostrava budovat pro zásobováni pitnou vodou vodovod. Voda měla být přivedena samospádem z lesa Důlňáku z pomezí Bartovic a Vratimova. Měla přitékat do zemního vodojemu. který se budoval v blízkosti budoucí elektrárny v tehdejší obci Zámostí. Odtud se měla pitná voda přečerpávat do vodojemu na Hladnově a rozvádět pro obyvatelstvo, průmyslové podniky, drobné živnostníky apod. Kvalitu pitné vody hodnotili tehdejší odborníci velmi dobře. 
K přečerpávání pitné vody na Hladnov se původně počítalo s použitím parního stroje. Obecní rada však rozhodla, že bude k tomuto účelu postavena elektrárna, která navíc bude vyrábět elektřinu pro osvětlování domácností, ulic, různých dílen, obchodů, hospod apod. Povoleni ke stavbě elektrárny bylo uděleno Slezskou zemskou správou dne 28. října 1895. Strojní vybaveni elektrárny kotle a rychloběžné parní stroje – byly vyrobeny v Adamovských strojírnách. Parní stroje byly spojeny s dynamy, která vyráběla stejnosměrný proud 2 x 150 voltů. V budově elektrárny bylo pět místností a dominantu celého komplexu tvořil 35 metrů vysoký komín.

Elektrárna

 Elektrická energie byla využitá pro pohon pístového čerpadla k přečerpání vody později i pro tramvajovou linku, která vedla do Michálkovic (1911). Když byla elektrárna rozšířena o další kotel a parní stroj o v-ýkonu 200 HP, napájela i tramvajovou  trať do Hrušova (1914). Na dalším rozvoji a modernizaci elektrárny se podílela i známá Křižíkova továrna z Prahy.

Původně bylo připojeno jen 80 odběratelů s dvaceti a později padesáti elektromotory. Elektřina byla dodávána i pro jámu Terezii. kde zásobovala zámečnickou dilnu, kovárnu a osvětlení povrchu obloukovými lampami. Později byla elektřina dodávána i pro koksovnu Trojice.

Druhá elektrárna na Ostravsku byla postavena v roce 1914 na koksovně Karolina a transformační stanice na jámě Terezii. V elektrárně na Polské Ostravě byl zrušen parní pohon a další strojní zařízení bylo demontováno a odprodáno. Z elektrárny se stala usměrňovaci stanice a po roce 1931 transformační stanice. Ve válečném období v roce 1941 byla sloučena s podnikem v Radvanicích a dodávala elektřinu 4 357 odběratelům. Elektrická sít byla nakonec propojena se síti v Moravské Ostravě. Po druhé světové válce byla snaha zařízení udržet, ale pro technickou zastaralost byla elektrárna zrušena.

Karel Slíva

0 0