Výstavba inženýrských sítí v areálu Alexander o. z. ODRA

Výstavba inženýrských sítí v areálu Alexander o. z. ODRA

Část zrekonstruované komunikace.

   Pro další rozvoj areálu Alexander, jako lehké průmyslové zóny, bylo nutné vybudovat systematické vodovodní a kanalizační sítě, které budou splňovat parametry vodovodní a kanalizační sítě pro veřejnou potřebu podle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Areál Alexander je situován v k. ú. Kunčičky, v obci Ostrava–Kunčičky. V minulosti byl zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu, který byl součástí distribuční sítě města Ostravy ve správě OVaK, a. s. Vodovod byl ve velmi špatném technickém stavu, jehož příčinou bylo stáří potrubí a následky rozsáhlých demoličních činností, které byly prováděny na ploše areálu v uplynulých letech. Dalším důvodem neuspokojivého stavu byl dramatický pokles odběru pitné vody z důvodu útlumu hornické činnosti. Důsledkem bylo zhoršení kvality pitné vody. Odkanalizování areálu bylo provedeno jednotnou kanalizací, která odváděla veškeré odpadní vody (splaškové a dešťové) bez přiměřeného čištění do sběrné kanalizace v ulici Holvekově.

Původně byla jednotná kanalizace dimenzována pro odvedení dešťových vod a splaškových odpadních vod od cca 1 000 zaměstnanců a také důlních vod. Po provedeném útlumu areálová kanalizace odváděla splaškové odpadní vody od cca 45 zaměstnanců a dešťové vody ze střech a zpevněných ploch objektů situovaných na ploše areálu. Na základě průzkumu, který byl proveden pomocí videokamery, odpovídal skutečný stav kanalizace jejímu stáří a opotřebení. Závažným nedostatkem byla netěsnost kanalizace a narušení kanalizace trhlinami. V důsledku důlní činnosti byly některé úseky sítí propadlé. Stav odkanalizování a čištění odpadních vod z areálu byl obzvlášť nevyhovující z hlediska hygienického, což mělo zejména vliv na čistotu vody v málo vodném recipientu, kterým je slezskoostravský náhon.

Část výkopu s výstavbou vodovodu.

   Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k realizaci stavby Lokalita Ostrava – areál Alexander – vodovod a kanalizace v období září 2015 až listopad 2016.

Stavba byla členěna do těchto samostatných objektů:
SO 01 – Vodovod včetně přípojek
   Vodovod včetně přípojek byl realizován z materiálu PE 100 RC SDR 11. Celkem bylo realizováno 470,16 m vodovodního řadu o průměru 90–160 mm a 362,47 m přípojek o průměru 32–90 mm. Na trase jsou osazeny 4 ks podzemních hydrantů, 1 ks nadzemního
hydrantu, 11 ks vodoměrných šachet a 30 ks šoupátek.

SO 02 – Kanalizace dešťová včetně přípojek
   Dešťová kanalizace je vybudována z kameninového potrubí. Celkem bylo realizováno 479,47 m dešťového kanalizačního řadu o dimenzi DN 300–600 a 512,54 m přípojek o dimenzi DN 150–200. Přípojky jsou částečně z kameninového a PVC potrubí. Na trase je
osazeno 17 ks prefabrikovaných šachet DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm, 44 ks plastových přípojkových šachet DN 400/DN 600 a 2 ks vpustí.

Část výkopu společné trasy dešťové a splaškové kanalizace.

SO 03 – Kanalizace splašková včetnì přípojek
   Splašková kanalizace je vybudována  z kameninového potrubí. Celkem bylo realizováno 451,19 m kanalizačního řadu o dimenzi DN 300 a 310,04 m přípojek o dimenzi DN 150–200. Přípojky jsou částečně z kameninového a PVC potrubí. Na trase je osazeno 17 ks prefabrikovaných šachet DN 1000 s tloušťkou stěny 120 mm. Dále je na trase osazeno 23 ks plastových přípojkových šachet DN 400/DN 600.

SO 04 – Oprava povrchů a rekonstrukce komunikací
   V rámci díla byla provedena oprava povrchů po výkopech a rekonstrukce komunikací s živičnou nebo betonovou vozovkou. Stávající živičná komunikace byla vyspravena asfaltobetonem a rovněž stávající panelové plochy byly nahrazeny vozovkou z asfaltobetonu. Nezpevněné plochy ze štěrku či strusky byly uvedeny do původního stavu.

Biologická čistírna odpadních vod včetně oplocení.

SO 05 – Biologická čistírna odpadních vod (BČOV)
   Na nově vybudované splaškové kanalizaci je umístěna biologická čistírna odpadních vod typu Bio Cleaner BC 50 Standard, s předřazenou automatickou čerpací stanicí ACS 15/50 H1L3 atyp Hard, se dvěma kalovými čerpadly s plovákem a řezákem. Pro účely měření průtoku na odtoku z BČOV byla vybudována samostatná podzemní měrná šachta, kde byl umístěn průtokoměr. BČOV, automatická čerpací stanice i měrná šachta jsou provedeny jako dvouplášťové jímky, kde meziplášť je vyplněn vyztuženým betonem.
   Jako součást SO 05 byl vybudován provozní rozvod silnoproudu a přenos dat na dispečink OVaK, a. s.

Stručná rekapitulace stavby:
   Náklady na realizaci akce včetně autorského a technického dozoru činily celkem 23 863 186 Kč bez DPH. Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo dne 30. 11. 2016 a zkolaudována dne 9. 3. 2017. Realizace byla prováděna firmou INSTALL, s. r. o., v náročných a složitých podmínkách, za plného provozu celého areálu. I přes tyto překážky
zhotovitel splnil svůj úkol v dobré kvalitě a požadovaném termínu.

V současné dobì DIAMO, s. p., o. z. ODRA připravuje předání vodovodní a kanalizační
sítě včetně biologické čistírny odpadních vod, umístěné v areálu Alexander, do vlastnictví statutárního města Ostrava.

Ing. Vlastimil Reichel
technik přípravy a realizace investic
o. z. ODRA

0 0