Zamokření poklesové kotliny Koblov – příprava řešení

Zamokření poklesové kotliny Koblov – příprava řešení

Přestože od ukončení těžby černého uhlí na Ostravsku uplynulo již více než 20 let, jsou v regionu stále místa, ve kterých se vlivy hornické minulosti projevují. Jedním z takovýchto  příkladů je dlouhodobé a pravidelně se opakující zamokření pozemků v katastrálním území Koblov v severozápadní části města Ostravy, na jehož možném řešení se DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA podílí. Klasický postup od prvotní žádosti o součinnost při řešení problému až po fázi zařazení akce do plánu sanací a rekultivací je předmětem tohoto článku.

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů se obrátil na odštěpný závod ODRA se žádostí o součinnost při řešení zatápění příjezdové komunikace k areálu zahrádkářské kolonie v oblasti Ostravy-Koblova srážkovými vodami. Podnět vzešel od vlastníků jednotlivých pozemků zahrádkářské kolonie, kterým stojící voda na příjezdové cestě prakticky znemožňuje využívat jejich majetek po každém větším dešti (viz foto). Ačkoliv je to problém mnohaletý, teprve začátkem roku 2017 se zahrádkáři písemně obrátili na vlastníka komunikace, kterým je Statutární město Ostrava (Městskému obvodu (MO) Slezská Ostrava je svěřená správa nemovitosti), se žádostí o prošetření a odstranění zatápění. Následně byla žádost správce pozemku na odštěpném závodě posouzena specialistou důlních škod a hlavním důlním měřičem s těmito závěry:

Zamokření přístupové komunikace

– Důlní činnost v oblasti bývalého závodu Koblov, který předmětnou lokalitu ovlivňoval, byla ukončena v  roce 1994 a od roku 2000 již nedochází k ovlivňování povrchu touto činností. Od roku 2003, po započtení tříleté promlčecí lhůty, nejsou škody na majetku z titulu důlních škod ve smyslu §36 zákona č. 44/1988 Sb.,horní zákon,uznávány. Stabilizace území byla navíc vdané oblasti potvrzena dlouhodobým výškovým měřením,a to nivelačním tahem Gd 002 Antošovice – Koblov. Z popisu zatápění předmětné oblasti je zřejmé, že se jedná o záležitost dlouhodobého charakteru a poškození se týká širších pozemkových struktur. Z těchto důvodů  nelze záležitost odškodnit jako důlní škodu.

– DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA převzal od roku 2002 závazky těžební společnosti OKD, a. s., rovněž v oblasti sanace pozemků dotčených těžbou dle §31 odst. 5 výše uvedeného zákona. Vyhodnocením součtové poklesové mapy od roku 1961 do ukončení těžby je zřejmé, že místo zatápění komunikace je téměř totožné s centrem dílčí poklesové kotliny v místní části Amerika a tedy, že zatápění může mít příčinnou souvislost s ukončenou hornickou činností (viz mapa).

Poklesová mapa

Na základě těchto závěrů bylo doporučeno zahrnout zatápěné území do plánu sanací a rekultivací. Výsledky posouzení, v četně návrhu na zařazení akce do plánu sanačně-rekultivačních staveb (S-R stavby) byly MO Slezská Ostrava postoupeny. Pro zařazení jakékoliv akce tohoto charakteru do plánu sanací a rekultivací platí pevná pravidla a rovněž řešení poklesové kotliny v Koblově musí touto „procedurou“ projít.

Pro zahlazování následků hornické činnosti formou S-R staveb je zpracována studie aktuálního stavu povrchu, jeho vyhodnocení a navržení nápravných opatření v jednotlivých bývalých dobývacích prostorech, které jsou v působnosti DIAMO, státního podniku, odštěpného závodu ODRA. Studie (zpracována 2006) pod názvem „Koncepce komplexního zahlazení následků hornické činnosti na krajině a životním prostředí“ a její následné aktualizace (2010, 2015) zahrnují stručnou charakteristiku stavu dotčených dobývacích prostorů; vyhodnocení poklesových poměrů; charakteristiku dotčeného území, jeho současné využití a konfrontace s platnými územními plány; přehled sanačně-rekultivačních staveb ukončených v působnosti odštěpného závodu ODRA; přehled sanačně-rekultivačních staveb v realizaci a v přípravě; návrh sanačně-rekultivačních staveb v návaznosti na konečné zahlazení následků hornické činnosti; přehled požadavků jednotlivých obcí a mapovou část.

Další aktualizace studie je předpokládána v roce 2019 a do této aktualizace bude v části návrh S-R staveb požadavek MO Slezská Ostrava zařazen.

Za účelem koordinace, upřesnění rozsahu zájmového území a možnosti řešení odstranění zatápění části příjezdové komunikace k areálu zahrádkářské kolonie v Koblově proběhlo v měsíci březnu 2018 místní šetření za účasti techniků sanačně-rekultivačních prací odštěpného závodu ODRA a pracovníků městského obvodu. S ohledem na omezené technické řešení (bezodtoková kotlina) bylo dohodnuto, že nejdříve bude zpracována studie proveditelnosti, včetně projednání s vlastníky dotčených a okolních pozemků a správci inženýrských sítí. Zjištěné skutečnosti pak budou podrobnějším podkladem pro zařazení akce do plánu S-R staveb.

Ing. Janina Zawadzka
vedoucí oddělení sanačně-rekultivačních prací
o.z. ODRA

0 0