Výstup metanu v poddolovaných oblastech v závislosti na klimatických podmínkách

Výstup metanu v poddolovaných oblastech  v závislosti na klimatických podmínkách

Dolní oblast Vítkovic jsou společně s Dolem Michal a Landek parkem v Ostravě největšími lákadly mezi technickými památkami v zemi.

Ostravské doly se vždy vyznačovaly výraznou plynodajností a byly z hlediska báňských bezpečnostních předpisů zařazeny do kategorie dolů s největším nebezpečím výskytu metanu. Ostravsko-karvinská aglomerace o rozloze přibližně 600 km2, vystavěná na uhelném ložisku s minulou intenzivní hornickou činností, se potýká s negativními projevy hornické činnosti, zejména pak výstupem důlních plynů (metanu CH4 a kysličníku uhličitého CO2) na povrch.


Celý region je hustě osídlen a počet obyvatel jen na území Ostravy činí přibližně 300 tisíc. Výstup metanu na povrch vytváří ve svém okolí riziko vzniku mimořádných událostí. Tato skutečnost je doložena výčtem desítek havárií, jejichž příčinou byl výstup metanu na povrch, často spojený s přítomností starých důlních děl v minulosti nedostatečně zlikvidovaných a zabezpečených.

Na základě smlouvy s Ministerstvem životního prostředí je realizována kontrola, monitorování a údržba všech zajištěných starých důlních děl a odplyňovacích vrtů v Ostravsko-karvinském revíru. Pravidelné kontroly jsou zaměřeny na měření výstupu metanu, sledování barometrického tlaku, monitorování poklesu okolí starých důlních děl, údržbu, sledování jiných neobvyklých jevů a ostatních anomálií ovlivňujících jejich bezpečnost.

Hlavním parametrem, který zásadně ovlivňuje výstup metanovzdušné směsi na povrch, je bezesporu barometrický tlak. Kromě této veličiny však zde mohou hrát svou roli také další klimatické podmínky, jako jsou například dešťové srážky, vítr nebo teplota. Porovnáním vlivů právě těchto, naposledy zmiňovaných veličin se věnuje tento článek čerpající údaje z mé disertační práce z roku 2018, která se touto problematikou zabývá.

Pro zjištění vlivů klimatických podmínek na výstup důlních plynů procházejících přes odfukové komínky vrtů a starých důlních děl v centrální části ostravského revíru byly vybrány lokace, jež mají dlouhodobě měřitelné koncentrace metanu a oxidu uhličitého. Na lokacích uvedených dál v textu jsme prováděli, v období od ledna roku 2016 do prosince roku 2017, měření výstupu koncentrace metanu a oxidu uhličitého v odfukových komíncích s měsíčními, resp. dvouměsíčními intervaly.

Výsledky měření byly pro větší přehlednost zapsány do tabulek a následně porovnávány s vývojem klimatických podmínek ve dnech, kdy bylo prováděno fyzické měření. Mezi sledovanými klimatickými veličinami byla
teplota °C,
relativní vlhkost %
a síla větrů m/s s určením směru proudění.

 

Pro sledování a následnou analýzu výstupu metanu na povrch v závislosti na klimatických podmínkách byly vybrány odplyňovací vrty (VM-OV) a stará důlní díla (SDD) v rámci projektu „Velký metan“.

0 0