Zemřel Prof. Ing. Jan Schenk CSc

Zemřel Prof. Ing. Jan Schenk CSc

 

Dnes 30. 1. 2022 zemřel Prof. Ing. Jan Schenk CSc,

člen Klubu přátel hornického muzea Ostrava

a člen Seniorů „U kulatého stolu“.

 

 

 

Smutná zpráva!
Zemřel náš dlouholetý člen pan prof. Ing. Jan Schenk, CSc. v nedožitých 85 letech dne 30. 1. 2022.
Prof. Jan Schenk se narodil 12. 2. 1937 v Karviné. Na VŠB-TUO studoval v letech 1955 – 1960 obor „Důlní měřictví“. Po ukončení studia nastoupil v roce 1960 na Katedru důlního měřictví jako asistent, později jako odborný asistent. V roce1970 bylo prof. Schenkovi na základě prověrek zrušeno členství v KSČ, což mělo za následek pozastavení obhajoby kandidátské práce, v důsledku čehož v roce1973 odešel z VŠB-TUO na Důl Hlubina (OKD) jako vedoucí odboru důlního měřictví a geologie. V letech 1987 – 1991 pracoval jako vědecký pracovník na VVUÚ v Ostravě-Radvanicích. V roce 1991 se vrací na Katedru důlního měřictví a geodézie VŠB-TUO a působí zde jako docent a od roce 1999 jako profesor v oboru: Geodézie a důlní měřictví. V letech 1991 – 2004 zastával funkci zástupce vedoucího katedry a od roce 2004 do roku 2005 funkci vedoucího katedry. Jako soudní znalec zpracoval řadu posudků z vlivů dobývání porubů na povrch pro doly OKD. V pedagogické činnosti působil zejména ve výuce předmětů: Geodézie a důlní měřictví, Vyšší geodézie, Geodetické sítě, Nauce o důlních škodách, Měření pohybů a deformací objektů na poddolovaném území, Vlivů dobývání na důlní díla a povrch. Jako školitel v doktorském studiu vychoval řadu doktorandů. V provozní praxi usiloval o modernizaci důlně měřické činnosti s využitím počítačů pro opakující se agendu důlních škod. Ve vědeckovýzkumné činnosti se podílel na řešení problematiky dobývání v ochranných pilířích svislých jam, při zpřesňování prognózy vlivů poddolování na základě měření – in situ, zpracoval několik software pro výpočty v oblasti poddolování, geodézie a důlního měřictví. Aktivně působil v Radě Společnosti důlních měřičů a geologů a v odborných komisích International society for mine surveying (Mezinárodní společnost důlních měřičů). Byl mezinárodně uznávaným odborníkem, o čemž svědčí i udělení ocenění:
Szabli honorovej, AGH Krakow (2000),
Pamětní medaile akademika Fr. Čechury (2004),
Bronzové pamětní medaile udělené TU Košice (2006),
Čestného členství ve Společnosti důlních měřičů a geologů (2012).
V roce 2005 odešel do důchodu, i v důchodu spolupracuje s katedrou: jako člen státnicových komisí, oponent bakalářských, magisterských, doktorských a habilitačních prací. Je činný ve Společnosti důlních měřičů a geologů, kde se účastní aktivně konferencí. Rovněž je členem Klubu přátel hornického muzea v Ostravě.

V roce 2020 se zúčastnil diamantové promoce jako mluvčí absolventů na zlaté a diamantové promoci VŠB TUO Ostrava.

Prof. Jan Schenk byl váženou a uznávanou autoritou nejen díky svým oborným kvalitám. Charakteristické byly jeho morální a lidské vlastnosti, které prostupovali všemi oblastmi jeho života a jsou příkladem všem: studentům, absolventům, pedagogům i vědeckým pracovníků, našim členům klubu, které vychoval. Při těchto činnostech a dalších aktivitách vždy projevoval osobní odvahu a charakterovou pevnost.
Čest jeho památce!
Zdař Bůh! ⚒
0 0